Sähköinen säädöskokoelma: 2015

851/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
850/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
849/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.7.2015
848/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
847/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
846/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
845/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
844/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rekisterihallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
843/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
842/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta, 3.7.2015
841/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
840/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
839/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
838/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
837/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
836/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
835/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
834/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
833/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Geologian tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
832/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Energiavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 3.7.2015
831/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.7.2015
830/2015 Suomeksi På svenska
Vuoden 2015 II lisätalousarvio, 2.7.2015
829/2015 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 2.7.2015
828/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä, 1.7.2015
827/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 1.7.2015
826/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Sansibarin maankäyttö- ja ympäristöhallinnan kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 1.7.2015
825/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 1.7.2015
824/2015 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta , 1.7.2015
823/2015 Suomeksi På svenska
Laki Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 1.7.2015
822/2015 Suomeksi På svenska
Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 1.7.2015
821/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.6.2015
820/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus talletuspankin velvollisuudesta antaa tietoja talletussuojasta , 30.6.2015
819/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta, 30.6.2015
818/2015 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta, 30.6.2015
817/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 30.6.2015
816/2015 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 30.6.2015
815/2015 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, 30.6.2015
814/2015 Suomeksi På svenska
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta, 30.6.2015
813/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 30.6.2015
812/2015 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta, 30.6.2015
811/2015 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta, 30.6.2015
810/2015 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, 30.6.2015
809/2015 Suomeksi På svenska
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 30.6.2015
808/2015 Suomeksi På svenska
Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 30.6.2015
807/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 30.6.2015
806/2015 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n muuttamisesta, 30.6.2015
805/2015 Suomeksi På svenska
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 30.6.2015
804/2015 Suomeksi På svenska
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 30.6.2015
803/2015 Suomeksi På svenska
Laki vesilain 11 luvun 15 §:n muuttamisesta, 30.6.2015
802/2015 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 207 §:n muuttamisesta, 30.6.2015
801/2015 Suomeksi På svenska
Laki hallintolain 40 §:n muuttamisesta, 30.6.2015
800/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 30.6.2015
799/2015 Suomeksi På svenska
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta, 30.6.2015
798/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta, 29.6.2015
797/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 29.6.2015
796/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista, 29.6.2015
795/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 29.6.2015
794/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta, 29.6.2015
793/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.6.2015
792/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 29.6.2015
791/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 29.6.2015
790/2015 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta, 29.6.2015
789/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015—2016, 26.6.2015
788/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Euroopan investointipankin välisen Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen rästisaatavien hallinnointia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta, 26.6.2015
787/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Euroopan investointipankin välisen Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen takaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta, 26.6.2015
786/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.6.2015
785/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maaseutuviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 25.6.2015
784/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta, 25.6.2015
783/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista, 25.6.2015
782/2015 Suomeksi På svenska
Maanmittauslaitoksen työjärjestys, 25.6.2015
781/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.6.2015
780/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen 12 §:n muuttamisesta, 23.6.2015
779/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta, 23.6.2015
778/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 23.6.2015
777/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 23.6.2015
776/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.6.2015
775/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.6.2015
774/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.6.2015
773/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 23.6.2015
772/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 23.6.2015
771/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta, 23.6.2015
770/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 23.6.2015
769/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattitautiluettelosta, 18.6.2015
768/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta, 18.6.2015
767/2015 Suomeksi På svenska
Laki järjestyslain 10 §:n muuttamisesta, 18.6.2015
766/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 41 luvun muuttamisesta, 18.6.2015
765/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, 18.6.2015
764/2015 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta, 18.6.2015
763/2015 Suomeksi På svenska
Ampumaratalaki , 18.6.2015
762/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta, 18.6.2015
761/2015 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta, 17.6.2015
760/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
759/2015 Suomeksi På svenska
Laki edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin, 17.6.2015
758/2015 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren 151 ja 316 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
757/2015 Suomeksi På svenska
Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
756/2015 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
755/2015 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta, 17.6.2015
754/2015 Suomeksi På svenska
Laki välimiesmenettelystä annetun lain 27 ja 29 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
753/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaupanvahvistajista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
752/2015 Suomeksi På svenska
Laki mielenterveyslain muuttamisesta, 17.6.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.