Mikkelin LO 30.5.1997 517

Perintö- ja lahjavero - Veron maksuunpanematta jättäminen - Veronhuojennus - Maatalous - Vuokratulo - Lomamökkien vuokraus

Oikeuskysymyksenä oli, voidaanko metsätilalla harjoitettua
lomamökkien vuokrausta pitää maatalouden harjoittamisena,
jonka jatkamisen perusteella voidaan myöntää perintö- ja
lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitettu huojennus.
Verovelvollinen haki lahjaverotuksesta lääninverovirastolta
ennakkoratkaisua, jossa hän muun ohella vaati lausuttavaksi,
että kysymyksessä olevan maatilan luovutukseen on sovellettava
perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaista veronhuojennusta.
Maatilan pinta-ala oli noin 119 hehtaaria, josta
peltoa 0,50 hehtaaria, metsää 104,70 hehtaaria ja muuta
maata 14,30 hehtaaria. Tilalla oli kuusi lomamökkiä, joista
neljää oli vuokrattu. Metsätalouden lisäksi maatilalta oli
saatu tuloa lomamökkien vuokrauksesta, mutta muuta maataloustuloa
tilalta ei ollut.
Lääninverovirasto totesi ennakkoratkaisussaan muun ohella,
että maatilan luovutuksen perusteella voidaan myöntää
perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukainen huojennus.
Veroasiamiehen valituksesta antamassaan lausunnossa apulaisverojohtaja
totesi, että perintö- ja lahjaverolain 55 §:n
mukaisen huojennuksen edellytyksenä on maatalouden, maa- ja
metsätalouden tai muun yritystoiminnan jatkaminen lahjaksi
saaduilla varoilla. Maatilan käsitettä ei ole perintö- ja
lahjaverolaissa määritelty. Näin ollen tätä käsitettä on
verotuskäytännössä tulkittu yhdenmukaisesti muun verolainsäädännön
kanssa. Muun ohella maatilamatkailun harjoittaminen
esitetyssä laajuudessa lienee katsottava sellaiseksi
mainitussa lainkohdassa tarkoitetuksi toiminnan jatkamiseksi,
että kyseisen huojennuksen edellytykset täyttyvät.
Huojennussäännös ei edellytä, että luovutuksensaaja harjoittaa
varsinaista maatalouden tuotantotoimintaa maatilalla.
Kyseisen maatilan maatalouden koneet ja maatilamatkailukäytössä
olleet mökit on luettu maatalouden nettovarallisuuteen.
Lääninoikeus kumosi ja poisti ennakkoratkaisun edeltä
mainitulta osaltaan ja lausui uutena ennakkoratkaisuna,
että kyseistä luovutusta koskevassa lahjaverotuksessa
ei voida jättää veroa maksuunpanematta perintö- ja lahjaverolain
55 §:n nojalla, koska pelkästään lomamökkien
vuokrausta ei ole pidettävä tässä lainkohdassa tarkoitettuna
maatalouden harjoittamisena, vaikka vuokratulot
on verotettava maatalouden tulona.
PerVL 55 § (1110/94 ja 1561/1995)
MaatVL 2 § 1 mom
KHO:ssa Haettu muutosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.