Sähköinen säädöskokoelma: 2019

1096/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.11.2019
1095/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.11.2019
1094/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 27.11.2019
1093/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.11.2019
1092/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun, eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin sekä mainittuun yleissopimukseen ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään IS-säännöstöön tehdyistä muutoksista, 27.11.2019
1091/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta, 26.11.2019
1090/2019 Suomeksi På svenska
Vuoden 2019 IV lisätalousarvio , 26.11.2019
1089/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta, 25.11.2019
1088/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta, 25.11.2019
1087/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.11.2019
1086/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta, 25.11.2019
1085/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2019/1890 Turkin itäisellä Välimerellä ilman lupaa harjoittaman poraustoiminnan johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, 25.11.2019
1084/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2020, 25.11.2019
1083/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2020, 25.11.2019
1082/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista, 21.11.2019
1081/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2018, 21.11.2019
1080/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 21.11.2019
1079/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökauppakaudelle 2021–2030 maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyvien tietojen tarkkailusta, 21.11.2019
1078/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta, 21.11.2019
1077/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista, 21.11.2019
1076/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista, 21.11.2019
1075/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 20.11.2019
1074/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikelautakunnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 20.11.2019
1073/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta, 20.11.2019
1072/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta, 20.11.2019
1071/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kehityspoliittisesta toimikunnasta, 20.11.2019
1070/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2020, 18.11.2019
1069/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta, 18.11.2019
1068/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2020, 18.11.2019
1067/2019 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 15.11.2019
1066/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020, 14.11.2019
1065/2019 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta, 13.11.2019
1064/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta, 13.11.2019
1063/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdystä sopimuksesta, 13.11.2019
1062/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdystä sopimuksesta, 13.11.2019
1061/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 12.11.2019
1060/2019 Suomeksi På svenska
Laki postilain muuttamisesta, 12.11.2019
1059/2019 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta, 11.11.2019
1058/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta, 11.11.2019
1057/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 11.11.2019
1056/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33 §:n muuttamisesta, 11.11.2019
1055/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa, 11.11.2019
1054/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista, 6.11.2019
1053/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Algerian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta, 5.11.2019
1052/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2019/1716 Nicaraguan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, 4.11.2019
1051/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta, 4.11.2019
1050/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä, 4.11.2019
1049/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuonna 2020 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta, 4.11.2019
1048/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta lihan ja vuodelta 2018 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2019 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta, 4.11.2019
1047/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta, 4.11.2019
1046/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.11.2019
1045/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 3 muuttamisesta, 31.10.2019
1044/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajatarkastusasemalla suoritettavan virallisen valvonnan kohteena olevista elintarvikesekoituksista, 31.10.2019
1043/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta, 31.10.2019
1042/2019 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 30.10.2019
1041/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta , 30.10.2019
1040/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta , 30.10.2019
1039/2019 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.10.2019
1038/2019 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.10.2019
1037/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta , 30.10.2019
1036/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.10.2019
1035/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.10.2019
1034/2019 Suomeksi På svenska
Vuoden 2019 III lisätalousarvio , 29.10.2019
1033/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös takaisin perittyjen etuustulojen takaisinmaksun määräpäivästä etuudensaajan verotuksessa, 29.10.2019
1032/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi, 29.10.2019
1031/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2020, 29.10.2019
1030/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2020, 29.10.2019
1029/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 29.10.2019
1028/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.10.2019
1027/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 28.10.2019
1026/2019 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta, 28.10.2019
1025/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 28.10.2019
1024/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 28.10.2019
1023/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta, 28.10.2019
1022/2019 Suomeksi På svenska
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta , 23.10.2019
1021/2019 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta, 23.10.2019
1020/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta, 22.10.2019
1019/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta, 22.10.2019
1018/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös palautusten säilyttämisestä, 21.10.2019
1017/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä, 21.10.2019
1016/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä, 21.10.2019
1015/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.10.2019
1014/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.10.2019
1013/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 21.10.2019
1012/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös palautuksen maksamisesta maksuosoituksena, 17.10.2019
1011/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta, 17.10.2019
1010/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta, 16.10.2019
1009/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista, 15.10.2019
1008/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakaasun toimitusten selvityksestä ja mittauksesta, 15.10.2019
1007/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 14.10.2019
1006/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 14.10.2019
1005/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen sääntöihin tehtyjen muutosten ja mainittuun yleissopimukseen liittyvän painolastivesien käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksyntää koskevan säännöstön voimaansaattamisesta, 11.10.2019
1004/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyvään nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön sekä kemikaalien irtokuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 11.10.2019
1003/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnon opetussektorille tehdystä sopimuksesta, 8.10.2019
1002/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 7.10.2019
1001/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan vuoden 1999 pöytäkirjan muutoksesta, 7.10.2019
1000/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista, 3.10.2019
999/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus Puolustusvoimien avaruustoiminnan valvonnasta, 3.10.2019
998/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta, 3.10.2019
997/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 2.10.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.