Helsingin HAO 25.5.2007 07/0707/5

Rakennusvalvonta, Rakennuksen terveellisyys ja turvallisuus, Määräysten taannehtiva soveltaminen

Rakennuslautakunta on kieltänyt sakon uhalla asunto-osakeyhtiötä määräaikaan mennessä käyttämästä tai sallimasta muiden käyttää autopaikoitukseen tontin aluetta, joka on vähemmän kuin kahdeksan metrin päässä rakennuksen työpaikkatilojen tai asuntojen ilmanottoaukoista. Kuutta autopaikkaa koskevan kiellon perusteena on todettu, että autopaikkojen sijoittaminen kyseiselle alueelle on Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 kohdan 3.4.1 vastaista ja paikalle pysäköityjen autojen pakokaasut voivat kulkeutua työpaikoille ja asuntoihin ja aiheuttaa terveyshaittoja.

Hallinto-oikeus on yhtiön valituksen johdosta kumonnut rakennuslautakunnan päätöksen seuraavin perusteluin:

Poistettavaksi määrätyt kuusi autopaikkaa on toteutettu 1960-luvulla. Autopaikkojen sijoittaminen ei ole ollut vastoin alueen tuolloista asemakaavaa eikä asiassa ole ilmennyt, että toimenpide olisi edellyttänyt rakennusvalvontaviranomaisen lupaa tuolloin voimassa olleen rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten taikka määräysten perusteella. Toimenpidettä ei voida pitää myöskään tuon aikaisten rakentamista koskevien määräysten vastaisena. Yhtiöllä on siten ollut oikeus autopaikkojen sijoittamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:n 3 momentti huomioon ottaen yhtiötä ei ole voitu velvoittaa poistamaan autopaikkoja 1.10.2003 voimaan tulleen Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 osan 3.4.1 kohdan määräyksen tai 3.4.1.1 kohdan ohjeen perusteella. Yksinomaan sitä, että autopaikat on sijoitettu mainitun ohjeen edellyttämää 8 metriä lähemmäksi rakennuksen ilmanottoaukkoja, ei voida pitää perusteena, jonka mukaan rakennus ympäristöineen ei täyttäisi sille maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n 1 momentin nojalla asetettavaa terveellisyyden tai turvallisuuden vaatimusta. Näin ollen rakennuslautakunta ei ole voinut esittämillään perusteilla velvoittaa yhtiötä poistamaan autopaikkoja.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 182 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.