Sähköinen säädöskokoelma: 2019

296/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 19.3.2019
295/2019 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta, 19.3.2019
294/2019 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 19.3.2019
293/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta , 19.3.2019
292/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 9 §:n muuttamisesta, 19.3.2019
291/2019 Suomeksi På svenska
Laki päästökauppalain muuttamisesta, 19.3.2019
290/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten jäljitettävyydestä ja turvaominaisuuksista, 18.3.2019
289/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta, 18.3.2019
288/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 18.3.2019
287/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 18.3.2019
286/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Sloveniaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta, 15.3.2019
285/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 14.3.2019
284/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta, 13.3.2019
283/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 11.3.2019
282/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalatalousalueiden yleisavustuksen jakoperusteista, 11.3.2019
281/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 25 a §:n muuttamisesta, 8.3.2019
280/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 8.3.2019
279/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 7.3.2019
278/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta , 6.3.2019
277/2019 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 6.3.2019
276/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta, 6.3.2019
275/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 6.3.2019
274/2019 Suomeksi På svenska
Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 6.3.2019
273/2019 Suomeksi På svenska
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 6.3.2019
272/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 6 luvun 10 §:n muuttamisesta, 6.3.2019
271/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 5.3.2019
270/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 5.3.2019
269/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta, 5.3.2019
268/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Turvallisuuskomiteasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 5.3.2019
267/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta, 5.3.2019
266/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista, 1.3.2019
265/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista, 1.3.2019
264/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.3.2019
263/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.3.2019
262/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.3.2019
261/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 1.3.2019
260/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 1.3.2019
259/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lievästi denaturoidun väkiviinan ja alkoholivalmisteen valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista, 1.3.2019
258/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.2.2019
257/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta, 28.2.2019
256/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.2.2019
255/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 28 §:n 2 momentin 3 kohdan kumoamisesta, 28.2.2019
254/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.2.2019
253/2019 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta, 28.2.2019
252/2019 Suomeksi På svenska
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta, 28.2.2019
251/2019 Suomeksi På svenska
Laki merityöaikalain muuttamisesta, 28.2.2019
250/2019 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 1 luvun 7 §:n ja 13 luvun 17 a §:n muuttamisesta, 28.2.2019
249/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista, 27.2.2019
248/2019 Suomeksi På svenska
Laki tupakkalain muuttamisesta, 27.2.2019
247/2019 Suomeksi På svenska
Laki jätelain 148 §:n muuttamisesta, 27.2.2019
246/2019 Suomeksi På svenska
Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta, 27.2.2019
245/2019 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta, 27.2.2019
244/2019 Suomeksi På svenska
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksesta, 27.2.2019
243/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta, 27.2.2019
242/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 27.2.2019
241/2019 Suomeksi På svenska
Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta, 27.2.2019
240/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen tai konsuliedustustojen diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyöstä Perun kanssa tehdystä sopimuksesta, 27.2.2019
239/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta, 27.2.2019
238/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2018 suoritettavista korvauksista, 26.2.2019
237/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimipaikoista, 26.2.2019
236/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta, 26.2.2019
235/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 26.2.2019
234/2019 Suomeksi På svenska
Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta, 26.2.2019
233/2019 Suomeksi På svenska
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta , 26.2.2019
232/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille, 26.2.2019
231/2019 Suomeksi På svenska
Laki veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta, 26.2.2019
230/2019 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
229/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
228/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
227/2019 Suomeksi På svenska
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
226/2019 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
225/2019 Suomeksi På svenska
Laki joukkorahoituslain 2 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
224/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 3 luvun 6 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
223/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
222/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 2 ja 18 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
221/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
220/2019 Suomeksi På svenska
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
219/2019 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörahastolain 1 ja 15 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
218/2019 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 1 luvun 2 §:n ja 11 luvun 15 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
217/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
216/2019 Suomeksi På svenska
Laki lahjanlupauslain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
215/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 25.2.2019
214/2019 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 25.2.2019
213/2019 Suomeksi På svenska
Sijoitusrahastolaki, 25.2.2019
212/2019 Suomeksi På svenska
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 7 §:n kumoamisesta, 25.2.2019
211/2019 Suomeksi På svenska
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta, 25.2.2019
210/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain muuttamisesta, 25.2.2019
209/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinlain muuttamisesta, 25.2.2019
208/2019 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain muuttamisesta, 22.2.2019
207/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tiekuljetussopimuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 21.2.2019
206/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 19.2.2019
205/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista, 18.2.2019
204/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista, 18.2.2019
203/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2019 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä, 15.2.2019
202/2019 Suomeksi På svenska
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta , 14.2.2019
201/2019 Suomeksi På svenska
Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 14.2.2019
200/2019 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 46 §:n muuttamisesta, 14.2.2019
199/2019 Suomeksi På svenska
Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta, 14.2.2019
198/2019 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 14.2.2019
197/2019 Suomeksi På svenska
Laki adoptiolain 63 ja 95 §:n muuttamisesta, 14.2.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.