Sähköinen säädöskokoelma: 2017

761/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2018, 22.11.2017
760/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Väestörekisterikeskuksen eräistä tehtävistä, 22.11.2017
759/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Intian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta, 22.11.2017
758/2017 Suomeksi På svenska
Laki diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 21.11.2017
757/2017 Suomeksi På svenska
Laki diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 21.11.2017
756/2017 Suomeksi På svenska
Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta, 21.11.2017
755/2017 Suomeksi På svenska
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta, 21.11.2017
754/2017 Suomeksi På svenska
Laki ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä, 21.11.2017
753/2017 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta, 21.11.2017
752/2017 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 31 b §:n kumoamisesta, 21.11.2017
751/2017 Suomeksi På svenska
Laki konkurssilain muuttamisesta, 21.11.2017
750/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 14 §:n muuttamisesta, 21.11.2017
749/2017 Suomeksi På svenska
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta, 21.11.2017
748/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018–2019, 20.11.2017
747/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta, 20.11.2017
746/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2017/2063 Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, 17.11.2017
745/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta, 17.11.2017
744/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, 16.11.2017
743/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista, 16.11.2017
742/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista, 16.11.2017
741/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta annetun päätöksen 14 §:n muuttamisesta, 15.11.2017
740/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista annetun sisäministeriön asetuksen 8 §:n ja liitteen muuttamisesta , 14.11.2017
739/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 14.11.2017
738/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.11.2017
737/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.11.2017
736/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettuun lakiin liitty-vien lakien voimaantulosta, 14.11.2017
735/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.11.2017
734/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdystä puitesopimuksesta, 14.11.2017
733/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomen itsenäisyys 6.12.1917 -juhlarahasta, 9.11.2017
732/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä muutoksista, 9.11.2017
731/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta , 9.11.2017
730/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta , 8.11.2017
729/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 8.11.2017
728/2017 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta, 8.11.2017
727/2017 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, 8.11.2017
726/2017 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta, 8.11.2017
725/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta , 7.11.2017
724/2017 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta, 7.11.2017
723/2017 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta, 7.11.2017
722/2017 Suomeksi På svenska
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta, 7.11.2017
721/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta, 6.11.2017
720/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta, 6.11.2017
719/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä, 6.11.2017
718/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 6.11.2017
717/2017 Suomeksi På svenska
Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 6.11.2017
716/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa olevien asetusten, määräysten ja päätösten kumoamisesta, 3.11.2017
715/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjasta, 3.11.2017
714/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta , 2.11.2017
713/2017 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta puolustushallinnossa, 2.11.2017
712/2017 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista puolustushallinnossa, 2.11.2017
711/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta, 31.10.2017
710/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista, 31.10.2017
709/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2018, 31.10.2017
708/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2018, 31.5.2017
707/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista , 31.10.2017
706/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista , 31.10.2017
705/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.10.2017
704/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.10.2017
703/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verokannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta , 30.10.2017
702/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta , 30.10.2017
701/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdystä yhteistyöpöytäkirjasta, 30.10.2017
700/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Topelius 200 vuotta -juhlarahasta, 27.10.2017
699/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, 27.10.2017
698/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 24.10.2017
697/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.10.2017
696/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdystä sopimuksesta, 24.10.2017
695/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2018 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista, 23.10.2017
694/2017 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 23.10.2017
693/2017 Suomeksi På svenska
Laki Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta, 23.10.2017
692/2017 Suomeksi På svenska
Vuoden 2017 II lisätalousarvio, 19.10.2017
691/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta, 19.10.2017
690/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten näivetystaudin seurannasta, 18.10.2017
689/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 17.10.2017
688/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 17.10.2017
687/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 17.10.2017
686/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta, 17.10.2017
685/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.10.2017
684/2017 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 57 §:n muuttamisesta , 13.10.2017
683/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.10.2017
682/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista, 13.10.2017
681/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.10.2017
680/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta, 12.10.2017
679/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista , 12.10.2017
678/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetusta vähäisestä taloudellisesta toiminnasta, 12.10.2017
677/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 12.10.2017
676/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista, 12.10.2017
675/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018, 10.10.2017
674/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 10.10.2017
673/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta, 10.10.2017
672/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 10.10.2017
671/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 9.10.2017
670/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta, 9.10.2017
669/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista, 9.10.2017
668/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista , 9.10.2017
667/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta , 9.10.2017
666/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.10.2017
665/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2017/1770 Malin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, 6.10.2017
664/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2016 verotuksen päättymisestä, 6.10.2017
663/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2016, 6.10.2017
662/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 6.10.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.