Sähköinen säädöskokoelma: 2016

1460/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta, 30.12.2016
1459/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1458/2016 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2016
1457/2016 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2016
1456/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2016
1455/2016 Suomeksi På svenska
Laki valmiuslain 99 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1454/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 5 a §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1453/2016 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1452/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun muuttamisesta, 30.12.2016
1451/2016 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 30.12.2016
1450/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:n ja 13 luvun 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1449/2016 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain muuttamisesta, 30.12.2016
1448/2016 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain muuttamisesta, 30.12.2016
1447/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus finanssimarkkinoita koskevien säännösten rikkomuksiin liittyvien ilmoitusten vastaanottamisesta ja jatkotoimia koskevista menettelyistä Finanssivalvonnassa , 30.12.2016
1446/2016 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 b §:n muuttamisesta , 30.12.2016
1445/2016 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, 30.12.2016
1444/2016 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1443/2016 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1442/2016 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1441/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1440/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta, 30.12.2016
1439/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta, 30.12.2016
1438/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnasta, 30.12.2016
1437/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta , 30.12.2016
1436/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, 30.12.2016
1435/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä, 30.12.2016
1434/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista, 30.12.2016
1433/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hissien turvallisuudesta, 30.12.2016
1432/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista, 30.12.2016
1431/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista, 30.12.2016
1430/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista, 30.12.2016
1429/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista, 30.12.2016
1428/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen vähentämisestä ja muuntamisesta, 30.12.2016
1427/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta , 30.12.2016
1426/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017, 30.12.2016
1425/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista, 30.12.2016
1424/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veronpalautuksen maksutavoista, 30.12.2016
1423/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1422/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1421/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain ja poronhoitolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2016
1420/2016 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1419/2016 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1418/2016 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1417/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista , 30.12.2016
1416/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 30.12.2016
1415/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n tuoton tilittämisestä ja käyttämisestä, 30.12.2016
1414/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta, 30.12.2016
1413/2016 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1412/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 20 ja 40 a §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1411/2016 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain muuttamisesta, 30.12.2016
1410/2016 Suomeksi På svenska
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1409/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1408/2016 Suomeksi På svenska
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta, 30.12.2016
1407/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1406/2016 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1405/2016 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 116 §:n kumoamisesta, 30.12.2016
1404/2016 Suomeksi På svenska
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 7 ja 21 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1403/2016 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1402/2016 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain 30 a §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1401/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1400/2016 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1399/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta, 30.12.2016
1398/2016 Suomeksi På svenska
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 30.12.2016
1397/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 30.12.2016
1396/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018, 30.12.2016
1395/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2017 , 30.12.2016
1394/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista, 30.12.2016
1393/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös autoveron ennakkopalautuksen saajan vuokrasopimuksen muuttamista koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta , 30.12.2016
1392/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rekisteröityjen asiamiesten autoveroilmoitusten jaksojen pituudesta ja autoveroilmoituksen antamisajankohdasta, 30.12.2016
1391/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten annettavista tiedoista, 30.12.2016
1390/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä, 30.12.2016
1389/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1388/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rekisteröityjen asiamiesten velvollisuudesta antaa autoveroilmoitus konekielisesti, 30.12.2016
1387/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista, 30.12.2016
1386/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista, 30.12.2016
1385/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta, 30.12.2016
1384/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista, 30.12.2016
1383/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain 87 §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kerta-korvauksen perusteista, 30.12.2016
1382/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista, 30.12.2016
1381/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1380/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1379/2016 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain 6 luvun 16 a §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1378/2016 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain 6 luvun 16 a §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1377/2016 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun muuttamisesta, 30.12.2016
1376/2016 Suomeksi På svenska
Laki kirjanpitolain muuttamisesta, 30.12.2016
1375/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1374/2016 Suomeksi På svenska
Laki tupakkalain muuttamisesta, 30.12.2016
1373/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista, 30.12.2016
1372/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1371/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus arava- ja korkotukilainansaajien tuoton tuloutuksesta, 30.12.2016
1370/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn tarkoitetun ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä koskevan ilmoituksen antamisesta Verohallinnolle ja ajoneuvon käytöstä pidettävästä kirjanpidosta, 30.12.2016
1369/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös öljysuojamaksun kantamisesta unionin ulkopuolelta tuotavasta öljystä, 30.12.2016
1368/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä, 30.12.2016
1367/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1366/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1365/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1364/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta, 30.12.2016
1363/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta, 30.12.2016
1362/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1361/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 37 §:n muuttamisesta, 30.12.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.