Sähköinen säädöskokoelma: 2019

496/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus asetuksista koskien rakennusten vesilaitteistoihin ja jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen rakennustuotteiden tyyppihyväksyntöjä, 16.4.2019
495/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 16.4.2019
494/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta, 16.4.2019
493/2019 Suomeksi På svenska
Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 15.4.2019
492/2019 Suomeksi På svenska
Laki panostajalain 7 §:n muuttamisesta, 15.4.2019
491/2019 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 19 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 15.4.2019
490/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta, 15.4.2019
489/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n muuttamisesta, 15.4.2019
488/2019 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta, 15.4.2019
487/2019 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain 4 luvun 19 §:n ja 9 luvun 4 §:n muuttamisesta, 15.4.2019
486/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 15.4.2019
485/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen VI tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta, 15.4.2019
484/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 15.4.2019
483/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen lattiakaivojen olennaisista teknisistä vaatimuksista, 15.4.2019
482/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen yksisuuntaventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista, 15.4.2019
481/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen kupariputkien mekaanisten liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista, 15.4.2019
480/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen messinkisten ja kuparisten putkiyhteidenolennaisista teknisistä vaatimuksista, 15.4.2019
479/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 12.4.2019
478/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen vesilukkojen olennaisista teknisistä vaatimuksista, 12.4.2019
477/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen sulkuventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista, 12.4.2019
476/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.4.2019
475/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus diplomaattisen, konsuli-, sotilas-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyön tekemisestä Brasilian kanssa tehdystä sopimuksesta, 11.4.2019
474/2019 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain muuttamisesta, 10.4.2019
473/2019 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta , 10.4.2019
472/2019 Suomeksi På svenska
Laki kaupanvahvistajista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 10.4.2019
471/2019 Suomeksi På svenska
Laki maakaaren 12 luvun 2 §:n muuttamisesta, 10.4.2019
470/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta, 10.4.2019
469/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla, 10.4.2019
468/2019 Suomeksi På svenska
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi, 10.4.2019
467/2019 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 10.4.2019
466/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta, 9.4.2019
465/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista, 9.4.2019
464/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tulenaran selluloidin varastossapidosta, käsittelystä ja kuljetuksesta annetun asetuksen kumoamisesta, 9.4.2019
463/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen I osan 2 muuttamisesta, 9.4.2019
462/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.4.2019
461/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Viron kanssa yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta, 9.4.2019
460/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta, 9.4.2019
459/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 9.4.2019
458/2019 Suomeksi På svenska
Laki vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta, 9.4.2019
457/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2019, 8.4.2019
456/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta, 8.4.2019
455/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen kupariputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista, 8.4.2019
454/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2019, 8.4.2019
453/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta, 8.4.2019
452/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.4.2019
451/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.4.2019
450/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2019 noudatettavasta menettelystä, 8.4.2019
449/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta, 8.4.2019
448/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta, 8.4.2019
447/2019 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta, 5.4.2019
446/2019 Suomeksi På svenska
Laki geenitekniikkalain 24 a §:n muuttamisesta, 4.4.2019
445/2019 Suomeksi På svenska
Laki muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta, 4.4.2019
444/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta, 4.4.2019
443/2019 Suomeksi På svenska
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 4.4.2019
442/2019 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 4.4.2019
441/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 ja 3 muuttamisesta, 3.4.2019
440/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljelystarkastusten suorittamisesta, 3.4.2019
439/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta, 3.4.2019
438/2019 Suomeksi På svenska
Laki jätelain muuttamisesta, 3.4.2019
437/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 3.4.2019
436/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisaloitelain muuttamisesta, 3.4.2019
435/2019 Suomeksi På svenska
Laki kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta, 3.4.2019
434/2019 Suomeksi På svenska
Laki maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta, 3.4.2019
433/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta, 3.4.2019
432/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallintolain muuttamisesta, 3.4.2019
431/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.4.2019
430/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille kaudelle 2021–2025 maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisen määräajan pidentämisestä, 2.4.2019
429/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen I muuttamisesta, 2.4.2019
428/2019 Suomeksi På svenska
Laki muinaismuistolain muuttamisesta, 2.4.2019
427/2019 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain muuttamisesta, 2.4.2019
426/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 1.4.2019
425/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain muuttamisesta, 1.4.2019
424/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta, 1.4.2019
423/2019 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 a §:n muuttamisesta, 1.4.2019
422/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 1.4.2019
421/2019 Suomeksi På svenska
Laki rintamasotilaseläkelain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta, 1.4.2019
420/2019 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 1.4.2019
419/2019 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, 1.4.2019
418/2019 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä, 1.4.2019
417/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, 1.4.2019
416/2019 Suomeksi På svenska
Laki hiilen energiakäytön kieltämisestä, 1.4.2019
415/2019 Suomeksi På svenska
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta, 29.3.2019
414/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.3.2019
413/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.3.2019
412/2019 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 29.3.2019
411/2019 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 29.3.2019
410/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
409/2019 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain muuttamisesta, 29.3.2019
408/2019 Suomeksi På svenska
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
407/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2019
406/2019 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2019
405/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 31 ja 33 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
404/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta , 29.3.2019
403/2019 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain 26 luvun 2 §:n ja 27 luvun 7 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
402/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 22 §:n ja 8 luvun 2 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
401/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
400/2019 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 29.3.2019
399/2019 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 3 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
398/2019 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain muuttamisesta, 29.3.2019
397/2019 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 29.3.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.