Sähköinen säädöskokoelma: 2017

361/2017 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta , 19.6.2017
360/2017 Suomeksi På svenska
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta, 19.6.2017
359/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 19.6.2017
358/2017 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta, 19.6.2017
357/2017 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain muuttamisesta, 19.6.2017
356/2017 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta , 19.6.2017
355/2017 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, 19.6.2017
354/2017 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 19.6.2017
353/2017 Suomeksi På svenska
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta, 19.6.2017
352/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 19.6.2017
351/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperitileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 19.6.2017
350/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta, 19.6.2017
349/2017 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta, 19.6.2017
348/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, 19.6.2017
347/2017 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 19.6.2017
346/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta, 16.6.2017
345/2017 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 15.6.2017
344/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.6.2017
343/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.6.2017
342/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 13.6.2017
341/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista, 13.6.2017
340/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta, 13.6.2017
339/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 12.6.2017
338/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta, 12.6.2017
337/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 12.6.2017
336/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2017/2018 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta, 12.6.2017
335/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 12.6.2017
334/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta, 9.6.2017
333/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta, 2.6.2017
332/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen toisen vaiheen voimaansaattamisesta, 2.6.2017
331/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Maanhallintasektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn toisen vaiheen sopimuksen voimaansaattamisesta, 2.6.2017
330/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO) Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 2.6.2017
329/2017 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 2.6.2017
328/2017 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta, 2.6.2017
327/2017 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 2.6.2017
326/2017 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 2.6.2017
325/2017 Suomeksi På svenska
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 2.6.2017
324/2017 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 2.6.2017
323/2017 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain muuttamisesta, 2.6.2017
322/2017 Suomeksi På svenska
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, 2.6.2017
321/2017 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta, 2.6.2017
320/2017 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista, 2.6.2017
319/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 1.6.2017
318/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista vaatimuksista, levitysvälineiden testauksesta ja levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen II muuttamisesta, 31.5.2017
317/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Eteläisen Afrikan innovaatiotukiohjelman tukemisesta Namibian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 31.5.2017
316/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 31.5.2017
315/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta, 31.5.2017
314/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta, 31.5.2017
313/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.5.2017
312/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain voimaantulosta, 31.5.2017
311/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta, 31.5.2017
310/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.5.2017
309/2017 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa , 31.5.2017
308/2017 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus eräiden Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan sääntöihin kohdistuviin rikkomuksiin liittyvien tehtävien hoidosta Ahvenanmaalla, 31.5.2017
307/2017 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain muuttamisesta, 31.5.2017
306/2017 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta, 31.5.2017
305/2017 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 31.5.2017
304/2017 Suomeksi På svenska
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 31.5.2017
303/2017 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta, 31.5.2017
302/2017 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 31.5.2017
301/2017 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta, 31.5.2017
300/2017 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvoston tilannekeskuksesta , 31.5.2017
299/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä eräissä Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa asetuksissa tarkoitetuista saaliiden purkamissatamista, 30.5.2017
298/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, 29.5.2017
297/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä, 29.5.2017
296/2017 Suomeksi På svenska
Laki Hossan kansallispuistosta, 29.5.2017
295/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta, 29.5.2017
294/2017 Suomeksi På svenska
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 29.5.2017
293/2017 Suomeksi På svenska
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä, 29.5.2017
292/2017 Suomeksi På svenska
Laki Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 26.5.2017
291/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.5.2017
290/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.5.2017
289/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa, 22.5.2017
288/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta, 22.5.2017
287/2017 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus turvamiehen koulutuksesta, turvaamistehtävän johtajan erityisistä kelpoisuusvaatimuksista, turvamiehen virkamerkistä ja voimakeinojen käytön valvonnasta, 17.5.2017
286/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n ja liitteen muuttamisesta, 17.5.2017
285/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.5.2017
284/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle, 17.5.2017
283/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.5.2017
282/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 16.5.2017
281/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta, 16.5.2017
280/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.5.2017
279/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2017, 15.5.2017
278/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, 15.5.2017
277/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä , 15.5.2017
276/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista, 15.5.2017
275/2017 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 12.5.2017
274/2017 Suomeksi På svenska
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, IV ja V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 12.5.2017
273/2017 Suomeksi På svenska
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 12.5.2017
272/2017 Suomeksi På svenska
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun V liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 12.5.2017
271/2017 Suomeksi På svenska
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 12.5.2017
270/2017 Suomeksi På svenska
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 12.5.2017
269/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin maaseudun vesi- ja sanitaatiohankkeen toista vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 11.5.2017
268/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.5.2017
267/2017 Suomeksi På svenska
Laki maakaasumarkkinalain 6 luvun 6 §:n muuttamisesta, 11.5.2017
266/2017 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta, 11.5.2017
265/2017 Suomeksi På svenska
Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain muuttamisesta, 11.5.2017
264/2017 Suomeksi På svenska
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta, 11.5.2017
263/2017 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain 79 §:n muuttamisesta, 11.5.2017
262/2017 Suomeksi På svenska
Laki   ratalain 11 ja 24 §:n muuttamisesta, 11.5.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.