Uudenmaan LO 14.2.1997 88/2

Työsuojeluasia - Käyttökielto - Valitusoikeus - Kuuleminen - Vuokranantaja

Oikeuskysymyksinä oli sen ratkaiseminen, 1) oliko työsuojelunvalvonta-asiassa
työtilat vuokralle antaneella yhtiöllä,
joka ei ollut työnantaja, valitusoikeus päätöksestä, jolla
kiellettiin työskentely työtiloissa ja 2) oliko yhtiötä
kuultava ennen kieltopäätöksen tekemistä.
Työsuojelutoimisto oli päättänyt erästä virastoa työnantajana
koskevassa päätöksessä, että työskentely sen toimitiloissa
Helsingissä on kielletty. Toimitilat omistamastaan
rakennuksesta vuokralle antanut yhtiö valitti päätöksetä.
1) Lääninoikeus hylkäsi työsuojelupiirin väitteen siitä, että
yhtiöllä ei ollut valitusoikeutta ja lausui perusteluissaan,
että säännöstä siitä, kenellä on oikeus hakea muutosta
työsuojelutoimiston tekemään päätökseen, ei ole laissa
työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa
eikä laissa muutoksenhausta hallintoasioissa. Oikeuskäytännössä
on katsottu, että valitusoikeus hallintoasioissa
on asianosaisella, jolla tarkoitetaan sitä, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuutta. Virasto, joka on nyt
puheena olevassa asiassa työnantajataho, on ollut vuokralaisena
yhtiön omistamassa kiinteistössä. Valituksenalaisessa
päätöksessä esitetyt kiellon perusteet koskevat rakennuksen
sisäilman huonon laadun aiheuttamia viraston henkilökunnan
sairausoireita. Työsuojelupiirin päätös kieltää rakennuksen
käyttäminen työtilana on perustunut rakennuksen kunnon perusteella
esitettyihin arvioihin. Asialla on keskeinen merkitys
myös rakennuksen omistajalle. Näin ollen päätös on
koskenut rakennuksen omistajan etua. Tämän vuoksi yhtiötä
on pidettävä asianosaisena ja sillä on oikeus valittaa työsuojelutoimiston
päätöksestä.
2) Lääninoikeus kumosi työsuojelutoimiston päätöksen ja
lausui perusteluissaan, että hallintomenettelylain 2 § huomioon
ottaen käyttökieltoa määrättäessä noudatetaan hallintomenettelylain
kuulemista koskevan säännöksen asemesta työsuojelun
valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasiossa
annetun lain 16 §:n säännöstä kuulemisesta siltä osin kuin
siinä on säädetty kuulemisesta toisin kuin hallintomenettelylaissa.
Tämä huomioon ottaen mainitun 16 §:n 1 momentissa
tarkoitettuina asianomaisina on kuitenkin pidettävä hallintomenettelylaista
ilmenevän periaatteen nojalla niitä, joiden
etua, oikeutta tai velvollisuutta päätös koskee. Edellä
perustelujen 1 kohdassa mainituilla perusteilla viraston
toimitilojen käyttökiellon on katsottava koskevan myös rakennuksen
omistajan etua. Tämän johdosta ja ottaen huomioon
myös työturvallisuuslain 42 §:n lääninoikeus katsoi, että
yhtiötä olisi tullut kuulla ennen kuin viraston toimitilat
on määrätty käyttökieltoon.
1.
L työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 18 §
L työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 19 §
L muutoksenhausta hallintoasioissa 4 § 2 mom
2.
HallintomenettelyL 2 §
HallintomenettelyL 15 § 1 mom
L työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 § 1 mom
TyöturvallisuusL 42 §
KHO:n päätös A:4.3.1998 T:315 : Ei muutosta. Päätös on
tallennettu oikeustapausrekisteriin (FKHO).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.