Uudenmaan LO 8.10.1998 837/7

Etuustulli - Jälkitullaus - Kiintiö - Suspendointi - Virallinen lehti - Julkaiseminen - Jälkikäteinen tileihin kirjaaminen - Tulliviranomaisen virhe

Yhtiö oli tuonut Israelista maahan mm. suurikukkaisia ruusuja
13.1. - 28.5.1996 pyytäen sovellettavaksi neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1981/94 liitteessä II tarkoitetun etukiintiön
nro 091306 mukaista tullittomuutta. Piiritullikamari
oli vahvistanut tullaukset soveltaen tätä etuustullia.
Myöhemmin oli käynyt ilmi, että etuustulli oli suspendoitu
(keskeytetty) ja yhteisen tullitariffin mukainen tulli oli
otettu käyttöön suurikukkaisten ruusujen osalta 13.11.1995
alkaen 8.5.1996 asti.
Edellä mainitun neuvoston asetuksen 3 artiklan mukaan muun
muassa Israelista peräisin oleviin leikkokukkiin liittyvien
tariffikiintiöiden myöntäminen voitiin keskeyttää mm. suurikukkaisten
ruusujen osalta, jos yhteisön tasolla todetaan,
että asetuksella (ETY) N:o 4088/87 vahvistettuja hintaehtoja
ei noudateta.
Helsingin piiritullikamari oli lisäkantopäätöksillään kantanut
edellä mainittuna ajankohtana maahantuoduista kukkaeristä
yhteisön tullin ja sen osalta arvonlisäveron.
Yhteisön tullikoodeksista annetun neuvostan asetuksen (ETY)
N:o 2913/92 (tullikoodeksi) 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan
mukaan tuontivelasta johtuvien tullien tileihin kirjaaminen
ei tapahdu jälkikäteen, jos lain mukaan kannettavien
tullien määrät ovat jääneet kirjaamatta tileihin tulliviranomaisten
erehdyksen vuoksi, jota osaltaan vilpittömässä
mielessä toiminut ja kaikkia voimassa olevia tulli-ilmoitusta
koskevia säännöksiä noudattanut velan maksamisesta
vastuussa ollut ei ole voinut kohtuudella havaita. Lisäksi
asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (tullikoodeksin soveltamisasetus)
869 artiklan a kohdan mukaan tulliviranomaiset voivat
myös päättää olla kirjaamatta tileihin jälkikäteen tulleja,
joita ei ole kannettu, jos tariffikiintiön, tariffikaton
tai muun menettelyn perusteella on sovellettu tullietuuskohtelua,
vaikka oikeus tähän kohteluun oli poistettu tulli-ilmoituksen
hyväksymishetkellä, mutta tätä tilannetta ei
kyseisten tavaroiden luovutushetkeen mennessä ollut julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, tai jos
tällaista julkaisemista ei ole tarvinnut tehdä, asianmukaisesti
ilmoitettu kyseisessä jäsenvaltiossa, ja jos maksamisvelvollinen
on puolestaan toiminut vilpittömässä mielessä
ja noudattanut kaikkia voimassa olevien säännösten tulli-ilmoitusta
koskevia määräyksiä.
Tulliviranomaiset eivät olleet asiakirjojen mukaan olleet
tietoisia siitä, että kiintiöiden myöntäminen oli ollut puheena
olevien kukkien osalta osan aikaa tuontiajankohtana
keskeytettynä. Yhtiön tuomille kukkaerille oli siten tulliviranomaisten
erehdyksen vuoksi virheellisesti myönnetty
tullietuus. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön
mukaan kuitenkin kaikkien tullikoodeksin 220 artiklan
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen ehtojen tulee
täyttyä, jotta jälkikäteistä kirjaamista ei suoriteta.
Kukkakiintiöiden myöntämisen keskeyttämisestä annetut komission
asetukset on aikanaan julkaistu asianmukaisesti Euroopan
yhteisöjen Virallisessa lehdessä. Näiden asetusten
säännökset ovat olleet niiden julkaisemispäivästä alkaen
sitovaa oikeutta, josta huolellisen maahantuojan on tullut
olla selvillä. Tulliviranomaisten virhe olisi siten kohtuudella
ollut havaittavissa. Tähän nähden tulliviranomaisen
erehdyksellä, kun huomioon otetaan myös tullikoodeksin soveltamisasetuksen
869 artiklan säännökset, ei ollut sellaista
merkitystä asiassa, että tullien jälkikäteen tileihin
kirjaaminen olisi voitu jättää toimittamatta.
Yhteisön tullikoodeksista annettu neuvoston asetus (ETY)
N:o 2913 220 artikla 2 kohta b alakohta
Tietyistä yhteisön tullikoodekseista annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä
annettu komission asetus (ETY) N:o 2454/93
869 artikla a kohta
Neuvoston asetus (ETY) N:o 4088/87 etuustullien soveltamisedellytyksistä
tiettyjen Kyprokselta, Israelista ja Jordaniasta
peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontiin
4 ja 5 artikla
Neuvoston asetus (EY) N:o 1981/94 Algeriasta, Kyproksesta,
Egyptistä, Israelista, Jordaniasta, Maltasta, Marokosta,
miehitetyiltä alueilta, Tunisiasta ja Turkista peräisin
olevien tiettyjen tuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden
avaamisesta ja hallinnoinnista sekä mainittujen kiintiöiden
pidentämistä tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä 1 artikla ja 3 artikla
ArvonlisäveroL 101 § 2 mom
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asioissa C-161/88,
C-80/89 ja C-38/95 antamat tuomiot

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.