Kuopion HAO 12.2.2003 03/0055/3

Maatilatalouden tuloverotus - Luovutusvoitto - Osakkeiden luovutus - Luovutusvoiton määrä - Hankintameno - Hankintameno-olettama

Asiassa oli kysymys siitä, voidaanko maatalouden käyttöomaisuusarvopaperin luovutusvoittoa laskettaessa ottaa huomioon tuloverolain 46 §:ssä säädetty niin sanottu hankintameno-olettama.

Verotoimisto verotti A:n X Oy:n osakkeista saaman myyntihinnan ja niiden arvioidun hankintamenon erotuksen A:n maatalouden pääomatulona.

A vaati oikaisuvaatimuksessaan, että myytyjen maatalouden varoihin kuuluneiden X Oy:n osakkeiden luovutuksesta saatu luovutusvoitto on verotettava soveltaen tuloverolain luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä ja myyntitulosta on vähennettävä veronalaista luovutusvoittoa laskettaessa hankintameno-olettamana 50 prosenttia osakkeiden myyntihinnasta.

Oikaisulautakunta hyväksyi A:n oikaisuvaatimuksen. Perusteluinaan oikaisulautakunta ilmoitti, että koska maatilatalouden tuloverolaissa ei ole osakkeiden luovutusta koskevia säännöksiä, luovutukseen oli sovellettava tuloverolain säännöksiä. Osakkeiden luovutusvoitosta oli siten vähennettävä tuloverolain 46 §:ssä säädetty hankintameno-olettama.

Veroasiamies valitti ja vaati, että verotuksen oikaisulautakunnan päätös on kumottava.

Vaatimuksensa perusteluina veroasiamies esitti muun ohessa, että tilan tuotantosuunta oli ollut sokerijuurikkaan viljely ja osakkeet olivat olennaisesti liittyneet maatalouteen ja olleet maatalouden varoja. Maatilatalouden tuloverolain 4 §:n 1 momentti säänteli veroasiamiehen käsityksen mukaan riittävästi kyseisten osakkeiden verokohtelun. Vastaavan kaltaisten osakkeiden luovutuksesta aiheutuneet tappiot oli oikeuskäytännössä käsitelty maatilatalouden tuloverolain mukaisesti maatalouden tappioina. Vastaavasti tuli menetellä myös luovutusvoittojen kohdalla.

Hallinto-oikeus hylkäsi veroasiamiehen valituksen.

Perusteluissaan hallinto-oikeus totesi muun ohessa, että tuloverolain luovutusvoittoja koskevassa luvussa on erityissäännökset luovutusvoittojen veronalaisen määrän laskemiseksi. Maatilatalouden tuloverolaissa ei ole luovutusvoittojen veronalaisuutta ja veronalaisen luovutusvoiton määrän laskemista koskevaa nimenomaista säännöstä. Maatilatalouden tuloverolain 4 §:n yleissäännöstä on siten sovellettava niin, että maatalouden puhtaaseen tuloon luetaan tuloverolain kyseisen tulon veronalaisuutta koskevan erityissäännöksen mukainen luovutusvoiton määrä. Mainittu tuloverolain säännösten mukaan laskettu veronalainen luovutusvoitto on maatalouden tuloa ja jaetaan maatalouden pääomatuloksi tuloverolain 38 §:ssä säädetyllä tavalla.

X Oy:n osakkeet olivat kuuluneet A:n maatalouden varoihin ja ne olivat olleet A:n harjoittaman maatalouden käyttöomaisuutta. A oli verovuonna 1999 myynyt 1420 kappaletta kyseisiä osakkeita. Verotuksen oikaisulautakunta oli päätöksessään vähentänyt osakkeiden myyntihinnasta tuloverolain 46 §:n nojalla 50 prosenttia. Verotuksen oikaisulautakunnan päätöstä ei veroasiamiehen valituksen johdosta ollut syytä muuttaa.

Verovuosi 1999

Maatilatalouden tuloverolaki 1 §
Maatilatalouden tuloverolaki 4 §
Tuloverolaki 38 §
Tuloverolaki 45 §
Tuloverolaki 46 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.