Sähköinen säädöskokoelma: 2016

1260/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, 28.12.2016
1259/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta, 28.12.2016
1258/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta, 28.12.2016
1257/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1256/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 28.12.2016
1255/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta, 28.12.2016
1254/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2016
1253/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 28.12.2016
1252/2016 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta, 28.12.2016
1251/2016 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2016
1250/2016 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 28.12.2016
1249/2016 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta, 28.12.2016
1248/2016 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, 28.12.2016
1247/2016 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 28.12.2016
1246/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta , 27.12.2016
1245/2016 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 27.12.2016
1244/2016 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta , 27.12.2016
1243/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1242/2016 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain 168 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1241/2016 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1240/2016 Suomeksi På svenska
Laki eläintautilain 4 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1239/2016 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain 5 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1238/2016 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1237/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun 2 §:n muuttamisesta , 27.12.2016
1236/2016 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1235/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1234/2016 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1233/2016 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1232/2016 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 74 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1231/2016 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain 62 ja 65 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1230/2016 Suomeksi På svenska
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta , 27.12.2016
1229/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 27.12.2016
1228/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 27.12.2016
1227/2016 Suomeksi På svenska
Tartuntatautilaki, 27.12.2016
1226/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta , 23.12.2016
1225/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2017—2018, 23.12.2016
1224/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista annetun sisäministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 23.12.2016
1223/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta annetun sisäministeriön asetuksen 12 §:n muuttamisesta, 23.12.2016
1222/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta, 23.12.2016
1221/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista, 23.12.2016
1220/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä nuoren metsän hoidon tukea koskevien tukihakemusten hylkäämisestä , 23.12.2016
1219/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista, 23.12.2016
1218/2016 Suomeksi På svenska
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 23.12.2016
1217/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 23.12.2016
1216/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 23.12.2016
1215/2016 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista, 23.12.2016
1214/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 22.12.2016
1213/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta, 22.12.2016
1212/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017, 22.12.2016
1211/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa , 22.12.2016
1210/2016 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.12.2016
1209/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista, 22.12.2016
1208/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 41 a §:n muuttamisesta, 22.12.2016
1207/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta, 22.12.2016
1206/2016 Suomeksi På svenska
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys , 22.12.2016
1205/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa, 21.12.2016
1204/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautushakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa annettavista tiedoista, 21.12.2016
1203/2016 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista , 21.12.2016
1202/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, 21.12.2016
1201/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta , 21.12.2016
1200/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.12.2016
1199/2016 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista vuosina 2017–2019, 21.12.2016
1198/2016 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus Puolustusvoimien maksullisista suoritteista vuosina 2017–2019, 21.12.2016
1197/2016 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista vuosina 2017–2019, 21.12.2016
1196/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 21.12.2016
1195/2016 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain 28 ja 30 §:n muuttamisesta, 21.12.2016
1194/2016 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain muuttamisesta, 21.12.2016
1193/2016 Suomeksi På svenska
Laki Tullin hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 21.12.2016
1192/2016 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 21.12.2016
1191/2016 Suomeksi På svenska
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 21.12.2016
1190/2016 Suomeksi På svenska
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2016
1189/2016 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2016
1188/2016 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, 21.12.2016
1187/2016 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta , 21.12.2016
1186/2016 Suomeksi På svenska
Laki jäteverolain muuttamisesta, 21.12.2016
1185/2016 Suomeksi På svenska
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2016
1184/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2016
1183/2016 Suomeksi På svenska
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 11 §:n kumoamisesta, 21.12.2016
1182/2016 Suomeksi På svenska
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 21.12.2016
1181/2016 Suomeksi På svenska
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2016
1180/2016 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2016
1179/2016 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2016
1178/2016 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta, 21.12.2016
1177/2016 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 21.12.2016
1176/2016 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 21.12.2016
1175/2016 Suomeksi På svenska
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta, 20.12.2016
1174/2016 Suomeksi På svenska
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta, 20.12.2016
1173/2016 Suomeksi På svenska
Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta, 20.12.2016
1172/2016 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 20.12.2016
1171/2016 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain muuttamisesta, 20.12.2016
1170/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 20.12.2016
1169/2016 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, 20.12.2016
1168/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus passiin ja henkilökorttiin liitettävästä valokuvasta, 20.12.2016
1167/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus passeista ja henkilökorteista, 20.12.2016
1166/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 20.12.2016
1165/2016 Suomeksi På svenska
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta, 20.12.2016
1164/2016 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta, 20.12.2016
1163/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 20.12.2016
1162/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 20.12.2016
1161/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta, 20.12.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.