Sähköinen säädöskokoelma: 2016

160/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 14.3.2016
159/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 10.3.2016
158/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Uno Cygnaeus ja kansanopetus -juhlarahasta, 7.3.2016
157/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 7.3.2016
156/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta , 7.3.2016
155/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 3.3.2016
154/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 1.3.2016
153/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä , 1.3.2016
152/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2016, 1.3.2016
151/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 1.3.2016
150/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2016 maksettavan korvauksen perusteista, 29.2.2016
149/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 29.2.2016
148/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 29.2.2016
147/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 §:n 9 kohdan kumoamisesta, 29.2.2016
146/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 29.2.2016
145/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista, 26.2.2016
144/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.2.2016
143/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 25.2.2016
142/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 25.2.2016
141/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen valvonnan alaisista vesitutkimuslaitoksista annetun asetuksen kumoamisesta, 25.2.2016
140/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.2.2016
139/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä, 24.2.2016
138/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.2.2016
137/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 23.2.2016
136/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.2.2016
135/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.2.2016
134/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.2.2016
133/2016 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa, 23.2.2016
132/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 23.2.2016
131/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 22.2.2016
130/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 22.2.2016
129/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 22.2.2016
128/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 22.2.2016
127/2016 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta, 22.2.2016
126/2016 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen tyyppihyväksynnästä, 19.2.2016
125/2016 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen olennaisista teknisistä vaatimuksista, 19.2.2016
124/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.2.2016
123/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Selkämerellä vuonna 2016, 19.2.2016
122/2016 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä annetun ympäristöministeriön asetuksen 41 §:n muuttamisesta, 18.2.2016
121/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.2.2016
120/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 15.2.2016
119/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, 15.2.2016
118/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta, 12.2.2016
117/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.2.2016
116/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta, 8.2.2016
115/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta , 8.2.2016
114/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.2.2016
113/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta, 8.2.2016
112/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2016/44 Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta, 5.2.2016
111/2016 Suomeksi På svenska
Laki kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 3.2.2016
110/2016 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta , 3.2.2016
109/2016 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 3.2.2016
108/2016 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta, 3.2.2016
107/2016 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
106/2016 Suomeksi På svenska
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 3.2.2016
105/2016 Suomeksi På svenska
Laki merityöaikalain 5 a §:n muuttamisesta, 3.2.2016
104/2016 Suomeksi På svenska
Laki työaikalain 15 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
103/2016 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
102/2016 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 6 luvun 1 a §:n muuttamisesta, 3.2.2016
101/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
100/2016 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo-säännöksen eräiden säännösten kumoamisesta, 3.2.2016
99/2016 Suomeksi På svenska
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain muuttamisesta, 3.2.2016
98/2016 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain 10 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
97/2016 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 3.2.2016
96/2016 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 3.2.2016
95/2016 Suomeksi På svenska
Laki potilasvahinkolain 8 ja 9 a §:n muuttamisesta, 3.2.2016
94/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 4 ja 62 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
93/2016 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 2 ja 74 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
92/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 34 ja 38 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
91/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 3.2.2016
90/2016 Suomeksi På svenska
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
89/2016 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 4 luvun 7 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
88/2016 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 33 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
87/2016 Suomeksi På svenska
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta, 3.2.2016
86/2016 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 3.2.2016
85/2016 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta, 3.2.2016
84/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain muuttamisesta, 3.2.2016
83/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta, 3.2.2016
82/2016 Suomeksi På svenska
Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki, 3.2.2016
81/2016 Suomeksi På svenska
Julkisten alojen eläkelaki, 3.2.2016
80/2016 Suomeksi På svenska
Merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki, 3.2.2016
79/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, 3.2.2016
78/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 3.2.2016
77/2016 Suomeksi På svenska
Maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki, 3.2.2016
76/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, 3.2.2016
75/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 3.2.2016
74/2016 Suomeksi På svenska
Yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki, 3.2.2016
73/2016 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, 3.2.2016
72/2016 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 3.2.2016
71/2016 Suomeksi På svenska
Työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpano-laki, 3.2.2016
70/2016 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, 3.2.2016
69/2016 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 3.2.2016
68/2016 Suomeksi På svenska
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta, 2.2.2016
67/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläketurvan rahoituksesta, 2.2.2016
66/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kevasta, 2.2.2016
65/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen muuttamisesta , 1.2.2016
64/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 1.2.2016
63/2016 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 1.2.2016
62/2016 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain eräiden säännösten kumoamisesta, 1.2.2016
61/2016 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain muuttamisesta , 1.2.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.