Sähköinen säädöskokoelma: 2016

860/2016 Suomeksi På svenska
Laki merilain muuttamisesta, 19.10.2016
859/2016 Suomeksi På svenska
Laki hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 19.10.2016
858/2016 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 18.10.2016
857/2016 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 31 §:n muuttamisesta, 18.10.2016
856/2016 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 18.10.2016
855/2016 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 5 ja 45 §:n muuttamisesta, 18.10.2016
854/2016 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 18.10.2016
853/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä , 18.10.2016
852/2016 Suomeksi På svenska
Laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä, 18.10.2016
851/2016 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, 18.10.2016
850/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 17.10.2016
849/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 17.10.2016
848/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta, 17.10.2016
847/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 17.10.2016
846/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 17.10.2016
845/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta, 17.10.2016
844/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2015 verotuksen päättymisestä, 11.10.2016
843/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n muuttamisesta, 11.10.2016
842/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta , 11.10.2016
841/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017, 10.10.2016
840/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta, 10.10.2016
839/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.10.2016
838/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä eräitä tukia koskevien tukihakemusten hylkäämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta, 7.10.2016
837/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 7.10.2016
836/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 3.10.2016
835/2016 Suomeksi På svenska
Laki tupakkalain 120 §:n muuttamisesta, 3.10.2016
834/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.9.2016
833/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä , 30.9.2016
832/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen kolmannen vaiheen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 30.9.2016
831/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen kolmannen vaiheen Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 30.9.2016
830/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Erityisopetussektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 30.9.2016
829/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien julkisilta oikeusavustajilta ja yleisiltä edunvalvojilta vaadittavasta kielitaidosta , 30.9.2016
828/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta annetun päätöksen muuttamisesta, 29.9.2016
827/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta, 29.9.2016
826/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä , 29.9.2016
825/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.9.2016
824/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 29.9.2016
823/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 29.9.2016
822/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 27.9.2016
821/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 27.9.2016
820/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta , 27.9.2016
819/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 27.9.2016
818/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 299 voimaansaattamisesta, 23.9.2016
817/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.9.2016
816/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merialuesuunnittelusta, 21.9.2016
815/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupan pitämisestä ja perunan tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella, 20.9.2016
814/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä, 20.9.2016
813/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.9.2016
812/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta, 20.9.2016
811/2016 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, 14.9.2016
810/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 14.9.2016
809/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja lohikalojen alfavirustartuntojen leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta, 14.9.2016
808/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 14.9.2016
807/2016 Suomeksi På svenska
Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
806/2016 Suomeksi På svenska
Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
805/2016 Suomeksi På svenska
Laki rataverolain 20 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
804/2016 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
803/2016 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
802/2016 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
801/2016 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, 13.9.2016
800/2016 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 65 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
799/2016 Suomeksi På svenska
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
798/2016 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 47 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
797/2016 Suomeksi På svenska
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
796/2016 Suomeksi På svenska
Laki yleisradioverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
795/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
794/2016 Suomeksi På svenska
Laki tonnistoverolain 31 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
793/2016 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain muuttamisesta, 13.9.2016
792/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
791/2016 Suomeksi På svenska
Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain 7 §:n 4 momentin kumoamisesta, 13.9.2016
790/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotililain kumoamisesta, 13.9.2016
789/2016 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain muuttamisesta, 13.9.2016
788/2016 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 ja 43 §:n muuttamisesta, 13.9.2016
787/2016 Suomeksi På svenska
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta, 13.9.2016
786/2016 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta, 13.9.2016
785/2016 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, 13.9.2016
784/2016 Suomeksi På svenska
Laki arpajaisverolain muuttamisesta, 13.9.2016
783/2016 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, 13.9.2016
782/2016 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta, 13.9.2016
781/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta, 13.9.2016
780/2016 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 13.9.2016
779/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta, 13.9.2016
778/2016 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 13.9.2016
777/2016 Suomeksi På svenska
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta, 13.9.2016
776/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 13.9.2016
775/2016 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta, 13.9.2016
774/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta, 13.9.2016
773/2016 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 13.9.2016
772/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 13.9.2016
771/2016 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta, 13.9.2016
770/2016 Suomeksi På svenska
Apteekkiverolaki, 13.9.2016
769/2016 Suomeksi På svenska
Veronkantolaki, 13.9.2016
768/2016 Suomeksi På svenska
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä, 13.9.2016
767/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 8.9.2016
766/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista, 7.9.2016
765/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 7.9.2016
764/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 7.9.2016
763/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta, 6.9.2016
762/2016 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.9.2016
761/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 6.9.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.