Sähköinen säädöskokoelma: 2019

1296/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta, 23.12.2019
1295/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.12.2019
1294/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 23.12.2019
1293/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista, 23.12.2019
1292/2019 Suomeksi På svenska
Laki Eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa, 23.12.2019
1291/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen 4 §:n ja liitteen kohdan 2 muuttamisesta, 20.12.2019
1290/2019 Suomeksi På svenska
Maanmittauslaitoksen työjärjestys , 20.12.2019
1289/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista, 20.12.2019
1288/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista, 20.12.2019
1287/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista, 20.12.2019
1286/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista, 20.12.2019
1285/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 20.12.2019
1284/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 46 luvun 4 §:n muuttamisesta, 20.12.2019
1283/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta, 20.12.2019
1282/2019 Suomeksi På svenska
Laki rehulain 4 ja 23 §:n muuttamisesta, 20.12.2019
1281/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläintautilain muuttamisesta, 20.12.2019
1280/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta, 20.12.2019
1279/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta, 20.12.2019
1278/2019 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain muuttamisesta, 20.12.2019
1277/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta, 20.12.2019
1276/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisaloitelain muuttamisesta, 20.12.2019
1275/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta, 19.12.2019
1274/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys , 19.12.2019
1273/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä, 19.12.2019
1272/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2020 myönnettävästä avustuksesta, 19.12.2019
1271/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2020 ja 2021, 19.12.2019
1270/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta, 19.12.2019
1269/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2020 maksettavasta rintama-avustuksesta, 18.12.2019
1268/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2020, 18.12.2019
1267/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta, 18.12.2019
1266/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista, 18.12.2019
1265/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.12.2019
1264/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.12.2019
1263/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista vuosina 2020–2022, 17.12.2019
1262/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista vuosina 2020–2022, 17.12.2019
1261/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus Puolustusvoimien maksullisista suoritteista vuosina 2020–2022, 17.12.2019
1260/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2020, 17.12.2019
1259/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 17.12.2019
1258/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 17.12.2019
1257/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asuinympäristöstä ja ruokahuollosta kalastusaluksella, 17.12.2019
1256/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta, 17.12.2019
1255/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta, 16.12.2019
1254/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020, 16.12.2019
1253/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2020 ja 2021, 16.12.2019
1252/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista, 16.12.2019
1251/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2019 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 16.12.2019
1250/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2020 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista, 16.12.2019
1249/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 13.12.2019
1248/2019 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta, 13.12.2019
1247/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 13.12.2019
1246/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.12.2019
1245/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista, elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 15 §:n kumoamisesta, 13.12.2019
1244/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020, 12.12.2019
1243/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, 11.12.2019
1242/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 11.12.2019
1241/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista, 11.12.2019
1240/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020, 11.12.2019
1239/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022, 11.12.2019
1238/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1237/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 35 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1236/2019 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1235/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 143 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1234/2019 Suomeksi På svenska
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1233/2019 Suomeksi På svenska
Laki Syyttäjälaitoksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1232/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan, 10.12.2019
1231/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1230/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1229/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1228/2019 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1227/2019 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1226/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1225/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1224/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1223/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 10.12.2019
1222/2019 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1221/2019 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 10.12.2019
1220/2019 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1219/2019 Suomeksi På svenska
Laki elatustukilain 9 ja 39 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1218/2019 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1217/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 6 ja 14 luvun muuttamisesta, 10.12.2019
1216/2019 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1215/2019 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1214/2019 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta, 10.12.2019
1213/2019 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 10.12.2019
1212/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1211/2019 Suomeksi På svenska
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 10.12.2019
1210/2019 Suomeksi På svenska
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta, 10.12.2019
1209/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1208/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.12.2019
1207/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.12.2019
1206/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2019 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista, 9.12.2019
1205/2019 Suomeksi På svenska
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1204/2019 Suomeksi På svenska
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 9.12.2019
1203/2019 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 147 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1202/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1201/2019 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1200/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1199/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 85 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1198/2019 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 22 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1197/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta , 9.12.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.