Sähköinen säädöskokoelma: 2019

96/2019 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 22.1.2019
95/2019 Suomeksi På svenska
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 37 ja 64 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
94/2019 Suomeksi På svenska
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta , 22.1.2019
93/2019 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 31 ja 33 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
92/2019 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain 92 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
91/2019 Suomeksi På svenska
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
90/2019 Suomeksi På svenska
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 7 §:n kumoamisesta, 22.1.2019
89/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 1 ja 15 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
88/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 22.1.2019
87/2019 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain kumoamisesta, 22.1.2019
86/2019 Suomeksi På svenska
Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain kumoamisesta, 22.1.2019
85/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta, 22.1.2019
84/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta, 22.1.2019
83/2019 Suomeksi På svenska
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta, 22.1.2019
82/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta, 22.1.2019
81/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, 22.1.2019
80/2019 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 46 g §:n muuttamisesta, 22.1.2019
79/2019 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 91 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
78/2019 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
77/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 50 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
76/2019 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
75/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
74/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkintähuoltolain 33 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
73/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 41 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
72/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
71/2019 Suomeksi På svenska
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 45 ja 46 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
70/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
69/2019 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 35 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
68/2019 Suomeksi På svenska
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
67/2019 Suomeksi På svenska
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 5 ja 7 a §:n muuttamisesta, 22.1.2019
66/2019 Suomeksi På svenska
Laki taimiaineistolain 3 a §:n muuttamisesta, 22.1.2019
65/2019 Suomeksi På svenska
Laki siemenkauppalain 24 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
64/2019 Suomeksi På svenska
Laki lannoitevalmistelain 29 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
63/2019 Suomeksi På svenska
Laki rehulain 37 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
62/2019 Suomeksi På svenska
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
61/2019 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain 84 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
60/2019 Suomeksi På svenska
Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
59/2019 Suomeksi På svenska
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
58/2019 Suomeksi På svenska
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
57/2019 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain muuttamisesta, 22.1.2019
56/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta, 22.1.2019
55/2019 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 21.1.2019
54/2019 Suomeksi På svenska
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta, 21.1.2019
53/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 21.1.2019
52/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta, 21.1.2019
51/2019 Suomeksi På svenska
Laki luotsauslain muuttamisesta, 21.1.2019
50/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.1.2019
49/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 21.1.2019
48/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain 87 §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista, 21.1.2019
47/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 b §:n muuttamisesta, 18.1.2019
46/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019, 18.1.2019
45/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 17.1.2019
44/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista, 17.1.2019
43/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12 §:n muuttamisesta, 17.1.2019
42/2019 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 4 ja 14 §:n muuttamisesta, 17.1.2019
41/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 17.1.2019
40/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 17.1.2019
39/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 17.1.2019
38/2019 Suomeksi På svenska
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 §:n muuttamisesta, 17.1.2019
37/2019 Suomeksi På svenska
Laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 17.1.2019
36/2019 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 17.1.2019
35/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 17.1.2019
34/2019 Suomeksi På svenska
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta , 17.1.2019
33/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 17.1.2019
32/2019 Suomeksi På svenska
Laki Syyttäjälaitoksesta, 17.1.2019
31/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta, 17.1.2019
30/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 10 b §:n muuttamisesta, 16.1.2019
29/2019 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 16.1.2019
28/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 1 luvun 8 a §:n muuttamisesta, 16.1.2019
27/2019 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 16.1.2019
26/2019 Suomeksi På svenska
Laki elatustukilain 1 §:n muuttamisesta, 16.1.2019
25/2019 Suomeksi På svenska
Laki äitiysavustuslain 1 §:n muuttamisesta, 16.1.2019
24/2019 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta, 16.1.2019
23/2019 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 16.1.2019
22/2019 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, 16.1.2019
21/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 16.1.2019
20/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläketukilain 6 §:n muuttamisesta, 16.1.2019
19/2019 Suomeksi På svenska
Laki rintamasotilaseläkelain 1 §:n muuttamisesta, 16.1.2019
18/2019 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 2 ja 23 §:n muuttamisesta, 16.1.2019
17/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 4 §:n muuttamisesta, 16.1.2019
16/2019 Suomeksi På svenska
Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa, 16.1.2019
15/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta, 16.1.2019
14/2019 Suomeksi På svenska
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta, 15.1.2019
13/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 2 luvun 21 §:n muuttamisesta, 15.1.2019
12/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 15.1.2019
11/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, 15.1.2019
10/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 15.1.2019
9/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta, 15.1.2019
8/2019 Suomeksi På svenska
Laki diplomaattisten edustustojen tai konsuliedustustojen diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyöstä Perun kanssa tehdystä sopimuksesta, 15.1.2019
7/2019 Suomeksi På svenska
Laki diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta, 15.1.2019
6/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta, 14.1.2019
5/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin, 14.1.2019
4/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yritystukien tutkimusjaostosta, 14.1.2019
3/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta, 14.1.2019
2/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 14.1.2019
1/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 7.1.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.