Sähköinen säädöskokoelma: 2017

161/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 22.3.2017
160/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 22.3.2017
159/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista , 22.3.2017
158/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen voimaanpanosta, 21.3.2017
157/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, 21.3.2017
156/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista, 21.3.2017
155/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten voimaanpanosta, 21.3.2017
154/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.3.2017
153/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta, 20.3.2017
152/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa , 20.3.2017
151/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.3.2017
150/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain, merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 14.3.2017
149/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista , 13.3.2017
148/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2017, 13.3.2017
147/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 13.3.2017
146/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista, 13.3.2017
145/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, 10.3.2017
144/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys, 10.3.2017
143/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta, 7.3.2017
142/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 7.3.2017
141/2017 Suomeksi På svenska
Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta, 7.3.2017
140/2017 Suomeksi På svenska
Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 7.3.2017
139/2017 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi, 3.3.2017
138/2017 Suomeksi På svenska
Laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta, 2.3.2017
137/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta , 2.3.2017
136/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 8 ja 10 §:n muuttamisesta, 2.3.2017
135/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta, 2.3.2017
134/2017 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta, 2.3.2017
133/2017 Suomeksi På svenska
Laki tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 2.3.2017
132/2017 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 1.3.2017
131/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 1.3.2017
130/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 1.3.2017
129/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.3.2017
128/2017 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta, 1.3.2017
127/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, 28.2.2017
126/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.2.2017
125/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten ja ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.2.2017
124/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista , 27.2.2017
123/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 27.2.2017
122/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.2.2017
121/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta, 27.2.2017
120/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä, 27.2.2017
119/2017 Suomeksi På svenska
Elintarviketurvallisuusviraston päätös korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetun seuranta-alueen lakkauttamisesta, 23.2.2017
118/2017 Suomeksi På svenska
Elintarviketurvallisuusviraston päätös korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetun seuranta-alueen lakkauttamisesta, 23.2.2017
117/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus kestävän metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 23.2.2017
116/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 22.2.2017
115/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.2.2017
114/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden liittymisestä eurooppalaisen synkrotronisäteilykeskuksen rakentamisesta ja käytöstä tehtyyn yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta, 21.2.2017
113/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, 21.2.2017
112/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.2.2017
111/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Länsi-Kenian maaseutukehitysohjelman (PALWECO) Kenian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta, 20.2.2017
110/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 20.2.2017
109/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Maanhallintasektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 20.2.2017
108/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta, 20.2.2017
107/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta , 20.2.2017
106/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta , 20.2.2017
105/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta , 20.2.2017
104/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2017 maksettavan korvauksen perusteista, 16.2.2017
103/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2017 suoritettavasta määrärahasta, 15.2.2017
102/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 ja 3 muuttamisesta, 15.2.2017
101/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 15.2.2017
100/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 15.2.2017
99/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.2.2017
98/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta, 14.2.2017
97/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta, 14.2.2017
96/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puoluelain 9 a §:ssä tarkoitetussa tilityksessä annettavista tiedoista, 14.2.2017
95/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.2.2017
94/2017 Suomeksi På svenska
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 14.2.2017
93/2017 Suomeksi På svenska
Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä, 14.2.2017
92/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 13.2.2017
91/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen tango -juhlarahasta, 10.2.2017
90/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Äidit-juhlarahasta, 10.2.2017
89/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon voimaansaattamisesta ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.2.2017
88/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017, 9.2.2017
87/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016—2017 annetun oikeusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 8.2.2017
86/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.2.2017
85/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 7.2.2017
84/2017 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsä- talousministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.2.2017
83/2017 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.2.2017
82/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta , 3.2.2017
81/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista, 1.2.2017
80/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 1.2.2017
79/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta , 1.2.2017
78/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tartuntatautien neuvottelukunnasta, 31.1.2017
77/2017 Suomeksi På svenska
Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 31.1.2017
76/2017 Suomeksi På svenska
Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun lain kumoamisesta, 31.1.2017
75/2017 Suomeksi På svenska
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta , 31.1.2017
74/2017 Suomeksi På svenska
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 38 §:n muuttamisesta , 31.1.2017
73/2017 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 11 a luvun 7 §:n muuttamisesta , 31.1.2017
72/2017 Suomeksi På svenska
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 31.1.2017
71/2017 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta, 31.1.2017
70/2017 Suomeksi På svenska
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 31.1.2017
69/2017 Suomeksi På svenska
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 31.1.2017
68/2017 Suomeksi På svenska
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 31.1.2017
67/2017 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta , 31.1.2017
66/2017 Suomeksi På svenska
Laki kauppakamarilain 3 ja 10 §:n muuttamisesta, 31.1.2017
65/2017 Suomeksi På svenska
Laki jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta, 31.1.2017
64/2017 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain 52 a §:n kumoamisesta, 31.1.2017
63/2017 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 11 ja 18 §:n muuttamisesta, 31.1.2017
62/2017 Suomeksi På svenska
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 31.1.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.