Säädösmuutosten hakemisto: 1919

Säädösmuutokset numeroittain

28 - 8 7 - 1

28/1919
Päätös koskeva sokerin jaosta maassa annettujen määräysten kumoamista.
27/1919
Päätös erinäisistä määräyksistä valuuttakaupan harjoittamisesta.
27/1919
Päätös sisältävä Lääkintöhallituksen Eläinlääkintölaboratorion ohjesäännön
27/1919
Asetus sotilas- tai suojeluskuntarajavartioston ilmiantamista takavarikoista itäisellä valtakunnan rajalla
26/1919
Päätös jolla työstä teollisuus- ynnä eräissä muissa ammateissa 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 4 ja 20 §:n nojalla määrätään, mitkä ammatit tai ammatinhaarat lapsiin ja nuoriin henkilöihin nähden ovat luettava erittäin vaarallisiin ammatteihin, ja annetaan tarkempia määräyksiä sellaisista töistä, jotka ovat omansa vahingoittamaan lasten ja nuorten henkilöiden terveyttä tai ehkäisemään heidän ruumiinkehitystään.
26/1919
Päätös jolla kumotaan Senaatin 5 päivänä elokuuta 1918 antama päätös pihkan takavarikoimisesta, keruusta ja kaupasta.
26/1919
Päätös huoneenvuokrasäännöstelyn ulottamisesta muihinkin kuin asuinhuoneistoihin.
26/1919
Päätös ajasta, jonka ensi kyydinpitokausi on kestävä.
26/1919
Asetus Helsingin ruotsalaisen tyttökoulun muodostamisesta tyttölyseoksi.
26/1919
Asetus tyttölyseoiden ja tyttökoulujen opettajaviroista
26/1919
Asetus lisäyksiksi opettajiksi aikovien valmistusta koskeviin säännöksiin
26/1919
Laki yksityisoppikoulujen valtioavusta
26/1919
Laki yksityisten koulujen ja kasvatuslaitosten perustamisesta ja ylläpitämisestä
25/1919
Päätös valmiin nahan rajahinnoista
24/1919
Päätös "Helsingfors Pant-Aktiebolag" nimisen osakeyhtiön vahvistettujen sääntöjen 2 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi
24/1919
Päätös vapaakirjeoikeudesta Hinnonmäen puutarhahoidolliselle koeasemalle, valtion kantakirjakonsulenteille ja Jokioisten Hoitokunnalle
24/1919
Asetus joka sisältää kyytilain edellyttämiä lisämääräyksiä.
24/1919
Asetus siitä, mitä ajajain on toisiaan vastaan tullessaan tai toistensa ohi ajaessaan varteenotettava
24/1919
Asetus Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ensimmäisen apukamreerinviran muuttamisesta kamreerinviraksi
23/1919
Päätös suolasilakan takavarikoimisesta, ilmoittamisesta, kaupasta, kuljetuksesta sekä rajahinnoista annettujen määräysten kumoamisesta
22/1919
Asetus Suojeluskunnista
21/1919
Päätös sisältävä johtosäännön margarinin väliaikaisen valmistuksen ja kaupan valvonnasta
21/1919
Asetus margarinin ja muiden ravintorasvojen väliaikaisesta valmistuksesta ja kaupasta
21/1919
Asetus jolla kumotaan 21 päivänä maaliskuuta 1888 annettu julistus keinotekoisen voin kaupan silmälläpidosta sekä siitä, mitä keinotekoista voita maasta vietäessä ja maahan tuotaessa on noudatettava, ynnä 14 päivänä heinäkuuta 1892 annettu julistus siitä, että margarinin valmistaminen Suomessa on toistaiseksi kielletty.
20/1919
Asetus Suomen väliaikaisen asevelvollisuuslain sovelluttamisesta
20/1919
Asetus Suomen väliaikaisen asevelvollisuuslain sovelluttamisesta
18/1919
Päätös perunoiden kaupasta, kuljetuksesta sekä niiden rajahinnoista.
18/1919
Päätös sikojen ja sianlihan kauppaa ja kuljetusta sekä kotimaisen sianlihan rajahintoja koskevien määräysten kumoamisesta
17/1919
Päätös erinäisille Helsingin kaupungin poliisilaitoksen virkamiehille myönnetystä osallisuudesta Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan.
17/1919
Päätös Geologisen komissionin virkamiesten lukemisesta määrättyihin voimassa olevan matkustussäännön luokkiin.
17/1919
Päätös niistä ehdoista, joita Suomessa toimivien venäläisten vakuutuslaitosten toistaiseksi on liikettä harjoittaessaan noudatettava
17/1919
Asetus 16.7.1886 mittain, painojen ja punnitsimien vakausta ja leimausta varten sekä niiden muodosta, rakennuksesta ja merkitsemisestä annetun ohjesäännön muuttamisesta
