Vaasan HAO 8.11.2002 02/0194/3

Ympäristölupa - Menettely - Esteellisyys - Puolueettomuus - Asian palauttaminen

Kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen puheenjohtajan katsottiin olleen esteellinen käsittelemään ympäristölupa-asiaa, kun hän oli ennen asian käsittelyä sanomalehdessä julkisesti esittänyt ennakkokäsityksensä asian ratkaisusta. Tämän vuoksi kunnan lupa- ja valvontajaoston ympäristölupapäätös kumottiin esteellisessä kokoonpanossa syntyneenä. Asia palautettiin lupa- ja valvontajaostolle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus katsoi, että käsitellessään ympäristönsuojelulain 21 §:n nojalla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena lupa-asioita, jotka koskevat hakijan ohella muidenkin etuja ja oikeuksia, lupa- ja valvontajaosto tekee lakiin perustuvia ratkaisuja, jotka ovat verrattavissa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa tarkoitettuihin päätöksiin. Näin ollen hallintomenettelylain puolueettomuusvaatimusta on lupa-asioissa tulkittava ihmisoikeussopimuksen vaatimusten mukaisesti. Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan puolueettomuusvaatimuksella tarkoitetaan toisaalta sitä, että tuomarilla ei saa tosiasiallisesti olla ennakkokäsitystä asiasta tai halua edistää oikeudenkäynnin toisen asianosaisen etua (subjektiivinen puolueettomuus), ja toisaalta sitä, että kaikki oikeutetut epäilyt tässä suhteessa ovat poissuljettuja (objektiivinen puolueettomuus).

Lupahakemus oli saapunut lupa- ja valvontajaostolle 4.9.2001 ja asia oli ratkaistu lupa- ja valvontajaoston kokouksessa 26.2.2002 äänestyspäätöksellä 4-3 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Päätös oli julkipantu 5.3.2002.

Valitukseen liitetyistä lehtileikkeistä ilmeni, että lupa- ja valvontajaoston puheenjohtaja oli 10.1.2002 ilmestyneessä Hufvudstadsbladetissa antanut lausunnon hakemuksesta. Hän oli lausuntoa antaessaan esiintynyt jaoston puheenjohtajana ja lausunnossaan ilmaissut ennakkokäsityksen siitä, että jatkolupa tulee sallia, sekä perustellut seikkoja, jotka puhuvat vastakkaista ratkaisua vastaan. Hänen jaoston puheenjohtajana keskeneräiseen asiaan julkituomansa kannan johdosta oli syntynyt oikeutettu epäilys hänen puolueettomuudestaan. Tästä syystä luottamus hänen puolueettomuuteensa oli hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetulla tavalla vaarantunut, ja hän oli ollut esteellinen ottamaan osaa asian käsittelyyn lupa- ja valvontajaostossa.

KuntaL 52 § 2 momentti
HallintomenettelyL 10 § 1 momentti 6 kohta
HallintomenettelyL 10 § 3 momentti
HallintomenettelyL 11 §

KHO:n päätös 18.2.2004
Taltionumero 324
Diaarinumerot 3569 ja 3637/3/02
Vuosikirja KHO:2004:16

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.