Säädösmuutosten hakemisto: 2002

39/2002
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
38/2002
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
37/2002
Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta
36/2002
Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
32/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002
31/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002
30/2002
Valtioneuvoston asetus vuonna 2002 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
28/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien ja viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
27/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista
26/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2002 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
25/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
24/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta
23/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta pohjoisesta tuesta
22/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
21/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen voimaantulosta
20/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista
19/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
18/2002
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2002 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
17/2002
Valtiovarainministeriön asetus verovuonna 2002 sovellettavista veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksista
16/2002
Ulkoasiainministeriön asetus diplomaatti- tai erityispassin omaavan Perun kansalaisen vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.