Turun ja Porin LO 30.1.1997 23/1

Kunnallisvaalit - Vaalikelpoisuus valtuutetuksi - Ammattiyhdistyksen aluesihteeri - Apulaisasemakaava-arkkitehti - Maatilaintarkastaja - Vesilaitoksen toimistoinsinööri - Kunnossapitopäällikkö - Kuntayhtymän johtava lääkäri - Opiskelija-asuntotoimintaa harjoittavan säätiön toimitusjohtaja - Lääninlääkäri

Oikeuskysymyksenä oli seuraavien ehdokkaiden vaalikelpoisuus
valtuustoon: - Kunta-alan Ammattiliitto KTV ry:n Varsinais-Suomen aluetoimiston
aluesihteeri - kaupungin palveluksessa olevat apulaisasemakaava-arkkitehti,
maatilaintarkastaja ja toimistoinsinööri, joka hoiti
oman viran ohella myös kunnossapitopäällikön virkaa
- ruotsinkielisten kehitysvammaisten erityishuollosta huolehtivan
kuntayhtymän palveluksessa oleva johtava lääkäri
- opiskelija-asuntotoimintaa harjoittavan Turun Ylioppilaskyläsäätiön
toimitusjohtaja - lääninhallituksen palveluksessa oleva lääninlääkäri
Palvelussuhde ammattijärjestöön ei tee henkilöä vaalikelvottomaksi
valtuustoon. Aluesihteeri katsottiin vaalikelpoiseksi.
Apulaisasemakaava-arkkitehti, maatilaintarkastaja ja toimistoinsinööri/kunnossapitopäällikkö
toimivat kaupungin
palveluksessa kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnan
alaisissa viroissa. Lautakunnan alaisena toimi kiinteistö- ja
rakennustoimi, jossa oli neljä osastoa ja kolme osastoon
rinnastettavaa talotoimen tulosyksikköä. Toimialaa johti
kiinteistö- ja rakennustoimen johtaja. Kutakin osastoa johti
osastopäällikkö ja kutakin talotoimen tulosyksikköä tulosyksikön
päällikkö.
Apulaisasemakaava-arkkitehti toimi yleiskaavoitusta ja lähiöiden
perusparannusta käsittelevissä työryhmissä. Hän oli
kaavoitusosaston osastopäällikön alainen eikä esitellyt
lautakunnassa.
Maatilaintarkastajan tehtävät käsittivät pääasiassa kaupungin
omistamien maa- ja metsätilojen käytön valvontaa. Hän
oli hallinto-osaston osastopäällikön alainen eikä esitellyt
lautakunnassa.
Toimistoinsinööri johti erillisenä liikelaitoksena toimivan
vesilaitoksen tilaustyöt-tulosyksikköä. Yksikön tehtävänä
oli tilaustöiden suorittaminen pääasiassa kaupungin muille
laitoksille. Toimistoinsinööri oli vesilaitoksen johtajan
alainen eikä esitellyt vesilaitoksen johtokuntana toimineessa
kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnassa.
Toimistoinsinööri hoiti oman virkansa ohella kiinteistö- ja
rakennustoimen talotoimen kiinteistöjen hoito -tulosyksikön
päällikkönä toimivan kunnossapitopäällikön virkaa. Tulosyksikön
tehtävänä oli huolehtia kaupungin talonrakennus- ja
kiinteistötoiminnassa tarvittavien kiinteistönhoitopalvelujen
tuottamisesta. Yksikön alaisena toimi lisäksi erillisenä
nettobudjetoitavana yksikkönä siivouspäällikön johtama siivousyksikkö.
Kunnossapitopäällikkö esitteli vain omaa yksikköään
koskevat asiat kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnassa.
Lääninoikeus katsoi, että apulaisasemakaava-arkkitehti,
maatilaintarkastaja ja toimistoinsinööri-kunnossapitopäällikkö
eivät toimineet lautakunnan tehtäväalueen johtavassa
tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä. Toimistoinsinöörin-kunnossapitopäällikön osalta
otettiin huomioon hänen johtamiensa tulosyksiköiden tehtävien
luonne ja merkitys kaupungin koko hallinnon ja talouden
kannalta. Heidät katsottiin vaalikelpoisiksi.
Ruotsinkielisten kehitysvammaisten erityishuollosta vastaavan
kuntayhtymän (48 jäsenkuntaa) ylin johtava viranhaltija oli
huoltojohtaja (omsorgsdirektör). Myös johtava lääkäri oli
kuntayhtymän liittovaltuuston valitsema johtava viranhaltija,
joka esitteli omaa vastuualuettaan koskevat asiat kuntayhtymän
liittohallituksessa. Kun kuitenkin verrattiin tilannetta
siihen, että kaupunki hoitaisi kuntayhtymän tehtäviä
omassa organisaatiossaan, johtavaa lääkäriä ei voitu rinnastaa
sellaiseen kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön,
joka toimii kaupunginhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen
johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä. Johtava lääkäri katsottiin
vaalikelpoiseksi.
Kaupungin määräämisvallassa olevan Turun Ylioppilaskyläsäätiön
päätarkoituksena on huolehtia opiskelijoiden vuokra-asuntojen
saamisesta. Säätiön hoitaman tehtäväkokonaisuuden
ei katsottu vastaavan lautakunnan hoitamaa tehtäväkokonaisuutta
ottaen huomioon säätiön toiminnan luonne ja laajuus
sekä kaupungin yksin hallitseman vuokra-asuntotoiminnan
laajuus. Säätiön toimitusjohtajaa ei siten voitu asemaltaan
rinnastaa sellaiseen kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön,
joka toimii lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä
tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä.
Toimitusjohtaja katsottiin vaalikelpoiseksi.
Lääninlääkäri hoiti lääninhallituksessa muun ohessa kansanterveyslain,
erikoissairaanhoitolain, tartuntatautilain,
työterveyshuoltolain ja raittiustyölain mukaan lääninhallitukselle
kuuluvia kuntiin kohdistuvia ohjaus- ja valvontatehtäviä.
Hänen katsottiin hoitavan valtion virkamiehenä
välittömästi kuntiin kohdistuvia valvontatehtäviä. Lääninlääkäri
katsottiin vaalikelvottomaksi valtuustoon.
Äänestys 2-1 toimistoinsinöörin-kunnossapitopäällikön vaalikelpoisuuden
osalta.
KuntaL 34 §
KunVaaliL 78 §
KunVaaliL 91 §
KunVaaliL 91 b §
Turun kaupungin kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnan johtosääntö
Turun kaupungin kiinteistö- ja rakennustoimen toiminta-
sääntö Turun vesilaitoksen johtokunnan johtosääntö
Turun vesilaitoksen toimintasääntö
L kehitysvammaisten erityishuollosta 1 §
L kehitysvammaisten erityishuollosta 6 § 1 mom
L kehitysvammaisten erityishuollosta 6 § 5 mom
Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopimus
Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän johtosääntö
KansanterveysL 2 § 2 mom
KansanterveysL 14 §
ErikoissairaanhoitoL 5 § 2 mom
TartuntatautiL 6 § 2 mom
TyöterveyshuoltoL 10 § 1 mom
RaittiustyöL 3 §
Turun ja Porin lääninhallituksen työjärjestys
KHO:n päätös T:2782, A:31.10.1997: Ei muutosta Vuosikirja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.