Uudenmaan LO 13.3.1998 176/7

Arvonlisävero - Liiketoiminta - Kulttuuripalvelu - Julkisoikeudellinen laitos - Kunta - Kaupunginorkesteri - Musiikkijuhla - Pääsymaksu - EY-oikeus - Direktiivin tulkintavaikutus

Arvonlisäverolaissa ei ole erityistä kulttuuritoiminnan verollisuutta
koskevaa säännöstä. Arvonlisäverolakia koskevan
hallituksen esityksen (88/1993 vp) mukaan kuntien tarjoamat
erilaiset kulttuuripalvelut, esimerkiksi konsertit, jäisivät
pääsääntöisesti verotuksen ulkopuolelle, koska tällaista
toimintaa ei yleensä harjoiteta liiketoiminnan muodossa.
Hallituksen esityksessä on tältä osin viitattu siihen, että
erilaisten tilaisuuksien pääsymaksut eivät yleensä kata
kustannuksia, vaan osa kustannuksista rahoitetaan julkisin
varoin. Hallituksen esityksen mukainen tulkinta on yhteneväinen
kuudennen neuvoston arvolisäverodirektiivin
(77/388/ETY) 13 artiklan A kohdan 1 kohdan n alakohdan määräyksen
kanssa, kun kysymys on julkisoikeudellisen laitoksen
(offentligrättsligt organ, organ governed by public
law) harjoittamasta kulttuuripalvelutoiminnasta.
Näin ollen ja koska arvonlisäverolakia tulkittaessa on
valittava direktiivin Suomelle asettamien velvoitteiden mukainen
tulkinta, kunnan kaupunginorkesterin konserttien
ei katsottu tapahtuvan arvonlisäverolaissa tarkoitetulla
tavalla liiketoiminnan muodossa. Kaupunginorkesterin konserttien
pääsymaksuista ei siten ollut suoritettava arvonlisäveroa.
(Tältä osin äänestys 5-2)
Toisin kuin kaupunginorkesterin osalta kunnan järjestämien
musiikkijuhlien esiintyjät eivät musiikkijuhlilla esiintyessään
olleet kunnan ylläpitämän laitoksen palveluksessa.
Musiikkijuhlatoiminta suuntautui rajoittamattomaan asiakaskuntaan
ja tapahtui kilpailuolosuhteissa muiden kulttuuri- ja
vapaa-ajanviettopalvelujen tarjoajien kanssa. Toimintaa
oli julkisista varoista tapahtuvasta rahoituksesta huolimatta
katsottava harjoitetun ansiotarkoituksessa. Musiikkijuhlatoimintaa
harjoitettiin näin ollen arvonlisäverolaissa
tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Kunnan oli
suoritettava arvonlisäveroa musiikkijuhlien pääsymaksutuloista.
(Tältä osin äänestys 2-2-3)
Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.1996-31.12.1998
Vrt. KHO:n päätös A:30.1.1997, T:189 ja A:30.12.1997, T:3350
ArvonlisäveroL 1 § 1 mom 1 kohta
ArvonlisäveroL 6 § 1 mom
Kuudes neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön
yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä:
yhdenmukainen määräytymisperuste
(77/388/ETY) 13 artikla A kohta 1 kohta n alakohta
KHO:n päätös A:12.4.1999 T:712 : Muutettu. Päätös on
tallennettu oikeustapausrekisteriin (FKHO).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.