Sähköinen säädöskokoelma: 2016

1160/2016 Suomeksi På svenska
Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 20.12.2016
1159/2016 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 20.12.2016
1158/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n muuttamisesta, 20.12.2016
1157/2016 Suomeksi På svenska
Laki palkkaturvalain muuttamisesta, 20.12.2016
1156/2016 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta, 20.12.2016
1155/2016 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 20.12.2016
1154/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain muuttamisesta, 20.12.2016
1153/2016 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain muuttamisesta, 20.12.2016
1152/2016 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta, 20.12.2016
1151/2016 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 20.12.2016
1150/2016 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 20.12.2016
1149/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia, annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.12.2016
1148/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta, 19.12.2016
1147/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 19.12.2016
1146/2016 Suomeksi På svenska
Laki arkistolain muuttamisesta, 19.12.2016
1145/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisarkistosta, 19.12.2016
1144/2016 Suomeksi På svenska
Painelaitelaki , 19.12.2016
1143/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta, 19.12.2016
1142/2016 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta, 19.12.2016
1141/2016 Suomeksi På svenska
Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta, 19.12.2016
1140/2016 Suomeksi På svenska
Laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta, 19.12.2016
1139/2016 Suomeksi På svenska
Laki räjähdysvaarallisissa  tiloissa  käytettäväksi tarkoitettujen  laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta, 19.12.2016
1138/2016 Suomeksi På svenska
Laki mittauslaitelain muuttamisesta, 19.12.2016
1137/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta, 19.12.2016
1136/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta, 19.12.2016
1135/2016 Suomeksi På svenska
Sähköturvallisuuslaki, 19.12.2016
1134/2016 Suomeksi På svenska
Hissiturvallisuuslaki, 19.12.2016
1133/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 19.12.2016
1132/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 19.9.2016
1131/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 19.12.2016
1130/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä, 16.12.2016
1129/2016 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.12.2016
1128/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista , 16.12.2016
1127/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista, 16.12.2016
1126/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta, 16.12.2016
1125/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa, 16.12.2016
1124/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta, 16.12.2016
1123/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta, 16.12.2016
1122/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnaneläinlääkärin eläkettä kartuttavista palkkioista, 16.12.2016
1121/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 16.12.2016
1120/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2017, 16.12.2016
1119/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2017, 16.12.2016
1118/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta, 16.12.2016
1117/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista, 16.12.2016
1116/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verotuksen oikaisun toimittamatta jättämisestä tuloverotuksessa, 15.12.2016
1115/2016 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 2 ja 13 luvun muuttamisesta, 15.12.2016
1114/2016 Suomeksi På svenska
Laki merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 15.12.2016
1113/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.12.2016
1112/2016 Suomeksi På svenska
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 15.12.2016
1111/2016 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta, 15.12.2016
1110/2016 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, 15.12.2016
1109/2016 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 15.12.2016
1108/2016 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 5 a §:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 15.12.2016
1107/2016 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, 15.12.2016
1106/2016 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 15.12.2016
1105/2016 Suomeksi På svenska
Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta, 15.12.2016
1104/2016 Suomeksi På svenska
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta, 15.12.2016
1103/2016 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta, 15.12.2016
1102/2016 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta, 15.12.2016
1101/2016 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain 57 b ja 102 §:n muuttamisesta, 15.12.2016
1100/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 15.12.2016
1099/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä, 14.12.2016
1098/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi, 14.12.2016
1097/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta, 14.12.2016
1096/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuonna 2017 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta, 14.12.2016
1095/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 14.12.2016
1094/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017, 14.12.2016
1093/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pariisin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 14.12.2016
1092/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2017–2018, 14.12.2016
1091/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 §:n muuttamisesta, 14.12.2016
1090/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 14.12.2016
1089/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, 14.12.2016
1088/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 14.12.2016
1087/2016 Suomeksi På svenska
Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista, 14.12.2016
1086/2016 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta, 14.12.2016
1085/2016 Suomeksi På svenska
Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta, 14.12.2016
1084/2016 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 14.12.2016
1083/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 14.12.2016
1082/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista, 14.12.2016
1081/2016 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 14.12.2016
1080/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 14.12.2016
1079/2016 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta, 14.12.2016
1078/2016 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain muuttamisesta , 14.12.2016
1077/2016 Suomeksi På svenska
Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista, 14.12.2016
1076/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 14.12.2016
1075/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, 14.12.2016
1074/2016 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, 14.12.2016
1073/2016 Suomeksi På svenska
Laki taimiaineistolain muuttamisesta, 14.12.2016
1072/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta, 14.12.2016
1071/2016 Suomeksi På svenska
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta, 13.12.2016
1070/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta, 13.12.2016
1069/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 13.12.2016
1068/2016 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 13.12.2016
1067/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 13.12.2016
1066/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 13.12.2016
1065/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:n muuttamisesta, 13.12.2016
1064/2016 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 13.12.2016
1063/2016 Suomeksi På svenska
Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 13.12.2016
1062/2016 Suomeksi På svenska
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta, 13.12.2016
1061/2016 Suomeksi På svenska
Laki aravalain muuttamisesta, 13.12.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.