Sähköinen säädöskokoelma: 2021

Säädöskokoelmat numeroittain

742 - 643 642 - 543 542 - 443 442 - 343 342 - 243 242 - 143 142 - 43 42 - 1

742/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poikkeuksista covid-19-todistuksen esittämisvelvollisuuteen ja covid-19-testiin osallistumiseen annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 23.7.2021
741/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 23.7.2021
740/2021 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista, 20.7.2021
739/2021 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta, 20.7.2021
738/2021 Suomeksi På svenska
Laki oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta, 20.7.2021
737/2021 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain eräiden säännösten kumoamisesta, 20.7.2021
736/2021 Suomeksi På svenska
Laki Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta , 20.7.2021
735/2021 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021 annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 19.7.2021
734/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.7.2021
733/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 19.7.2021
732/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta, 19.7.2021
731/2021 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 19.7.2021
730/2021 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta, 19.7.2021
729/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, 19.7.2021
728/2021 Suomeksi På svenska
Laki valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista, 19.7.2021
727/2021 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 17 §:n muuttamisesta, 19.7.2021
726/2021 Suomeksi På svenska
Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 19.7.2021
725/2021 Suomeksi På svenska
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta, 19.7.2021
724/2021 Suomeksi På svenska
Laki tupakkalain 3 §:n muuttamisesta, 19.7.2021
723/2021 Suomeksi På svenska
Laki säteilylain muuttamisesta, 19.7.2021
722/2021 Suomeksi På svenska
Laki potilasvakuutuslain 2 ja 23 §:n muuttamisesta, 19.7.2021
721/2021 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain muuttamisesta, 19.7.2021
720/2021 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta, 19.7.2021
719/2021 Suomeksi På svenska
Laki lääkinnällisistä laitteista, 19.7.2021
718/2021 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain 83 §:n muuttamisesta, 16.7.2021
717/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta, 16.7.2021
716/2021 Suomeksi På svenska
Laki kemikaalilain muuttamisesta, 16.7.2021
715/2021 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 16.7.2021
714/2021 Suomeksi På svenska
Laki jätelain muuttamisesta, 16.7.2021
713/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä, 16.7.2021
712/2021 Suomeksi På svenska
Laki eräitä yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten tiedon uudelleenkäytöstä, 16.7.2021
711/2021 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 ja 34 §:n muuttamisesta, 16.7.2021
710/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain muuttamisesta, 16.7.2021
709/2021 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta, 15.7.2021
708/2021 Suomeksi På svenska
Laki tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta, 15.7.2021
707/2021 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022, 12.7.2021
706/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta, 12.7.2021
705/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta, 12.7.2021
704/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta, 12.7.2021
703/2021 Suomeksi På svenska
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen lakkauttamisesta, 12.7.2021
702/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poikkeuksista covid-19-todistuksen esittämisvelvollisuuteen ja covid-19-testiin osallistumiseen, 8.7.2021
701/2021 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, 8.7.2021
700/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2021, 6.7.2021
699/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta, 5.7.2021
698/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta, 5.7.2021
697/2021 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta, 5.7.2021
696/2021 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n muuttamisesta, 5.7.2021
695/2021 Suomeksi På svenska
Laki passilain muuttamisesta, 5.7.2021
694/2021 Suomeksi På svenska
Laki henkilökorttilain muuttamisesta, 5.7.2021
693/2021 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta, 2.7.2021
692/2021 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 1.7.2021
691/2021 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 1.7.2021
690/2021 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 1.7.2021
689/2021 Suomeksi På svenska
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, 1.7.2021
688/2021 Suomeksi På svenska
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2021
687/2021 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2021
686/2021 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta, 1.7.2021
685/2021 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 1.7.2021
684/2021 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 1.7.2021
683/2021 Suomeksi På svenska
Laki Opetushallituksesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 1.7.2021
682/2021 Suomeksi På svenska
Laki Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta, 1.7.2021
681/2021 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 1.7.2021
680/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.7.2021
679/2021 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta, 1.7.2021
678/2021 Suomeksi På svenska
Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta, 1.7.2021
677/2021 Suomeksi På svenska
Laki luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2021
676/2021 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2021
675/2021 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta , 1.7.2021
674/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.7.2021
673/2021 Suomeksi På svenska
Laki laivavarustelain muuttamisesta, 1.7.2021
672/2021 Suomeksi På svenska
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 1.7.2021
671/2021 Suomeksi På svenska
Laki alusrekisterilain muuttamisesta, 1.7.2021
670/2021 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, 1.7.2021
669/2021 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 1.7.2021
668/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta, 1.7.2021
667/2021 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 1.7.2021
666/2021 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 1.7.2021
665/2021 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 1.7.2021
664/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022, 30.6.2021
663/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.6.2021
662/2021 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta, 30.6.2021
661/2021 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta, 30.6.2021
660/2021 Suomeksi På svenska
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.6.2021
659/2021 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain muuttamisesta, 30.6.2021
658/2021 Suomeksi På svenska
Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta, 30.6.2021
657/2021 Suomeksi På svenska
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta, 30.6.2021
656/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 5 ja 163 §:n muuttamisesta, 30.6.2021
655/2021 Suomeksi På svenska
Laki kirjanpitolain 8 luvun 2 §:n muuttamisesta, 30.6.2021
654/2021 Suomeksi På svenska
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.6.2021
653/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain muuttamisesta, 30.6.2021
652/2021 Suomeksi På svenska
Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta, 30.6.2021
651/2021 Suomeksi På svenska
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 30.6.2021
650/2021 Suomeksi På svenska
Laki puoluelain muuttamisesta, 30.6.2021
649/2021 Suomeksi På svenska
Laki vaalilain muuttamisesta, 30.6.2021
648/2021 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 2 a ja 12 §:n muuttamisesta, 30.6.2021
647/2021 Suomeksi På svenska
Laki saamen kielilain muuttamisesta, 30.6.2021
646/2021 Suomeksi På svenska
Laki viittomakielilain 3 §:n muuttamisesta, 30.6.2021
645/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta, 30.6.2021
644/2021 Suomeksi På svenska
Laki kielilain muuttamisesta, 30.6.2021
643/2021 Suomeksi På svenska
Laki yhdenvertaisuuslain 4 §:n muuttamisesta, 30.6.2021
Säädöskokoelmat numeroittain

742 - 643 642 - 543 542 - 443 442 - 343 342 - 243 242 - 143 142 - 43 42 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.