Sähköinen säädöskokoelma: 2021

Säädöskokoelmat numeroittain

296 - 197 196 - 97 96 - 1

296/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta Tanskan kanssa tehdystä sopimuksesta, 13.4.2021
295/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta, 13.4.2021
294/2021 Suomeksi På svenska
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta, 13.4.2021
293/2021 Suomeksi På svenska
Laki poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 13.4.2021
292/2021 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta, 13.4.2021
291/2021 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, 13.4.2021
290/2021 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 13.4.2021
289/2021 Suomeksi På svenska
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 84 §:n muuttamisesta, 13.4.2021
288/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 80 §:n muuttamisesta, 13.4.2021
287/2021 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 13.4.2021
286/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta, 13.4.2021
285/2021 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 13.4.2021
284/2021 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta , 13.4.2021
283/2021 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta, 13.4.2021
282/2021 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta, 13.4.2021
281/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 1 ja 34 a luvun muuttamisesta, 13.4.2021
280/2021 Suomeksi På svenska
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta, 12.4.2021
279/2021 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 9.4.2021
278/2021 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta annetun päätöksen muuttamisesta, 9.4.2021
277/2021 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsitystuen toteutusilmoituksen sisältövaatimuksista ja metsitystuen maksamiseen liittyvästä menettelystä, 9.4.2021
276/2021 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta siementuotannossa, 9.4.2021
275/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 9.4.2021
274/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta, 9.4.2021
273/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.4.2021
272/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 8.4.2021
271/2021 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 6.4.2021
270/2021 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n muuttamisesta, 6.4.2021
269/2021 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain muuttamisesta, 6.4.2021
268/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta, 1.4.2021
267/2021 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimusta täydentävän vaatimuksen laskemiseksi velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä, 31.3.2021
266/2021 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen taikka konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 31.3.2021
265/2021 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavista ja niihin sisällytettävistä tiedoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 31.3.2021
264/2021 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus eräisiin luottolaitostoimintaa koskeviin lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, 31.3.2021
263/2021 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.3.2021
262/2021 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain 58 d ja 58 g §:n muuttamisesta, 30.3.2021
261/2021 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta, 30.3.2021
260/2021 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta , 30.3.2021
259/2021 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta, 29.3.2021
258/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi, 29.3.2021
257/2021 Suomeksi På svenska
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 29.3.2021
256/2021 Suomeksi På svenska
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä, 29.3.2021
255/2021 Suomeksi På svenska
Vuoden 2021 lisätalousarvio , 29.3.2021
254/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta, 29.3.2021
253/2021 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta, 29.3.2021
252/2021 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 29.3.2021
251/2021 Suomeksi På svenska
Laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 29.3.2021
250/2021 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien, 29.3.2021
249/2021 Suomeksi På svenska
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 29.3.2021
248/2021 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 29.3.2021
247/2021 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankista annetun lain 11 ja 26 §:n muuttamisesta, 29.3.2021
246/2021 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 25 §:n muuttamisesta, 29.3.2021
245/2021 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, 29.3.2021
244/2021 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperitileistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 29.3.2021
243/2021 Suomeksi På svenska
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta, 29.3.2021
242/2021 Suomeksi På svenska
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta, 29.3.2021
241/2021 Suomeksi På svenska
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain kumoamisesta, 29.3.2021
240/2021 Suomeksi På svenska
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta, 29.3.2021
239/2021 Suomeksi På svenska
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta , 29.3.2021
238/2021 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain muuttamisesta, 29.3.2021
237/2021 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta , 29.3.2021
236/2021 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2021
235/2021 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2021
234/2021 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2021
233/2021 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2021
232/2021 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 29.3.2021
231/2021 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta , 29.3.2021
230/2021 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta, 29.3.2021
229/2021 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 29.3.2021
228/2021 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta , 29.3.2021
227/2021 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 29.3.2021
226/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 26.3.2021
225/2021 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta, 26.3.2021
224/2021 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain muuttamisesta, 26.3.2021
223/2021 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla rahoitettavia hankkeita koskevan Kenian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 25.3.2021
222/2021 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta -juhlarahasta, 25.3.2021
221/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 22.3.2021
220/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta, 22.3.2021
219/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta, 22.3.2021
218/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta, 22.3.2021
217/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja, 18.3.2021
216/2021 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla rahoitettavia hankkeita koskevan Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 18.3.2021
215/2021 Suomeksi På svenska
Ruokaviraston päätös korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetun valvontavyöhykkeen lakkauttamisesta, 17.3.2021
214/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen 3 a §:n muuttamisesta, 16.3.2021
213/2021 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta, 16.3.2021
212/2021 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 16.3.2021
211/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain 109 §:n muuttamisesta, 16.3.2021
210/2021 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 40 §:n muuttamisesta, 16.3.2021
209/2021 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain 37 §:n muuttamisesta, 16.3.2021
208/2021 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain 40 §:n muuttamisesta, 16.3.2021
207/2021 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n muuttamisesta, 16.3.2021
206/2021 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Kenian kanssa ohjelmatuesta puhtaan vedensaannin, sanitaation ja vesivarojen hallinnan parantamiseksi Kenian maaseutualueilla tehdystä sopimuksesta, 15.3.2021
205/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.3.2021
204/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 15.3.2021
203/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa, 15.3.2021
202/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yrityksille väliaikaisesti myönnettävistä kehittämisavustuksista vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käytön lisäämiseksi, 15.3.2021
201/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta, 15.3.2021
200/2021 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 15.3.2021
199/2021 Suomeksi På svenska
Laki luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta, 12.3.2021
198/2021 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 12.3.2021
197/2021 Suomeksi På svenska
Laki yksityistielain 58 §:n muuttamisesta, 12.3.2021
Säädöskokoelmat numeroittain

296 - 197 196 - 97 96 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.