Sähköinen säädöskokoelma: 2017

961/2017 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
960/2017 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 22.12.2017
959/2017 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta, 21.12.2017
958/2017 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta, 21.12.2017
957/2017 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2017
956/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.12.2017
955/2017 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta, 21.12.2017
954/2017 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta, 21.12.2017
953/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista, 21.12.2017
952/2017 Suomeksi På svenska
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 24 ja 24 a §:n muuttamisesta, 21.12.2017
951/2017 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 21.12.2017
950/2017 Suomeksi På svenska
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 21.12.2017
949/2017 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta, 21.12.2017
948/2017 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n muuttamisesta, 21.12.2017
947/2017 Suomeksi På svenska
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta, 21.12.2017
946/2017 Suomeksi På svenska
Etu- ja sukunimilaki, 21.12.2017
945/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.12.2017
944/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta, 21.12.2017
943/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian innovaatiojärjestelmälle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta, 21.12.2017
942/2017 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta, 21.12.2017
941/2017 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 21.12.2017
940/2017 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain muuttamisesta, 21.12.2017
939/2017 Suomeksi På svenska
Laki vaalilain muuttamisesta, 21.12.2017
938/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista, 21.12.2017
937/2017 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista, 21.12.2017
936/2017 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta, 20.12.2017
935/2017 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista, 20.12.2017
934/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2018, 20.12.2017
933/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta, 20.12.2017
932/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2018, 20.12.2017
931/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2018 maksettavasta rintama-avustuksesta, 20.12.2017
930/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä, 20.12.2017
929/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018, 20.12.2017
928/2017 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 20.12.2017
927/2017 Suomeksi På svenska
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta, 20.12.2017
926/2017 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 20.12.2017
925/2017 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta, 20.12.2017
924/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta, 20.12.2017
923/2017 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 20.12.2017
922/2017 Suomeksi På svenska
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, 20.12.2017
921/2017 Suomeksi På svenska
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, 20.12.2017
920/2017 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 20.12.2017
919/2017 Suomeksi På svenska
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta, 20.12.2017
918/2017 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta, 20.12.2017
917/2017 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 20.12.2017
916/2017 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain 1 a §:n muuttamisesta, 20.12.2017
915/2017 Suomeksi På svenska
Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta, 20.12.2017
914/2017 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta, 20.12.2017
913/2017 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta, 20.12.2017
912/2017 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 1 luvun 8 a §:n muuttamisesta, 20.12.2017
911/2017 Suomeksi På svenska
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 c §:n muuttamisesta, 20.12.2017
910/2017 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta, 20.12.2017
909/2017 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 77 ja 79 §:n muuttamisesta, 20.12.2017
908/2017 Suomeksi På svenska
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä, 20.12.2017
907/2017 Suomeksi På svenska
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten, 20.12.2017
906/2017 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 19.12.2017
905/2017 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain muuttamisesta, 19.12.2017
904/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta, 19.12.2017
903/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista, 19.12.2017
902/2017 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, 19.12.2017
901/2017 Suomeksi På svenska
Laki matkapalveluyhdistelmistä, 19.12.2017
900/2017 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren 125 ja 134 §:n muuttamisesta, 19.12.2017
899/2017 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, 19.12.2017
898/2017 Suomeksi På svenska
Laki maksupalvelulain muuttamisesta, 19.12.2017
897/2017 Suomeksi På svenska
Laki rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 19.12.2017
896/2017 Suomeksi På svenska
Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 19.12.2017
895/2017 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta, 19.12.2017
894/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 19.12.2017
893/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 19.12.2017
892/2017 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 16 §:n muuttamisesta, 19.12.2017
891/2017 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta, 19.12.2017
890/2017 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain muuttamisesta, 19.12.2017
889/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä, 19.12.2017
888/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 19.12.2017
887/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 19.12.2017
886/2017 Suomeksi På svenska
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta, 19.12.2017
885/2017 Suomeksi På svenska
Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta, 19.12.2017
884/2017 Suomeksi På svenska
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä, 19.12.2017
883/2017 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta, 19.12.2017
882/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta, 19.12.2017
881/2017 Suomeksi På svenska
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 19.12.2017
880/2017 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 19.12.2017
879/2017 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta, 19.12.2017
878/2017 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, 19.12.2017
877/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 18.12.2017
876/2017 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 18.12.2017
875/2017 Suomeksi På svenska
Laki vuoden 2018 tuloveroasteikosta, 18.12.2017
874/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019, 18.12.2017
873/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018–2019, 18.12.2017
872/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta, 18.12.2017
871/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018, 18.12.2017
870/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta, 18.12.2017
869/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opintotuesta, 18.12.2017
868/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomi 100 vuoden kuluttua -juhlarahasta, 18.12.2017
867/2017 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 3 ja 14 §:n muuttamisesta, 18.12.2017
866/2017 Suomeksi På svenska
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 1 §:n muuttamisesta, 18.12.2017
865/2017 Suomeksi På svenska
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta, 18.12.2017
864/2017 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n muuttamisesta, 18.12.2017
863/2017 Suomeksi På svenska
Laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta, 18.12.2017
862/2017 Suomeksi På svenska
Laki merilain muuttamisesta, 18.12.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.