Sähköinen säädöskokoelma: 2020

1275/2020 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2020
1274/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1273/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 31.12.2020
1272/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021, 31.12.2020
1271/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 2 a luvun väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2020
1270/2020 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta , 31.12.2020
1269/2020 Suomeksi På svenska
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta, 31.12.2020
1268/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2020
1267/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2020
1266/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta, 31.12.2020
1265/2020 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1264/2020 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1263/2020 Suomeksi På svenska
Rehulaki, 31.12.2020
1262/2020 Suomeksi På svenska
Laki laajakaistarakentamisen tuesta, 31.12.2020
1261/2020 Suomeksi På svenska
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1260/2020 Suomeksi På svenska
Laki painelaitelain 100 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1259/2020 Suomeksi På svenska
Laki Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1258/2020 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 2 ja 26 d §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1257/2020 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1256/2020 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2020
1255/2020 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1254/2020 Suomeksi På svenska
Laki raideliikennelain muuttamisesta, 31.12.2020
1253/2020 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1252/2020 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1251/2020 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 31.12.2020
1250/2020 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1249/2020 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1248/2020 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 9 luvun 9 i ja 9 j §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1247/2020 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1246/2020 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1245/2020 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta, 31.12.2020
1244/2020 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista, 31.12.2020
1243/2020 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1242/2020 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 24 ja 52 a §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1241/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1240/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 31.12.2020
1239/2020 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1238/2020 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 1 luvun 7 §:n ja 5 luvun 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1237/2020 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1236/2020 Suomeksi På svenska
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1235/2020 Suomeksi På svenska
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1234/2020 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1233/2020 Suomeksi På svenska
Laki valmiuslain 109 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1232/2020 Suomeksi På svenska
Laki nuorisolain 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1231/2020 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1230/2020 Suomeksi På svenska
Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1229/2020 Suomeksi På svenska
Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1228/2020 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuslain 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1227/2020 Suomeksi På svenska
Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1226/2020 Suomeksi På svenska
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1225/2020 Suomeksi På svenska
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 ja 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1224/2020 Suomeksi På svenska
Laki ylioppilastutkinnosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1223/2020 Suomeksi På svenska
Laki koulumatkatukilain muuttamisesta, 31.12.2020
1222/2020 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 31.12.2020
1221/2020 Suomeksi På svenska
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1220/2020 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1219/2020 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1218/2020 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1217/2020 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain muuttamisesta, 31.12.2020
1216/2020 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain muuttamisesta, 31.12.2020
1215/2020 Suomeksi På svenska
Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta, 31.12.2020
1214/2020 Suomeksi På svenska
Oppivelvollisuuslaki, 31.12.2020
1213/2020 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 31.12.2020
1212/2020 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun 14 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1211/2020 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1210/2020 Suomeksi På svenska
Laki vaaratiedotteesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1209/2020 Suomeksi På svenska
Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta, 31.12.2020
1208/2020 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain 25 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1207/2020 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1206/2020 Suomeksi På svenska
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1205/2020 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2020
1204/2020 Suomeksi På svenska
Laki vuoden 2021 tuloveroasteikosta, 31.12.2020
1203/2020 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1202/2020 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1201/2020 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1200/2020 Suomeksi På svenska
Laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1199/2020 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1198/2020 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä, 31.12.2020
1197/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta, 31.12.2020
1196/2020 Suomeksi På svenska
Laki konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta, 31.12.2020
1195/2020 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain muuttamisesta, 31.12.2020
1194/2020 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2020
1193/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020‒2022, 31.12.2020
1192/2020 Suomeksi På svenska
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2020
1191/2020 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2020
1190/2020 Suomeksi På svenska
Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2020
1189/2020 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1188/2020 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 31.12.2020
1187/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun kumoamisesta, 31.12.2020
1186/2020 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2020
1185/2020 Suomeksi På svenska
Laki koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2020
1184/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista, 30.12.2020
1183/2020 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä, 30.12.2020
1182/2020 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 30.12.2020
1181/2020 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta ja todentamisesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.12.2020
1180/2020 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista vuosina 2020–2022 annetun puolustusministeriön asetuksen kumoamisesta, 30.12.2020
1179/2020 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2020
1178/2020 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tuomioistuimen hylättyjä syytteitä koskevan ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta, 30.12.2020
1177/2020 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnalliseen tietovarantoon, 30.12.2020
1176/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.