Sähköinen säädöskokoelma: 2019

1007/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 14.10.2019
1006/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 14.10.2019
1005/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen sääntöihin tehtyjen muutosten ja mainittuun yleissopimukseen liittyvän painolastivesien käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksyntää koskevan säännöstön voimaansaattamisesta, 11.10.2019
1004/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyvään nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön sekä kemikaalien irtokuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 11.10.2019
1003/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnon opetussektorille tehdystä sopimuksesta, 8.10.2019
1002/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 7.10.2019
1001/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan vuoden 1999 pöytäkirjan muutoksesta, 7.10.2019
1000/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista, 3.10.2019
999/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus Puolustusvoimien avaruustoiminnan valvonnasta, 3.10.2019
998/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta, 3.10.2019
997/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 2.10.2019
996/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020, 1.10.2019
995/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 30.9.2019
994/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta, 26.9.2019
993/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta, 26.9.2019
992/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.9.2019
991/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen 60 §:n muuttamisesta, 24.9.2019
990/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 5 §:n 2 momentin voimaantulosta, 24.9.2019
989/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta, 18.9.2019
988/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta, 18.9.2019
987/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 16.9.2019
986/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 13.9.2019
985/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.9.2019
984/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.9.2019
983/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 10.9.2019
982/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.9.2019
981/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta, 9.9.2019
980/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 6.9.2019
979/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 2.9.2019
978/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös maakunnista, 2.9.2019
977/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriä ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä koskevan lainsäädännön voimaantulosta, 2.9.2019
976/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 30.8.2019
975/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2019, 30.8.2019
974/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020, 30.8.2019
973/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.8.2019
972/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta, 29.8.2019
971/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.8.2019
970/2019 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla, 28.8.2019
969/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta, 27.8.2019
968/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta, 27.8.2019
967/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
966/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
965/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta , 26.8.2019
964/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
963/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
962/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
961/2019 Suomeksi På svenska
Laki Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 26.8.2019
960/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta, 26.8.2019
959/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta, 26.8.2019
958/2019 Suomeksi På svenska
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
957/2019 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 23 luvun 18 ja 21 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
956/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta, 26.8.2019
955/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 42 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
954/2019 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 26.8.2019
953/2019 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 26.8.2019
952/2019 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 26.8.2019
951/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta, 26.8.2019
950/2019 Suomeksi På svenska
Laki vakuutussopimuslain 1 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
949/2019 Suomeksi På svenska
Laki Potilasvakuutuskeskuksesta, 26.8.2019
948/2019 Suomeksi På svenska
Potilasvakuutuslaki , 26.8.2019
947/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuoden 2019 kiinteistöverotuksen päättymisestä, 21.8.2019
946/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020, 19.8.2019
945/2019 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 14.8.2019
944/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 222 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
943/2019 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain eräiden säännösten kumoamisesta, 14.8.2019
942/2019 Suomeksi På svenska
Laki panostajalain 23 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
941/2019 Suomeksi På svenska
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
940/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetun lain 13 §:n kumoamisesta, 14.8.2019
939/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
938/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
937/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
936/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
935/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 14 ja 21 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
934/2019 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
933/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
932/2019 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain 30 e ja 89 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
931/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain 13 h §:n kumoamisesta, 14.8.2019
930/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 20 ja 28 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
929/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
928/2019 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta , 14.8.2019
927/2019 Suomeksi På svenska
Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
926/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
925/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 4 luvun 6 §:n kumoamisesta, 14.8.2019
924/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
923/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
922/2019 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
921/2019 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
920/2019 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 4 a §:n 4 momentin kumoamisesta, 14.8.2019
919/2019 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
918/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 20 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
917/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta , 14.8.2019
916/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
915/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 58 a §:n muuttamisesta, 14.8.2019
914/2019 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 87 a §:n 4 momentin kumoamisesta, 14.8.2019
913/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n muuttamisesta, 14.8.2019
912/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion talousarviosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
911/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
910/2019 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta, 14.8.2019
909/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
908/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.