Uudenmaan LO 4.3.1998 134/1

Yhtiöveron hyvitys - Sijoittautumisvapaus - Syrjintäkielto - Sivukonttori - Suomessa - Osinkotulo - Kiinteä toimipaikka - Euroopan yhteisön perustamissopimus

Verovuodelta 1995 sovellettavan yhtiöveron hyvityksestä annetun
lain 1 §:n 1 momentin mukaan kyseistä lakia sovelletaan
vain Suomessa yleisesti verovelvolliseen. Suomessa rajoitetusti
verovelvollisen ruotsalaisen pankin Suomessa
olevalle kiinteälle toimipaikalle ei tämän johdosta ollut,
kun myöskään pohjoismaisessa sopimuksessa tulo- ja varallisuusverosta
ei ollut asiasta sovittu, myönnetty tämän kiinteän
toimipaikan varoihin kuuluvista suomalaisista osakkeista
saaduista osinkotuloista yhtiöveron hyvitystä.
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 52 artiklan 2 kohdassa
säädetään: "Jollei pääomia koskevan luvun määräyksistä
muuta johdu, sijoittautumisvapauteen kuuluu oikeus ryhtyä
harjoittamaan ja harjoittaa itsenäistä ammattia sekä
oikeus perustaa ja johtaa yrityksiä, erityisesti 58 artiklan
toisessa kohdassa tarkoitettuja yhtiöitä, niillä edellytyksillä,
jotka sijoittautumisvaltion lainsäädännön mukaan
koskevat sen kansalaisia." Kyseinen artikla kieltää
näin ollen sijoittautumisoikeutta koskevat rajoitukset ja
ilmaisee sijoittautumisoikeuteen sovellettavan syrjintäkiellon
periaatteen.
Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa olevan pankin Suomen
sivuliikettä oli verotettu Suomessa muutoin kuten täällä
yleisesti verovelvollista yhteisöä. Yhtiöveron hyvityksen
saamatta jääminen oli asettanut sen kiinteän toimipaikan
tältä osin verotuksellisesti epäedullisempaan asemaan
kuin kotimaiset yhteisöt. Tilanne oli samankaltainen kuin
Euroopan yhteisön tuomioistuimen ratkaisemassa tapauksessa
C-270/83, jossa kyseinen tuomioistuin totesi, että Ranska
ei ollut täyttänyt sille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
52 artiklan mukaan kuuluvia velvollisuuksiaan, kun
se ei ollut myöntänyt yhtiöveron hyvitystä toisesta jäsenvaltiosta
olevien osakeyhtiöiden Ranskassa sijaitseville
kiinteille toimipaikoille toimipaikkojen omaisuuteen kuuluville
osakkeille jaetuista osingoista. Yhtiöveron hyvityksen
epääminen pankin Suomessa olevalta kiinteältä toimipaikalta
oli siten ollut Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
vastaista. Tämän johdosta pankin kiinteälle
toimipaikalle Suomessa oli myönnettävä yhtiöveron hyvitys
vuodelta 1995 samoin ehdoin kuin täällä yleisesti verovelvolliselle
yhteisölle. Verovuosi 1995.
L yhtiöveron hyvityksestä 1 § 1 mom (1232/88)
Euroopan yhteisön perustamissopimus 52 artikla
EY-tuomioistuimen ratkaisu C-270/83 "Avoir fiscal"
Vrt. EY-tuomioistuimen ratkaisut C-330/91 "Commerzbank"
ja C-1/93 "Halliburton"

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.