Hämeen LO 17.11.1998 636/3

Liikennelupa - Tavaraliikenne - Vakavaraisuus - Liikenteestä vastaava - Kelpoisuus

Lääninhallitus hylkäsi yhtiön kotimaan tavaraliikennelupaa koskevan hakemuksen, koska yhtiön liikenteestä vastaavaksi henkilöksi ilmoittamalla henkilöllä oli ulosotossa yli miljoonan markan velat. Lääninhallitus katsoi, että henkilö ei ollut kykenevä luvanvaraisesta tavaraliikenteestä annetun asetuksen 2 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla vastaamaan velvoitteistaan.

Lääninoikeus kumosi lääninhallituksen päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Lääninoikeuden päätös perustui seuraaviin seikkohin: Euroopan unionin neuvoston direktiivi maanteiden kansallisten ja kansainvälisten tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiinpääsystä 29.4.1996 sääntelee tavaraliikenteen alalle yrittävältä liikenteen harjoittajalta vaadittavien ominaisuuksien sekä vähimmäis- että enimmäistason. Direktiivi on 3 ja 4 artikloidensa osalta ehdoton. Sanotut artiklat ovat myös sisällöltään selviä, täsmällisiä ja yksityiskohtaisia.

Viranomainen ei voi asettaa tavaraliikenteen alallepääsylle ankarampia vaatimuksia kuin mainituissa direktiiveissä on säädetty ja vastaavasti henkilöllä on Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen nojalla oikeus vaatia direktiivin säännöksiä välittömästi noudatettaviksi, vaikka kansallista lainsäädäntöä ei olisikaan saatettu vastaamaan direktiivin säännöksiä.

Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annettua lakia ja asetusta on sovellettava ja tulkittava sillä tavalla, että niiden nojalla tehty päätös ei ole ristiriidassa edellä mainitun direktiivin sisällön ja tavoitteiden kanssa.

Direktiivin 3 artiklassa luetellaan tyhjentävästi ne edellytykset, jotka liikennettä harjoittamaan ryhtyvän yrityksen on täytettävä. Yrityksen liikenteestä vastaavalle henkilölle ei ole asetettu vakavaraisuusvaatimusta. Erityinen vakavaraisuusvaatimus koskee vain liikenteenharjoittajaa eli tässä tapauksessa yhtiötä.

Näin ollen liikenteestä vastaavan henkilön kyvyllä vastata velvoitteistaan voidaan tarkoittaa vain kykyä vastata siitä, että liikennettä harjoitetaan asetuksessa säädetyllä tavalla säännösten, määräysten ja lupaehtojen mukaisesti. Henkilön ylivelkaisuudella saattaa olla merkitystä näyttönä aiemmista laiminlyönneistä, mutta tässä tapauksessa tällaista selvitystä ei esitetty.

Lääninhallitus ei voinut pelkästään liikenteestä vastaavaksi henkilöksi ilmoitetun henkilön ylivelkaisuuden perusteella, huolimatta tavaraliikennelain ja -asetuksen sanamuodon vakiintuneessa hallintokäytännössä saamasta tulkinnasta ja hallituksen esityksen puheena olevaa säännöstä koskevasta 79/94 sisällöstä, hylätä yhtiön hakemusta.

Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 7 §
Asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 1 §
Asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 2 §
Perusteluissa mainitut Euroopan union antamat oikeusohjeet

KHO:n päätös 18.6.1999 taltionumero 1641. Valitusta ei tutkita.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.