Sähköinen säädöskokoelma: 2015

1451/2015 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 15.12.2015
1450/2015 Suomeksi På svenska
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 15.12.2015
1449/2015 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 15.12.2015
1448/2015 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 15.12.2015
1447/2015 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, 15.12.2015
1446/2015 Suomeksi På svenska
Laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä, 15.12.2015
1445/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta, 15.12.2015
1444/2015 Suomeksi På svenska
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta, 15.12.2015
1443/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista, 14.12.2015
1442/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä, 14.12.2015
1441/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 14.12.2015
1440/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 14.12.2015
1439/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen urheilu vuoden 2016 juhlarahoista, 14.12.2015
1438/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.12.2015
1437/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.12.2015
1436/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 14.12.2015
1435/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2016, 11.12.2015
1434/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta, 11.12.2015
1433/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.12.2015
1432/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa annetun lain voimaantulosta, 11.12.2015
1431/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 10.12.2015
1430/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä , 10.12.2015
1429/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta eräissä maistraateissa , 10.12.2015
1428/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä , 10.12.2015
1427/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista, 10.12.2015
1426/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista, 10.12.2015
1425/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 10.12.2015
1424/2015 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.12.2015
1423/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.12.2015
1422/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista, 9.12.2015
1421/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2016 maksettavasta rintama-avustuksesta, 9.12.2015
1420/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2016, 9.12.2015
1419/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta, 9.12.2015
1418/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.12.2015
1417/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 b ja 2 c §:n muuttamisesta, 9.12.2015
1416/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 9.12.2015
1415/2015 Suomeksi På svenska
Laki Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 9.12.2015
1414/2015 Suomeksi På svenska
Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 9.12.2015
1413/2015 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 9.12.2015
1412/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaupunkiraideliikenteestä, 9.12.2015
1411/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 8.12.2015
1410/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista, 8.12.2015
1409/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2015 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta verovuodelta 2015, Ahvenanmaan maakunnan metsähoitomaksun eräpäivästä vuodelta 2015 sekä vuoden 2016 kiinteistöveron eräpäivistä, 8.12.2015
1408/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 2 §:n muuttamisesta, 8.12.2015
1407/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 8.12.2015
1406/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta, 8.12.2015
1405/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 1 ja 8 §:n muuttamisesta, 8.12.2015
1404/2015 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus julkisesta palveluvelvoitteesta lentoliikenteelle Maarianhaminan ja Tukholman alueen välillä, 8.12.2015
1403/2015 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 8.12.2015
1402/2015 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 8.12.2015
1401/2015 Suomeksi På svenska
Laki jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 8.12.2015
1400/2015 Suomeksi På svenska
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta , 8.12.2015
1399/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta , 8.12.2015
1398/2015 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta , 8.12.2015
1397/2015 Suomeksi På svenska
Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta , 8.12.2015
1396/2015 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 80 §:n muuttamisesta , 8.12.2015
1395/2015 Suomeksi På svenska
Laki ratalain muuttamisesta, 7.12.2015
1394/2015 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain muuttamisesta, 7.12.2015
1393/2015 Suomeksi På svenska
Laki integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa, 7.12.2015
1392/2015 Suomeksi På svenska
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 7.12.2015
1391/2015 Suomeksi På svenska
Laki asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 7.12.2015
1390/2015 Suomeksi På svenska
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta, 7.12.2015
1389/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta, 7.12.2015
1388/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 7.12.2015
1387/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 7.12.2015
1386/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta, 7.12.2015
1385/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta , 7.12.2015
1384/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta, 7.12.2015
1383/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Karl Fazer ja suomalaisuus -juhlarahasta, 4.12.2015
1382/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteiksi ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteiksi vuodelle 2016, 4.12.2015
1381/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteiksi vuodelle 2016, 4.12.2015
1380/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016, 4.12.2015
1379/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahaston säännöiksi annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 7 ja 10 §:n muuttamisesta, 3.12.2015
1378/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä, 2.12.2015
1377/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta, 2.12.2015
1376/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.12.2015
1375/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta , 2.12.2015
1374/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.12.2015
1373/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta, 2.12.2015
1372/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun asetuksen kumoamisesta, 2.12.2015
1371/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 53 §:n muuttamisesta, 2.12.2015
1370/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.12.2015
1369/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.12.2015
1368/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.12.2015
1367/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.12.2015
1366/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta sianlihan- ja maidontuottajille vuonna 2015, 2.12.2015
1365/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 2.12.2015
1364/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta , 1.12.2015
1363/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 27 §:n muuttamisesta, 1.12.2015
1362/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta kansallisesta tuesta sianlihatuottajille ja Etelä-Suomen maidontuottajille vuodelta 2015, 1.12.2015
1361/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2015 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista, 1.12.2015
1360/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta, 1.12.2015
1359/2015 Suomeksi På svenska
Vuoden 2015 IV lisätalousarvio, 1.12.2015
1358/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta, 30.11.2015
1357/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista , 30.11.2015
1356/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta , 30.11.2015
1355/2015 Suomeksi På svenska
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2016, 26.11.2015
1354/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista, 26.11.2015
1353/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 26.11.2015
1352/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, 26.11.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.