Sähköinen säädöskokoelma: 2017

461/2017 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
460/2017 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain muuttamisesta, 3.7.2017
459/2017 Suomeksi På svenska
Laki luottotietolain 19 ja 30 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
458/2017 Suomeksi På svenska
Laki vakuutussopimuslain 6 a ja 16 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
457/2017 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 15 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
456/2017 Suomeksi På svenska
Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
455/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 209 t §:n 2 momentin kumoamisesta, 3.7.2017
454/2017 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
453/2017 Suomeksi På svenska
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 28 ja 40 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
452/2017 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 3.7.2017
451/2017 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain 7 ja 24 §:n muuttamisesta , 3.7.2017
450/2017 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain 45 ja 144 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
449/2017 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 3.7.2017
448/2017 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 3.7.2017
447/2017 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta, 3.7.2017
446/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 3.7.2017
445/2017 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta, 3.7.2017
444/2017 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä , 3.7.2017
443/2017 Suomeksi På svenska
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.6.2017
442/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta, 30.6.2017
441/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 30.6.2017
440/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017 annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 30.6.2017
439/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen 29 §:n 2 momentin kumoamisesta , 30.6.2017
438/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 30.6.2017
437/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 30.6.2017
436/2017 Suomeksi På svenska
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta, 30.6.2017
435/2017 Suomeksi På svenska
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoi-tuksessa rikosasioissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.6.2017
434/2017 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 7 luvun 21 §:n muuttamisesta , 30.6.2017
433/2017 Suomeksi På svenska
Laki omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöön-panosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta, 30.6.2017
432/2017 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 30.6.2017
431/2017 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta, 30.6.2017
430/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta, 30.6.2017
429/2017 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain 62 ja 78 §:n muuttamisesta, 29.6.2017
428/2017 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain muuttamisesta, 29.6.2017
427/2017 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 29.6.2017
426/2017 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 29.6.2017
425/2017 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta, 29.6.2017
424/2017 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 38 §:n muuttamisesta, 29.6.2017
423/2017 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, 29.6.2017
422/2017 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 29.6.2017
421/2017 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 a §:n muuttamisesta, 29.6.2017
420/2017 Suomeksi På svenska
Laki Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain 2 ja 4 §:n kumoamisesta, 29.6.2017
419/2017 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain muuttamisesta, 29.6.2017
418/2017 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta, 29.6.2017
417/2017 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta, 29.6.2017
416/2017 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 29.6.2017
415/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuslentoasemista, 28.6.2017
414/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XIV luvun voimaansaattamisesta, 28.6.2017
413/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän polaarisilla alueilla purjehtivia aluksia koskevan säännöstön voimaansaattamisesta, 28.6.2017
412/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten ja uudistetun V liitteen voimaansaattamisesta sekä muutosten ja uudistetun V liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.6.2017
411/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.6.2017
410/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista, 28.6.2017
409/2017 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 6 §:n 1 momentin muuttamisesta, 28.6.2017
408/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 28.6.2017
407/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös kunnan osan siirtämisestä Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin, 28.6.2017
406/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, 27.6.2017
405/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista , 27.6.2017
404/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta, 27.6.2017
403/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista, 27.6.2017
402/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2017, 27.6.2017
401/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä , 26.6.2017
400/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperikeskuksen toimiluvasta, 26.6.2017
399/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 26.6.2017
398/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 22.6.2017
397/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta , 22.6.2017
396/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.6.2017
395/2017 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 2 luvun 6 §:n muuttamisesta, 21.6.2017
394/2017 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta, 21.6.2017
393/2017 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 19 luvun 11 §:n kumoamisesta, 21.6.2017
392/2017 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 21.6.2017
391/2017 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 41 §:n muuttamisesta, 21.6.2017
390/2017 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain muuttamisesta, 21.6.2017
389/2017 Suomeksi På svenska
Laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 21.6.2017
388/2017 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta, 21.6.2017
387/2017 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, 21.6.2017
386/2017 Suomeksi På svenska
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta, 21.6.2017
385/2017 Suomeksi På svenska
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 21.6.2017
384/2017 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, 21.6.2017
383/2017 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 21.6.2017
382/2017 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 20.6.2017
381/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen turvamiehen koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 20.6.2017
380/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.6.2017
379/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.6.2017
378/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.6.2017
377/2017 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta, 20.6.2017
376/2017 Suomeksi På svenska
Laki tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta, 20.6.2017
375/2017 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta , 20.6.2017
374/2017 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 20.6.2017
373/2017 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain muuttamisesta, 20.6.2017
372/2017 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 20.6.2017
371/2017 Suomeksi På svenska
Laki Opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta, 20.6.2017
370/2017 Suomeksi På svenska
Laki Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa 7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn, konkurssia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta, 20.6.2017
369/2017 Suomeksi På svenska
Laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 20.6.2017
368/2017 Suomeksi På svenska
Laki velkajärjestelyrekisteristä, 20.6.2017
367/2017 Suomeksi På svenska
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain muuttamisesta, 20.6.2017
366/2017 Suomeksi På svenska
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, 20.6.2017
365/2017 Suomeksi På svenska
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, 20.6.2017
364/2017 Suomeksi På svenska
Laki konkurssilain muuttamisesta, 20.6.2017
363/2017 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta , 19.6.2017
362/2017 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta, 19.6.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.