Säädösmuutosten hakemisto: 1919

Säädösmuutokset numeroittain

28 - 8 7 - 1

51/1919
Päätös Länsi-Suomen Osake-Pankki nimisen yhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 3, 5, 32 ja 37 §§:en muutetusta sanamuodosta
51/1919
Päätös sisältävä "Suomen Maatalous-Osake-Pankki" nimisen pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen muutetun sanamuodon
51/1919
Asetus nuoremman sihteerin viran perustamisesta Oikeuskanslerinvirastoon
50/1919
Laki joka sisältää väliaikaisia säännöksiä valuuttakaupan harjoittamisesta.
49/1919
Laki 27 päivänä marraskuuta 1917 kansanäänestyksestä annetun lain kumoamisesta
49/1919
Laki taajaväkisten maalaiskuntain yhdistämisestä eräissä tapauksissa 15 päivänä kesäkuuta 1898 annetun asetuksen muuttamisesta
47/1919
Päätös maahan tuodun amerikkalaisen sianlihan tarkastuksesta
47/1919
Päätös Ulkoasiainministeriölle tai Suomen ulkomailla olevalle lähetystölle osoitettujen tavarakollien vapauttamisesta tullitarkastuksesta
47/1919
Päätös , jolla Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag nimisen pankkiyhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 2 §, 4 §:n 1 mom., 13 §, 16 §:n 1 mom. ja 23 § muutetaan toisin kuuluviksi.
47/1919
Asetus odontologian opetuksesta Helsingin yliopistossa
47/1919
Asetus toisen kasvatusopillisen voimistelun aliopettajanviran perustamisesta Helsingin Yliopistoon
47/1919
Asetus assistentinviran perustamisesta Helsingin Yliopiston oikeuslääkeopilliseen laitokseen.
47/1919
S Kulkulaitosrahaston rahasääntö vuodeksi 1919
47/1919
S Kulkulaitosrahaston rahasääntö vuodeksi 1918
46/1919
Asetus asutustarkastajanviroista.
46/1919
Asetus vuokra-alueiden lunastamisesta 15 p:nä lokakuuta 1918 annetun lain täytäntöönpanosta
45/1919
Asetus Suomen tullilaitoksen järjestelystä ja hallinnosta
43/1919
Päätös sisältävä "Aktiebolaget Nordiska Föreningsbanken (Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankki)" nimisen pankkiyhtiön sääntöjen vahvistuksen
43/1919
Asetus ensimmäisen apukamreerinviran perustamisesta Kirkollis- ja opetusministeriöön.
43/1919
Asetus rautatieläiskunnan virkapuvusta
43/1919
Laki tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnallisverotusta varten
42/1919
Laki Tulo- ja menoarvio vuodelle 1918
41/1919
Päätös koskeva erinäisiä poikkeuksia voimassa olevasta tavarain maahantuonnin kiellosta ilman erityistä lupaa
41/1919
J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko Suomen valtakunnassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1920.
41/1919
Asetus Kouluhallituksen oikeuttamisesta kutsumaan yleisiin kansakoulukokouksiin kaikkien Kouluhallituksen alaisten kansanopetuslaitosten opettajat ja yliopiston kasvatusopin opettajat
40/1919
Päätös valtionrautateiden hallinnon ja tilien asiallisesta tarkastuksesta
39/1919
Päätös Espoon pitäjässä sijaitsevan Grankullan huvilayhdyskunnan muuttamisesta kauppalaksi
39/1919
Asetus eräistä muutoksista toimituskirjain lunastusta koskeviin säännöksiin. (15.1.1883 annetun asetuksen muutos).
39/1919
Asetus yhden protokollasihteerinviran Maatalousministeriössä muuttamisesta esittelijänsihteerinviraksi
39/1919
Laki eräiden valtiorikosten käsittelemistä varten asetettujen tuomioistuimien lakkauttamisesta
38/1919
Päätös tupakan kauppaa ja kuljetusta koskevien määräysten kumoamisesta
38/1919
Päätös omavarais- ja muiden talouksien vilja-annosten määrästä
