Sähköinen säädöskokoelma: 2019

810/2019 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
809/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallintolain muuttamisesta, 8.7.2019
808/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, 8.7.2019
807/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 8.7.2019
806/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.7.2019
805/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
804/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.7.2019
803/2019 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.7.2019
802/2019 Suomeksi På svenska
Vuoden 2019 II lisätalousarvio , 2.7.2019
801/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta, 1.7.2019
800/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä, 1.7.2019
799/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tavaramerkeistä, 1.7.2019
798/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta, 28.6.2019
797/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.6.2019
796/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.6.2019
795/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.6.2019
794/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 28.6.2019
793/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen suuruudesta vuonna 2019, 28.6.2019
792/2019 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 27.6.2019
791/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, 26.6.2019
790/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 26.6.2019
789/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 23 ja 48 luvun muuttamisesta, 26.6.2019
788/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 12 §:n kumoamisesta, 26.6.2019
787/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 26.6.2019
786/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 26.6.2019
785/2019 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, 26.6.2019
784/2019 Suomeksi På svenska
Laki laivavarustelain 3 §:n muuttamisesta, 26.6.2019
783/2019 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, 26.6.2019
782/2019 Suomeksi På svenska
Vesiliikennelaki , 26.6.2019
781/2019 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 25.6.2019
780/2019 Suomeksi På svenska
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta, 25.6.2019
779/2019 Suomeksi På svenska
Laki haastemieslain muuttamisesta, 25.6.2019
778/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren muuttamisesta, 25.6.2019
777/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 17 ja 18 §:n kumoamisesta, 25.6.2019
776/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista mikrobeista, loisista sekä tavaroista, 25.6.2019
775/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 12 §:n muuttamisesta, 24.6.2019
774/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinlain 10 luvun 6 §:n muuttamisesta, 24.6.2019
773/2019 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 24.6.2019
772/2019 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta , 24.6.2019
771/2019 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain muuttamisesta, 24.6.2019
770/2019 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 24.6.2019
769/2019 Suomeksi På svenska
Laki maa-aineslain muuttamisesta, 24.6.2019
768/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta, 24.6.2019
767/2019 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, 24.6.2019
766/2019 Suomeksi På svenska
Laki vesilain 11 luvun muuttamisesta, 24.6.2019
765/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 24.6.2019
764/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, 24.6.2019
763/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta, 24.6.2019
762/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 24.6.2019
761/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2019/2020 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta, 24.6.2019
760/2019 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) ja liitteeseen G (ATMF) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta, 19.6.2019
759/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.6.2019
758/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 19.6.2019
757/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun asetuksen muuttamisesta, 19.6.2019
756/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 30 §:n muuttamisesta, 18.6.2019
755/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 18.6.2019
754/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta, 18.6.2019
753/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019–2020, 18.6.2019
752/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta, 17.6.2019
751/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan yhdistymisestä, 17.6.2019
750/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.6.2019
749/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 14.6.2019
748/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten, 14.6.2019
747/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista, 14.6.2019
746/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus osakesijoitusten vuosituottoprosentin laskennassa käytettävästä eläkelaitoksen tai Merimieseläkekassan enimmäispaino-osuudesta, 14.6.2019
745/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta, 14.6.2019
744/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 14.6.2019
743/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.6.2019
742/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomen Hallitusmuoto 1919 -juhlarahasta, 14.6.2019
741/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.6.2019
740/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 13.6.2019
739/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus avaruusasiain neuvottelukunnasta, 13.6.2019
738/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 12.6.2019
737/2019 Suomeksi På svenska
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 12.6.2019
736/2019 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 12.6.2019
735/2019 Suomeksi På svenska
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 12.6.2019
734/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 12.6.2019
733/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 12.6.2019
732/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 12.6.2019
731/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.6.2019
730/2019 Suomeksi På svenska
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.6.2019
729/2019 Suomeksi På svenska
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.6.2019
728/2019 Suomeksi På svenska
Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.6.2019
727/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 119 ja 120 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta , 11.6.2019
726/2019 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.6.2019
725/2019 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta, 11.6.2019
724/2019 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta, 11.6.2019
723/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 10.6.2019
722/2019 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 10.6.2019
721/2019 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain muuttamisesta, 10.6.2019
720/2019 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta, 10.6.2019
719/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista, 6.6.2019
718/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen I muuttamisesta, 4.6.2019
717/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueiden perustamisesta Varsinais-Suomen maakuntaan annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen 51 muuttamisesta, 4.6.2019
716/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 4.6.2019
715/2019 Suomeksi På svenska
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta, 3.6.2019
714/2019 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 3.6.2019
713/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen muuttamisesta, 31.5.2019
712/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista, 31.5.2019
711/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotilastiedustelun tiedustelumenetelmistä, 31.5.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.