17/1919
Asetus Suomen Aleksanterin-Yliopiston nimen muuttamisesta
17/1919
Asetus 24.5.1888 majakkamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
17/1919
Asetus purjehdusyhdistysten lipuista
16/1919
K nykyään koolla olevan Eduskunnan hajaantumisesta
15/1919
Päätös asevelvollisille tulevasta matkakorvauksesta.
15/1919
Päätös , joka koskee Suomen Sotalaitokseen kuuluville sotilashenkilöille ja virkamiehille virkamatkoista johtuvain matkakustannusten korvausta.
15/1919
K koskeva valtakunnan jakoa kutsuntapiireihin
14/1919
Asetus vientitullin suorittamisesta puutavaroista, puuvanukkeesta, puupahvista ja paperista
14/1919
Asetus rautatiehallituksen toimivallan laajentamisesta
14/1919
Asetus yleisiin kasvatuslaitoksiin ja valtion ylläpitämiin turvakoteihin hakemuksen perusteella otetuista oppilaista suoritettavista hoitomaksuista
13/1919
K vuosien 1897 ja 1898 asevelvollisuusluokkiin kuuluvien asevelvollisten kutsunnasta sekä niiden palvelukseen kutsumisen päivästä ja osan joukko-osastoissa palvelevien asevelvollisten kotiuttamisesta
12/1919
Päätös , joka koskee raittiusneuvottelukunnan asettamista Sosialihallituksen raittiusosaston yhteyteen.
12/1919
Päätös Sosialihallituksen ja sen alaisten viranomaisten toimituskirjain lunastuksesta
12/1919
Päätös valtiorikosoikeuden tuomitseman vapausrangaistuksen täytäntöönpanosta pakkotyönä
12/1919
Päätös jolla asianomaiset Maaherrat oikeutetaan kieltämään kaikkien tai muutamain tavaralajien kuljettaminen rajaseuduilla.
11/1919
Laki Suomen valtakunnan väliaikaisen asevelvollisuuslain voimaanpanemisesta.
11/1919
Suomen valtakunnan väliaikainen asevelvollisuuslaki
10/1919
Päätös luvan myöntämisestä Kansallis-Osake-Pankille laskea liikkeeseen korkoa kasvavia lainaobligatsioneja.
10/1919
Asetus eräiden lyseon nuoremman lehtorin virkain muuttamisesta vanhemman lehtorin viroiksi
10/1919
Asetus kirurgian ylimääräisen professorinviran perustamisesta Aleksanterin-Yliopistoon.
10/1919
Asetus Aleksanterin-Yliopiston venäjän kielen ja kirjallisuuden sekä venäjän valtio-oikeuden ja venäjän oikeushistorian professorinvirkojen lakkauttamisesta.
10/1919
Asetus laivain selvittämisessä valtiolle kannettavasta toimitusmaksusta
10/1919
Asetus koskeva Oulun, Kuopion ja Viipurin läänien Maaherroille annettua oikeutta määrätä henkilöitä poistumaan eräiltä rajaseuduilta
10/1919
Asetus valtion virkatalojen ja niistä muodostettujen pää- eli kantatilojen sekä viljelys- ja asuntotilojen hoitoa koskevien asiain siirtämisestä asutushallitukselle.
10/1919
Asetus 30.12.1887 annetun tullisäännön muuttamisesta
9/1919
Päätös sisältävä määräyksiä kokoontumisoikeuden väliaikaisesta soveltamisesta
9/1919
Päätös sisältävä Åbo Aktiebank nimisen yhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 2 §:n, 8 §:n 5 momentin, 17 ja 30 §§:ien muutetun sanamuodon
9/1919
Asetus siitä korvauksesta, mikä on suoritettava kihlakunnantuomarille erinäisissä tuomiokunnissa kihlakunnankäräjiä koskevain määräysten muuttamisesta 12 päivänä tammikuuta 1918 annetulla lailla lisättäviksi määrättyjen oikeuden istuntojen pitämisestä
9/1919
Asetus erinäisten virkain perustamisesta Merenkulkuhallitukseen.
9/1919
Asetus suomalaisen laivan päällikön velvollisuudesta asianomaiseen konsulivirastoon ilmoittaa laivan saapumisesta ulkomaan satamaan
9/1919
Asetus , joka sisältää sääntöjä laivakulkua varten sisäisillä kulkuvesillä alusten yhteentörmäämisen estämiseksi.
8/1919
Päätös erinäisten tavarain tullimaksujen korottamisesta.
8/1919
Päätös Ruoveden kirkonkylän järjestämisestä taajaväkisenä yhdyskuntana
8/1919
Asetus Raudun piirieläinlääkäripiirin muodostamisesta
Säädösmuutokset numeroittain

28 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.