38/1919
Päätös kauran-, ohran-, vehnän- ja rukiinolkien kaupasta, kuljetuksesta ja niiden rajahinnoista annettujen määräysten kumoamisesta
38/1919
Päätös herneiden takavarikoimisesta, käyttämistä ja kuljetusta koskevien määräysten kumoamisesta.
38/1919
Päätös perunajauhojen takavarikkoa, valmistusta, kuljetusta ja hintoja koskevien määräysten kumoamisesta
38/1919
Päätös perunoiden kaupasta, kuljetuksesta sekä niiden rajahinnoista annettujen määräysten kumoamisesta
36/1919
Asetus Lapinlahden mielivikaisten keskuslaitoksen ensimmäisen alilääkärin viran muuttamisesta apulaisylilääkärin viraksi sekä toisen avustajalääkärin viran perustamisesta ja poliklinikan järjestämisestä sanottuun laitokseen
36/1919
Asetus toimenpiteistä laivaliikenteen kautta Virosta uhkaavan pilkkukuumeen leviämisen ehkäisemiseksi
36/1919
Asetus suomalaisten kauppa-alusten päälliköistä ja alipäälliköistä
36/1919
Asetus merenkulkulaitoksen lipusta ja viireistä
35/1919
Asetus kartoittajanvirkojen perustamisesta
34/1919
M Valtioneuvoston jäsenten palkkiosta
33/1919
Päätös koskeva hienosaippuan takavarikon peruuttamista sekä sen kaupan vapauttamista
33/1919
Päätös koskeva yleiselle pensionilaitokselle päälliköitä ja muuta meriväkeä varten suomalaisilla kauppalaivoilla 28 päivänä maaliskuuta 1879 annetun ohjesäännön 3, 7 ja 9 §:n muutettua sanamuotoa
33/1919
Päätös postirahanvapaudesta Sisäasiainministeriön alaisille rajakomendanteille
33/1919
Päätös koskeva sotalaitoksen hankintasopimuksista aiheutuneiden riitaisuuksien jättämistä sovinto-oikeuden ratkaistaviksi
33/1919
Asetus Korkeimman hallinto-oikeuden yhdelle vanhemmalle hallintosihteerille kansliapäällikön ja taloudenhoitajan tehtävistä tulevan lisäpalkkion korottamisesta
33/1919
Asetus jolla kumotaan määräykset venäjänkielen käyttämisestä Suomen tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa.
33/1919
Asetus lisäyksestä 22 marraskuuta 1876 annettuun Armolliseen ohjesääntöön vähennyksen laskemiselle varaistoista, joita kruunun laskuun hoidetaan
33/1919
Asetus sotilaan juhlallisen vakuutuksen kaavasta
32/1919
Asetus tullimaksuista ja tullitariffin soveltamisesta
31/1919
K 18 päivänä helmikuuta 1919 valtakunnan jaosta kutsuntapiireihin annetun kuulutuksen sovelluttamisesta
31/1919
M sisältävä tarkempia ohjeita kiinteistökaupoista vuodelta 1918 suoritettavan ylimääräisen veron maksuunpanosta, suorittamisesta sekä valtiolle tulevan osan lääninrahastoon suorittamisesta.
31/1919
Laki kiinteistökaupoista suoritettavasta ylimääräisestä verosta
30/1919
Päätös , joka koskee julkisille kokoelmille ja tieteellisille laitoksille tarkoitettujen painokirjoitusten lähettämistä ja jakamista
30/1919
Asetus Suomen yksityisoppikouluista
30/1919
Asetus koskeva sitä määrää, minkä virkavapaa professori on velvollinen palkkauksestaan sijaisellensa luovuttamaan
30/1919
Asetus Helsingin Yliopiston professorien ja ylikirjastonhoitajan eläkkeen määrästä.
30/1919
Asetus koskeva Yliopiston dosenttien palkkausta
30/1919
Asetus koskeva niitä yleisiä perusteita, joiden mukaan apurahoja yleisistä varoista annetaan oppikoulujen opettajille opintojen harjoittamista varten ulkomailla
29/1919
Asetus Venäjän ruplasetelien Suomeen tuomisesta sekä velvollisuudesta ne ilmoittaa ja Suomen Pankkiin säilytettäväksi jättää
Säädösmuutokset numeroittain

28 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.