Pohjois-Karjalan LO 23.2.1998 116

Verotus - Metsätalous - Pääomatulo - Pääomatulosta tehtävät vähennykset - Elantokustannus - Omat päivärahat - Asunnon ja metsätilan väliset matkat

Onko puun myyntitulojen mukaan verotettavalla verotusyhtymällä
oikeus vähentää osakkaan asunnolta vieraalla paikkakunnalla
sijaitsevalle yhtymän metsätilalle tekemien matkojen
perusteella elantokustannusten lisäys niin sanottuina
omina päivärahoina sen mukaisesti kuin verohallitus on
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n 1 momentin
12 kohdan nojalla liikkeen- ja ammatinharjoittajien tilapäisten
työmatkojen osalta määrännyt.
Verotuksen oikaisulautakunta oli katsonut, ettei verotusyhtymä
voi vähentää päivärahoja, koska niitä ei ollut osakkaalle
maksettu ja koska edellä mainittu verohallituksen päätös koski
vain päätöksessä mainittuja elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain mukaan verotettavia liikkeen- ja ammatinharjoittajia,
jotka eivät voineet maksaa itselleen päivärahaa ja
metsätalouden verotus toimitettiin tuloverolain mukaan.
Lääninoikeuden enemmistö totesi, että puun myyntitulojen mukaan
verotettavalla verovelvollisella on tuloverolain 54 §:n
nojalla oikeus vähentää metsätalouden pääomatuloista niiden
hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. Tällaisia
menoja ovat muun muassa tuloverolain 56 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuihin töihin liittyvistä matkoista aiheutuneet
kustannukset, joihin on luettava myös todellisista,
tavanomaista suuremmista elantokuluista johtunut kustannusten
lisäys. Määrää tutkittaessa ei kuitenkaan ole sovellettava
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n 1 momentin
12 kohdan nojalla annettua verohallituksen päätöstä, koska
verotus on toimitettava tuloverolain mukaan. Kun otettiin
huomioon, että yhtymä ei ole erillinen verovelvollinen, vaan
yhtymän puhdas tulo jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona,
yhtymän osakkaalle tulonhankkimis- ja säilyttämistarkoituksessa
tehtyihin matkoihin liittyvät kulut ovat yhtymän pääomatuloon
kohdistuvia menoja.
Koska verotoimistolla ja verotuksen oikaisulautakunnalla on
ollut sanotunlaisten menojen vähennyskelpoisuudesta erilainen
käsitys, asia palautettiin verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.
Verovuosi 1995
Äänestys 2-1
Vähemmistöön jäänyt jäsen ja esittelijä hylkäsivät valituksen
ja katsoivat, että valituksessa tarkoitettuja asunnolta metsätilalle
tehtyjen matkojen johdosta vähennettäväksi vaadittuja
laskennallisia omia päivärahoja ei ole pidettävä vähennyskelpoisina
todellisina kustannuksina.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on oikeus vähentää elinkeinotulon
hankkimiseen liittyvistä tilapäisistä työmatkoista
aiheutunut elantokustannusten lisäys sen mukaan kuin verohallitus
on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n
12 kohdan nojalla määrännyt. Vähemmistöön jäänyt jäsen ja
esittelijä katsoivat, että metsätalouden harjoittajan tilan
ulkopuolelle tekemistä metsätalouteen liittyvistä tilapäisistä
työmatkoista aiheutuneeseen elantokustannuten lisäykseen
voidaan soveltaa vastaavia periaatteita. Metsätalouden harjoittajan
metsätilalle tekemiä matkoja ei voitu kuitenkaan
pitää tällaisina tilapäisinä työmatkoina.
Tuloverolaki_54_§
Tuloverolaki_56_§_1_mom_2_kohta Katso Hämeen LO 31.10.1997 taltio 606/2 (ei atk)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.