Sähköinen säädöskokoelma: 2020

Säädöskokoelmat numeroittain

193 - 94 93 - 1

193/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta, 8.4.2020
192/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta, 8.4.2020
191/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista, 7.4.2020
190/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä, 7.4.2020
189/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta, 6.4.2020
188/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta, 6.4.2020
187/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 6.4.2020
186/2020 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 6.4.2020
185/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta, 6.4.2020
184/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta, 6.4.2020
183/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 2/2020, 3.4.2020
182/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M325, 3.4.2020
181/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2020, 3.4.2020
180/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M324, 3.4.2020
179/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 3.4.2020
178/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 3.4.2020
177/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta, 2.4.2020
176/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta, 2.4.2020
175/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta, 2.4.2020
174/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta, 2.4.2020
173/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi, 2.4.2020
172/2020 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta, 1.4.2020
171/2020 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 55 §:n muuttamisesta, 1.4.2020
170/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2020, 1.4.2020
169/2020 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 1.4.2020
168/2020 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.4.2020
167/2020 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.4.2020
166/2020 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta , 1.4.2020
165/2020 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta, 1.4.2020
164/2020 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain muuttamisesta, 1.4.2020
163/2020 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain muuttamisesta, 1.4.2020
162/2020 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta, 1.4.2020
161/2020 Suomeksi På svenska
Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 1.4.2020
160/2020 Suomeksi På svenska
Laki Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 1.4.2020
159/2020 Suomeksi På svenska
Laki Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 1.4.2020
158/2020 Suomeksi På svenska
Laki Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 1.4.2020
157/2020 Suomeksi På svenska
Laki Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 1.4.2020
156/2020 Suomeksi På svenska
Laki Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 1.4.2020
155/2020 Suomeksi På svenska
Laki Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 1.4.2020
154/2020 Suomeksi På svenska
Laki Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 1.4.2020
153/2020 Suomeksi På svenska
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 30.3.2020
152/2020 Suomeksi På svenska
Vuoden 2020 lisätalousarvio , 30.3.2020
151/2020 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta, 30.3.2020
150/2020 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta, 30.3.2020
149/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta, 30.3.2020
148/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2020 noudatettavasta menettelystä, 30.3.2020
147/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta, 30.3.2020
146/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi, 27.3.2020
145/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta, 27.3.2020
144/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräajasta poikkeuksellisissa olosuhteissa, 27.3.2020
143/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin, 27.3.2020
142/2020 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista annetun päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta, 27.3.2020
141/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 27.3.2020
140/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta, 26.3.2020
139/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96–103 §:n soveltamisesta, 26.3.2020
138/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.3.2020
137/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.3.2020
136/2020 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 25.3.2020
135/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta, 24.3.2020
134/2020 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 23.3.2020
133/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.3.2020
132/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta, 20.3.2020
131/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 20.3.2020
130/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.3.2020
129/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituesta vuosina 2020–2025, 19.3.2020
128/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä, 18.3.2020
127/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista, 18.3.2020
126/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista, 18.3.2020
125/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta, 18.3.2020
124/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi, 17.3.2020
123/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta, 18.3.2020
122/2020 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon ryhtymisen siirtämisestä, 18.3.2020
121/2020 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen katsastustoiminnasta ja liikennekelpoisuuden valvonnasta puolustusvoimissa annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 17.3.2020
120/2020 Suomeksi På svenska
Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta, 17.3.2020
119/2020 Suomeksi På svenska
Päätös Tullin työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta, 16.3.2020
118/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.3.2020
117/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.3.2020
116/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta, 16.3.2020
115/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta, 16.3.2020
114/2020 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 16.3.2020
113/2020 Suomeksi På svenska
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta , 13.3.2020
112/2020 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön päätös yleisissä vaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista annetun oikeusministeriön päätöksen kumoamisesta, 13.3.2020
111/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.3.2020
110/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.3.2020
109/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 13.3.2020
108/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa, 13.3.2020
107/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta suu- ja sorkkataudin vastustamisesta, 10.3.2020
106/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta, 9.3.2020
105/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta, 9.3.2020
104/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 9.3.2020
103/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016–2018 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 6.3.2020
102/2020 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.3.2020
101/2020 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 4.3.2020
100/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 3.3.2020
99/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2019 suoritettavista korvauksista, 3.3.2020
98/2020 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta, 3.3.2020
97/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2020, 2.3.2020
96/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta, 2.3.2020
95/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.3.2020
94/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.3.2020
Säädöskokoelmat numeroittain

193 - 94 93 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.