Sähköinen säädöskokoelma: 2019

1249/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 13.12.2019
1248/2019 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta, 13.12.2019
1247/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 13.12.2019
1246/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.12.2019
1245/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista, elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 15 §:n kumoamisesta, 13.12.2019
1244/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020, 12.12.2019
1243/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, 11.12.2019
1242/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 11.12.2019
1241/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista, 11.12.2019
1240/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020, 11.12.2019
1239/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022, 11.12.2019
1238/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1237/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 35 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1236/2019 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1235/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 143 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1234/2019 Suomeksi På svenska
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1233/2019 Suomeksi På svenska
Laki Syyttäjälaitoksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1232/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan, 10.12.2019
1231/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1230/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1229/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1228/2019 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1227/2019 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1226/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1225/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1224/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1223/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 10.12.2019
1222/2019 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1221/2019 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 10.12.2019
1220/2019 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1219/2019 Suomeksi På svenska
Laki elatustukilain 9 ja 39 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1218/2019 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1217/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 6 ja 14 luvun muuttamisesta, 10.12.2019
1216/2019 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1215/2019 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1214/2019 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta, 10.12.2019
1213/2019 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 10.12.2019
1212/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 10.12.2019
1211/2019 Suomeksi På svenska
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 10.12.2019
1210/2019 Suomeksi På svenska
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta, 10.12.2019
1209/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1208/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.12.2019
1207/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.12.2019
1206/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2019 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista, 9.12.2019
1205/2019 Suomeksi På svenska
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1204/2019 Suomeksi På svenska
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 9.12.2019
1203/2019 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 147 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1202/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1201/2019 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1200/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1199/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 85 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1198/2019 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 22 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1197/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta , 9.12.2019
1196/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1195/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 c §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1194/2019 Suomeksi På svenska
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1193/2019 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 e §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1192/2019 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 87 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1191/2019 Suomeksi På svenska
Laki siviilipalveluslain 93 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1190/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain 231 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1189/2019 Suomeksi På svenska
Laki postilain 38 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1188/2019 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 31 ja 42 c §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1187/2019 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta , 9.12.2019
1186/2019 Suomeksi På svenska
Laki kolttalain 48 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1185/2019 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain 21 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1184/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1183/2019 Suomeksi På svenska
Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 74 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1182/2019 Suomeksi På svenska
Laki uskonnonvapauslain 4 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1181/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1180/2019 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 76 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1179/2019 Suomeksi På svenska
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1178/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain 16 ja 20 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1177/2019 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1176/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntarakennelain muuttamisesta, 9.12.2019
1175/2019 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1174/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1173/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1172/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1171/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1170/2019 Suomeksi På svenska
Laki kotikuntalain muuttamisesta, 9.12.2019
1169/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1168/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1167/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilökorttilain 3 ja 8 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1166/2019 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 89 ja 90 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1165/2019 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1164/2019 Suomeksi På svenska
Laki passilain 5 c ja 21 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1163/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 138 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1162/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 16 ja 22 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1161/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta, 9.12.2019
1160/2019 Suomeksi På svenska
Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1159/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1158/2019 Suomeksi På svenska
Laki tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1157/2019 Suomeksi På svenska
Laki vihkimisoikeudesta, 9.12.2019
1156/2019 Suomeksi På svenska
Laki Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä, 9.12.2019
1155/2019 Suomeksi På svenska
Laki äitiyslain muuttamisesta, 9.12.2019
1154/2019 Suomeksi På svenska
Laki etu- ja sukunimilain muuttamisesta, 9.12.2019
1153/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinmaksulain 8 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1152/2019 Suomeksi På svenska
Laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1151/2019 Suomeksi På svenska
Laki isyyslain muuttamisesta, 9.12.2019
1150/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 9.12.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.