Sähköinen säädöskokoelma: 2023

Säädöskokoelmat numeroittain

143 - 44 43 - 1

143/2023 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta, 6.2.2023
142/2023 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta , 6.2.2023
141/2023 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta , 6.2.2023
140/2023 Suomeksi På svenska
Laki ratalain 74 §:n muuttamisesta , 6.2.2023
139/2023 Suomeksi På svenska
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta , 6.2.2023
138/2023 Suomeksi På svenska
Laki eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä , 6.2.2023
137/2023 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta , 6.2.2023
136/2023 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain 3 luvun 11 §:n muuttamisesta, 6.2.2023
135/2023 Suomeksi På svenska
Laki yhdistyslain muuttamisesta, 6.2.2023
134/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta, 6.2.2023
133/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023, 6.2.2023
132/2023 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2022–2023, 1.2.2023
131/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.1.2023
130/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 35 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 30.1.2023
129/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 30.1.2023
128/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta, 30.1.2023
127/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta, 30.1.2023
126/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista, 30.1.2023
125/2023 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pakkauskokojen vastaavuudesta, 26.1.2023
124/2023 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn toisen vaiheen sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta, 25.1.2023
123/2023 Suomeksi På svenska
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta , 25.1.2023
122/2023 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta, 25.1.2023
121/2023 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta, 25.1.2023
120/2023 Suomeksi På svenska
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 17 §:n muuttamisesta, 25.1.2023
119/2023 Suomeksi På svenska
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta , 25.1.2023
118/2023 Suomeksi På svenska
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta, 25.1.2023
117/2023 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta , 25.1.2023
116/2023 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta , 25.1.2023
115/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta, 25.1.2023
114/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain voimaantulosta, 25.1.2023
113/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.1.2023
112/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta, 24.1.2023
111/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 24.1.2023
110/2023 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta, 24.1.2023
109/2023 Suomeksi På svenska
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta, 24.1.2023
108/2023 Suomeksi På svenska
Laki ilmastolain muuttamisesta, 24.1.2023
107/2023 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 24.1.2023
106/2023 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 24.1.2023
105/2023 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta , 24.1.2023
104/2023 Suomeksi På svenska
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta , 24.1.2023
103/2023 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 24.1.2023
102/2023 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista, 24.1.2023
101/2023 Suomeksi På svenska
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta, 24.1.2023
100/2023 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 24.1.2023
99/2023 Suomeksi På svenska
Laki verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta , 24.1.2023
98/2023 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 24.1.2023
97/2023 Suomeksi På svenska
Laki avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 24.1.2023
96/2023 Suomeksi På svenska
Laki maa-asemista ja eräistä tutkista, 24.1.2023
95/2023 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain 79 f §:n muuttamisesta , 24.1.2023
94/2023 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain 20 luvun 26 §:n ja 21 luvun 25 §:n muuttamisesta , 24.1.2023
93/2023 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 3 §:n muuttamisesta , 24.1.2023
92/2023 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminta-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta , 24.1.2023
91/2023 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoimintalain muuttamisesta , 24.1.2023
90/2023 Suomeksi På svenska
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) sekä rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisessa tai jakautumisessa annetun lain muuttamisesta , 24.1.2023
89/2023 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 2 ja 14 §:n muuttamisesta , 24.1.2023
88/2023 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 24.1.2023
87/2023 Suomeksi På svenska
Laki rautatiekuljetuslain 2 ja 8 a §:n muuttamisesta, 24.1.2023
86/2023 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus eräiden uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla, 23.1.2023
85/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista, 23.1.2023
84/2023 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2023, 23.1.2023
83/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta, 23.1.2023
82/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta, 23.1.2023
81/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2023 maksettavasta kansallisesta tuesta, 23.1.2023
80/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta, 23.1.2023
79/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien toimeenpanosta, 23.1.2023
78/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta, 23.1.2023
77/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä, 23.1.2023
76/2023 Suomeksi På svenska
Laki Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 23.1.2023
75/2023 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 9 luvun muuttamisesta , 23.1.2023
74/2023 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 2 ja 5 §:n muuttamisesta , 23.1.2023
73/2023 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta , 23.1.2023
72/2023 Suomeksi På svenska
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta, 23.1.2023
71/2023 Suomeksi På svenska
Laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä, 23.1.2023
70/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta, 20.1.2023
69/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta, 20.1.2023
68/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 20.1.2023
67/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta , 19.1.2023
66/2023 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2021, 19.1.2023
65/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta, 16.1.2023
64/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus fosforia sisältävien lannoitevalmisteiden ja lannan käytöstä , 16.1.2023
63/2023 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista, 13.1.2023
62/2023 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.1.2023
61/2023 Suomeksi På svenska
Laki Sallan kansallispuistosta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 12.1.2023
60/2023 Suomeksi På svenska
Laki Hossan kansallispuistosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 12.1.2023
59/2023 Suomeksi På svenska
Laki Etelä-Konneveden kansallispuistosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 12.1.2023
58/2023 Suomeksi På svenska
Laki Teijon kansallispuistosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 12.1.2023
57/2023 Suomeksi På svenska
Laki Koloveden kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 12.1.2023
56/2023 Suomeksi På svenska
Laki Sipoonkorven kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 12.1.2023
55/2023 Suomeksi På svenska
Laki Selkämeren kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta , 12.1.2023
54/2023 Suomeksi På svenska
Laki Pyhä-Luoston kansallispuistosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 12.1.2023
53/2023 Suomeksi På svenska
Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 12.1.2023
52/2023 Suomeksi På svenska
Laki Leivonmäen kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 12.1.2023
51/2023 Suomeksi På svenska
Laki Repoveden kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 12.1.2023
50/2023 Suomeksi På svenska
Laki Syötteen kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 12.1.2023
49/2023 Suomeksi På svenska
Laki Kurjenrahkan kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 12.1.2023
48/2023 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 12.1.2023
47/2023 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta, 12.1.2023
46/2023 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 4 §:n muuttamisesta, 12.1.2023
45/2023 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 48 ja 92 d §:n muuttamisesta , 12.1.2023
44/2023 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 12.1.2023
Säädöskokoelmat numeroittain

143 - 44 43 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.