Sähköinen säädöskokoelma: 2017

1061/2017 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 63 ja 169 §:n muuttamisesta, 29.12.2017
1060/2017 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, 29.12.2017
1059/2017 Suomeksi På svenska
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 29.12.2017
1058/2017 Suomeksi På svenska
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 29.12.2017
1057/2017 Suomeksi På svenska
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain muuttamisesta, 29.12.2017
1056/2017 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain III osan 2 luvun 2 §:n muuttamisesta, 29.12.2017
1055/2017 Suomeksi På svenska
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 59 §:n muuttamisesta, 29.12.2017
1054/2017 Suomeksi På svenska
Laki joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta, 29.12.2017
1053/2017 Suomeksi På svenska
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 29.12.2017
1052/2017 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 29.12.2017
1051/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta, 29.12.2017
1050/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 28.12.2017
1049/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista, 28.12.2017
1048/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta, 28.12.2017
1047/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, 28.12.2017
1046/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.12.2017
1045/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maaseutuviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriönasetuksen 1 §:n muuttamisesta, 28.12.2017
1044/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista, 28.12.2017
1043/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 28.12.2017
1042/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2018 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta, 28.12.2017
1041/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta, 28.12.2017
1040/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä, 28.12.2017
1039/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen omien varojen laskemisessa käytettävistä menetelmistä, 28.12.2017
1038/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 28.12.2017
1037/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 28.12.2017
1036/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen kaksikielisistä osastoista, 28.12.2017
1035/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuonna 2018, 28.12.2017
1034/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016–2018 annetun oikeusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 28.12.2017
1033/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 28.12.2017
1032/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus maaoikeusinsinöörien yhteistoiminta-alueista, 28.12.2017
1031/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista, 28.12.2017
1030/2017 Suomeksi På svenska
Helsingin vaalipiirilautakunnan vaalilain 135 §:n mukainen tiedonanto, 28.12.2017
1029/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista vuosina 2018 ja 2019, 28.12.2017
1028/2017 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista, 28.12.2017
1027/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 2 §:n muuttamisesta, 28.12.2017
1026/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 28.12.2017
1025/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 28.12.2017
1024/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa, 28.12.2017
1023/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa, 28.12.2017
1022/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa, 28.12.2017
1021/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä, 28.12.2017
1020/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 28.12.2017
1019/2017 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta, 27.12.2017
1018/2017 Suomeksi På svenska
Päätös Tullin työjärjestyksen 9 ja 11 §:n muuttamisesta, 27.12.2017
1017/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksuista, 27.12.2017
1016/2017 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 27.12.2017
1015/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuoden 2018 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta, 27.12.2017
1014/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2018 ja 2019, 27.12.2017
1013/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevasta (Memorandum of Understanding, MoU) yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta, 27.12.2017
1012/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä, 27.12.2017
1011/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, 27.12.2017
1010/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, 27.12.2017
1009/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, 27.12.2017
1008/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista, 27.12.2017
1007/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta, 27.12.2017
1006/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2018, 27.12.2017
1005/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2018, 27.12.2017
1004/2017 Suomeksi På svenska
Laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta, 22.12.2017
1003/2017 Suomeksi På svenska
Maanmittauslaitoksen työjärjestys , 22.12.2017
1002/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 20 ja 24 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
1001/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta, 22.12.2017
1000/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen liitteen muuttamisesta, 22.12.2017
999/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 22.12.2017
998/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin, 22.12.2017
997/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018, 22.12.2017
996/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
995/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta, 22.12.2017
994/2017 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 22.12.2017
993/2017 Suomeksi På svenska
Laki sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta, 22.12.2017
992/2017 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 22.12.2017
991/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisesta, 22.12.2017
990/2017 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
989/2017 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
988/2017 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
987/2017 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta, 22.12.2017
986/2017 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 a §:n muuttamisesta, 22.12.2017
985/2017 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
984/2017 Suomeksi På svenska
Laki rintamasotilaseläkelain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta, 22.12.2017
983/2017 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
982/2017 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
981/2017 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista, 22.12.2017
980/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn kanssa tehdystä sopimuksesta, 22.12.2017
979/2017 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
978/2017 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain 62 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
977/2017 Suomeksi På svenska
Laki maa-aineslain muuttamisesta, 22.12.2017
976/2017 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 22.12.2017
975/2017 Suomeksi På svenska
Laki vesilain muuttamisesta, 22.12.2017
974/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 190 ja 195 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
973/2017 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 22.12.2017
972/2017 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 22.12.2017
971/2017 Suomeksi På svenska
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta, 22.12.2017
970/2017 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain muuttamisesta, 22.12.2017
969/2017 Suomeksi På svenska
Laki riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
968/2017 Suomeksi På svenska
Laki riistahallintolain muuttamisesta, 22.12.2017
967/2017 Suomeksi På svenska
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta, 22.12.2017
966/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden ja matkailun alaan kuuluvista kausiluonteista toimintaa sisältävistä toimialoista, 22.12.2017
965/2017 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta, 22.12.2017
964/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta, 22.12.2017
963/2017 Suomeksi På svenska
Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta, 22.12.2017
962/2017 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 22.12.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.