Uudenmaan LO 19.6.1997 331/1

Sairausvakuutusmaksu - Eläkeläinen - Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 - Virkamiesten erityisjärjestelmät

Eläkkelle jäämisensä jälkeen Suomeen 1.7.1995 Norjasta
pysyvästi muuttaneella A:lla ei ollut oikeutta eläkkeeseen
Suomesta eikä hän ollut tullut Suomessa työnteon perusteella
vakuutetuksi. Suomessa asuvana A olisi ollut
sairausvakuutuslain mukaan velvollinen suorittamaan sairausvakuutusmaksua
Suomessa.
A:n tilanteessa tuli soveltaa Neuvoston asetusta (ETY) N:o
1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin
ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä. Koska
A sai eläkettä muusta jäsenvaltiosta kuin asuinmaastaan
ja asui sellaisen jäsenvaltion, siis Suomen, alueella, jonka
lainsäädännön mukaan oikeus saada sairaanhoitoa ei edellytä
vakuuttamista tai työskentelyä, häntä oli pidettävä
asetuksen 28 a artiklassa tarkoitettuna eläkkeensaajana.
Suomen lainsäädännön mukaan Suomen alueella asuvan eläkkeensaajan
sairautta koskevien etuuksien saaminen edellyttää
maksujen tai vastaavien suoritusten maksamista. Tällaisen
järjestelmän vallitessa näitä maksuja ei asetuksen
33 artiklan 2 kohdan mukaan kuitenkaan makseta, kun kysymyksessä
on 28 a artiklassa tarkoitettu eläkkeensaaja,
vaan vakuutusmaksu etuuksista maksetaan ainoastaan siihen
maahan, joka vastaa eläkkeestä, eli tässä tapauksessa Norjaan.
A ei siten ollut sanottujen artikloiden mukaan velvollinen
suorittamaan sairausvakuutusmaksua Suomessa.
Asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaan tosin asetusta ei
sovelleta virkamiesten tai sellaisina pidettävien henkilöiden
erityisjärjestelmiin. Sen estämättä, että A oli
saanut Norjasta viimeksi mainitun artiklan tarkoittamaa
eläkettä, asetusta oli kuitenkin sovellettava häneen,
koska hän oli saanut Norjasta myös muuta, asetuksen soveltamisalaan
kuuluvaa eläkettä.
Suomessa asuvana A:n olisi tullut sairausvakuutuslain
mukaan suorittaa sairausvakuutusmaksua Suomessa. Koska
yhteisön oikeudella on etusija sen ja kansallisen lainsäädännön
ollessa ristiriidassa keskenään ja kun sovellettavalla
Neuvoston asetuksella oli välitön vaikutus,
lääninoikeus poisti A:lle määrätystä ennakosta sairausvakuutusmaksua
vastaavan osuuden. Verovuosi 1996.
SairausvakuutusL 1 § 1 mom (364/63)
SairausvakuutsuL 41 § (364/63)
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 4 artikla 4 kohta
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 28 a artikla
Neuvoston asetus (ETY) N:O 1408/71 33 artikla 3 kohta
EnnakkoperintäL 1 § mom (971/89)
EnnakkoperintäL 37 § 1 mom (971/89)
Vrt. G.C. Noij v Staatssecretaris van Financien (C-140/88)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.