Sähköinen säädöskokoelma: 2021

Säädöskokoelmat numeroittain

511 - 412 411 - 312 311 - 212 211 - 112 111 - 12 11 - 1

511/2021 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021 annetun sisäministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta, 17.6.2021
510/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta, 17.6.2021
509/2021 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 17.6.2021
508/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 14.6.2021
507/2021 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 14.6.2021
506/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta, 11.6.2021
505/2021 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2021, 11.6.2021
504/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta, 10.6.2021
503/2021 Suomeksi På svenska
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kuolion (IHN) vuoksi annetun päätöksen muuttamisesta, 10.6.2021
502/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta, 9.6.2021
501/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n muuttamisesta, 9.6.2021
500/2021 Suomeksi På svenska
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta, 9.6.2021
499/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta, 9.6.2021
498/2021 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta, 9.6.2021
497/2021 Suomeksi På svenska
Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 9.6.2021
496/2021 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta , 9.6.2021
495/2021 Suomeksi På svenska
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta, 9.6.2021
494/2021 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain 38 b §:n muuttamisesta, 9.6.2021
493/2021 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 9.6.2021
492/2021 Suomeksi På svenska
Laki FLEGT-lupajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 9.6.2021
491/2021 Suomeksi På svenska
Laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta annetun lain muuttamisesta, 9.6.2021
490/2021 Suomeksi På svenska
Laki yhteismetsälain 48 §:n muuttamisesta, 9.6.2021
489/2021 Suomeksi På svenska
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 9.6.2021
488/2021 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 9.6.2021
487/2021 Suomeksi På svenska
Laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta, 9.6.2021
486/2021 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 9.6.2021
485/2021 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n muuttamisesta, 9.6.2021
484/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 9.6.2021
483/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta, 8.6.2021
482/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2021–2022, 8.6.2021
481/2021 Suomeksi På svenska
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta, 8.6.2021
480/2021 Suomeksi På svenska
Laki merilain muuttamisesta, 8.6.2021
479/2021 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta, 8.6.2021
478/2021 Suomeksi På svenska
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta, 8.6.2021
477/2021 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta, 8.6.2021
476/2021 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 65 §:n muuttamisesta, 8.6.2021
475/2021 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 ja 17 a §:n muuttamisesta, 8.6.2021
474/2021 Suomeksi På svenska
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta, 8.6.2021
473/2021 Suomeksi På svenska
Laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä, 8.6.2021
472/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020–2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.6.2021
471/2021 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 8.6.2021
470/2021 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta, 8.6.2021
469/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.6.2021
468/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.6.2021
467/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.6.2021
466/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta annetun lain 11 ja 27 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.6.2021
465/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.6.2021
464/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus esitutkintalain 3 luvun 10 a §:n ja 5 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.6.2021
463/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain voimaantulosta, 8.6.2021
462/2021 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisen väliaikaisesta rajoittamisesta, 7.6.2021
461/2021 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 7.6.2021
460/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta, 7.6.2021
459/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 7.6.2021
458/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.6.2021
457/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta, 7.6.2021
456/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.6.2021
455/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 17 §:n muuttamisesta, 7.6.2021
454/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.6.2021
453/2021 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta, 7.6.2021
452/2021 Suomeksi På svenska
Laki väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta, 4.6.2021
451/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 3.6.2021
450/2021 Suomeksi På svenska
Ruokaviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi, 2.6.2021
449/2021 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi, 2.6.2021
448/2021 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä annetun päätöksen 1 §:n muuttamisesta, 2.6.2021
447/2021 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.6.2021
446/2021 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta, 1.6.2021
445/2021 Suomeksi På svenska
Vuoden 2021 II lisätalousarvio , 1.6.2021
444/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön ministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.6.2021
443/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.6.2021
442/2021 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta, 1.6.2021
441/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta, 1.6.2021
440/2021 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.5.2021
439/2021 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 31.5.2021
438/2021 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 31.5.2021
437/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 31.5.2021
436/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta, 31.5.2021
435/2021 Suomeksi På svenska
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta, 31.5.2021
434/2021 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 31.5.2021
433/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 46 luvun 7 §:n muuttamisesta, 31.5.2021
432/2021 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta, 31.5.2021
431/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 28.5.2021
430/2021 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 28.5.2021
429/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 27.5.2021
428/2021 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 27.5.2021
427/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä, 26.5.2021
426/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta, 26.5.2021
425/2021 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta, 25.5.2021
424/2021 Suomeksi På svenska
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 25.5.2021
423/2021 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 13 a §:n muuttamisesta, 25.5.2021
422/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 ja 14 luvun muuttamisesta , 25.5.2021
421/2021 Suomeksi På svenska
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta, 25.5.2021
420/2021 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta, 25.5.2021
419/2021 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain muuttamisesta, 25.5.2021
418/2021 Suomeksi På svenska
Laki Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 24.5.2021
417/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 24.5.2021
416/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön ministeriön asetus potilaan hoidon seurantaa varten potilaalle annettavien todistusten liittämisestä kansalaisen käyttöliittymään, 24.5.2021
415/2021 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 24.5.2021
414/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 24.5.2021
413/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta, 24.5.2021
412/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta, 24.5.2021
Säädöskokoelmat numeroittain

511 - 412 411 - 312 311 - 212 211 - 112 111 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.