Sähköinen säädöskokoelma: 2015

1351/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista , 26.11.2015
1350/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 26.11.2015
1349/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaupallisista kalastajista, 25.11.2015
1348/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen liitteidenmuuttamisesta, 25.11.2015
1347/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 25.11.2015
1346/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten ja päätösten kumoamisesta , 24.11.2015
1345/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta, 24.11.2015
1344/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa, 24.11.2015
1343/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2016, 24.11.2015
1342/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 24.11.2015
1341/2015 Suomeksi På svenska
Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta, 24.11.2015
1340/2015 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä , 24.11.2015
1339/2015 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta , 24.11.2015
1338/2015 Suomeksi På svenska
Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta, 24.11.2015
1337/2015 Suomeksi På svenska
Laki siemenkauppalain muuttamisesta, 24.11.2015
1336/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuntajakolain  muuttamisesta  ja  väliaikaisesta  muuttamisesta  annetun  lain  voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta, 24.11.2015
1335/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuntarakennelain muuttamisesta, 24.11.2015
1334/2015 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 24.11.2015
1333/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.11.2015
1332/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupan pitämisen vaatimuksista, 23.11.2015
1331/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä, 23.11.2015
1330/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen työjärjestön perussäännön vuoden 1997 muutosasiakirjan voimaansaattamisesta , 23.11.2015
1329/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa, 19.11.2015
1328/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta, 19.11.2015
1327/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 17.11.2015
1326/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elinaikakertoimesta vuodelle 2016, 17.11.2015
1325/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta , 17.11.2015
1324/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 17.11.2015
1323/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015 annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 17.11.2015
1322/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 16.11.2015
1321/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 16.11.2015
1320/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta , 16.11.2015
1319/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus pysäköintikiekosta ja sen käyttövelvollisuudesta, 13.11.2015
1318/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 13.11.2015
1317/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä, 13.11.2015
1316/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta, 13.11.2015
1315/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen kieltämisestä eräillä merialueilla vuonna 2015, 12.11.2015
1314/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten, 12.11.2015
1313/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista, 12.11.2015
1312/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 11.11.2015
1311/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 11.11.2015
1310/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 11.11.2015
1309/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n ja liitteen 5 muuttamisesta, 11.11.2015
1308/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.11.2015
1307/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ampumaradoista, 10.11.2015
1306/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.11.2015
1305/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta, 10.11.2015
1304/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.11.2015
1303/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 10.11.2015
1302/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.11.2015
1301/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta lihan ja vuodelta 2014 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2015, 9.11.2015
1300/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 9.11.2015
1299/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2016, 9.11.2015
1298/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.11.2015
1297/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä teollisuuden ylijäämälämmön kustannus-hyötyanalyysistä , 9.11.2015
1296/2015 Suomeksi På svenska
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta , 3.11.2015
1295/2015 Suomeksi På svenska
Laki lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta , 3.11.2015
1294/2015 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain 105 b §:n muuttamisesta, 3.11.2015
1293/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 3.11.2015
1292/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta, 3.11.2015
1291/2015 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta, 2.11.2015
1290/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2016, 2.11.2015
1289/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2016, 2.11.2015
1288/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.11.2015
1287/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä, 30.10.2015
1286/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä, 30.10.2015
1285/2015 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus metsänhoitomaksujen määräämisestä, kannosta ja tilittämisestä Ahvenanmaan maakunnassa annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta , 30.10.2015
1284/2015 Suomeksi På svenska
Päätös Tullin työjärjestyksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 30.10.2015
1283/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 28.10.2015
1282/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta, 28.10.2015
1281/2015 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta , 28.10.2015
1280/2015 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta , 28.10.2015
1279/2015 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 28.10.2015
1278/2015 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, 28.10.2015
1277/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 26.10.2015
1276/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä, 26.10.2015
1275/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä toimenpiteistä ja asiakirjoista isyysasioissa, 26.10.2015
1274/2015 Suomeksi På svenska
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta, 26.10.2015
1273/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 23.10.2015
1272/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.10.2015
1271/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.10.2015
1270/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta, 22.10.2015
1269/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 22.10.2015
1268/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2015–2016, 21.10.2015
1267/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys , 19.10.2015
1266/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 19.10.2015
1265/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.10.2015
1264/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.10.2015
1263/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 16.10.2015
1262/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektoria koskevan Benishangul-Gumuz alueen ohjelman sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 16.10.2015
1261/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.10.2015
1260/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2014 verotuksen päättymisestä, 14.10.2015
1259/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 14.10.2015
1258/2015 Suomeksi På svenska
Vuoden 2015 III lisätalousarvio, 14.10.2015
1257/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, 13.10.2015
1256/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 a ja 44 §:n muuttamisesta , 13.10.2015
1255/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 a §:n muuttamisesta , 13.10.2015
1254/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista, 13.10.2015
1253/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2015/1755 Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, 13.10.2015
1252/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen perusturva- ja valtionosuuden ja korvausvastuun täydennysmaksun suorittamisesta, 13.10.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.