Sähköinen säädöskokoelma: 2015

1551/2015 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 23.12.2015
1550/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 23.12.2015
1549/2015 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 15 §:n muuttamisesta, 23.12.2015
1548/2015 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, 23.12.2015
1547/2015 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 23.12.2015
1546/2015 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 23.12.2015
1545/2015 Suomeksi På svenska
Vuoden 2016 tuloveroasteikkolaki, 23.12.2015
1544/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista, 22.12.2015
1543/2015 Suomeksi På svenska
Maanmittauslaitoksen työjärjestys , 22.12.2015
1542/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2016 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista, 22.12.2015
1541/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuonna 2016 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta, 22.12.2015
1540/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuoden 2016 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta, 22.12.2015
1539/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta , 22.12.2015
1538/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 22.12.2015
1537/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 65 tai 35 prosenttia, annetun asetuksen muuttamisesta, 22.12.2015
1536/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 22.12.2015
1535/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 22.12.2015
1534/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 22.12.2015
1533/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 22.12.2015
1532/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta, 22.12.2015
1531/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus avustuksesta Finpro Oy:n ja Finpro ry:n toimintaan vuosina 2016—2020, 22.12.2015
1530/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus avustuksesta elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille vuosina 2016—2020, 22.12.2015
1529/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, 22.12.2015
1528/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun, mainittuun yleissopimukseen liittyviin eräisiin säännöstöihin sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyviin eräisiin säännöstöihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta., 22.12.2015
1527/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 22.12.2015
1526/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 22.12.2015
1525/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta, 22.12.2015
1524/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016 , 22.12.2015
1523/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksen eräiden tehtävien siirtämisestä sisäministeriön hallinnonalan muihin virastoihin, 22.12.2015
1522/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta, 22.12.2015
1521/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 22.12.2015
1520/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta, 22.12.2015
1519/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 22.12.2015
1518/2015 Suomeksi På svenska
Laki jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta, 22.12.2015
1517/2015 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 22.12.2015
1516/2015 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 22.12.2015
1515/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta annetun lain muuttamisesta, 22.12.2015
1514/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, 22.12.2015
1513/2015 Suomeksi På svenska
Laki tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta, 22.12.2015
1512/2015 Suomeksi På svenska
Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista, 22.12.2015
1511/2015 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta, 22.12.2015
1510/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajaturvallisuuslain muuttamisesta, 22.12.2015
1509/2015 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lainmuuttamisesta, 22.12.2015
1508/2015 Suomeksi På svenska
Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 22.12.2015
1507/2015 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 22.12.2015
1506/2015 Suomeksi På svenska
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 22.12.2015
1505/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.12.2015
1504/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016, 21.12.2015
1503/2015 Suomeksi På svenska
Laki joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta, 21.12.2015
1502/2015 Suomeksi På svenska
Laki paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muuttamisesta, 21.12.2015
1501/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 21.12.2015
1500/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläintautilain muuttamisesta, 21.12.2015
1499/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta, 21.12.2015
1498/2015 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 21.12.2015
1497/2015 Suomeksi På svenska
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 21.12.2015
1496/2015 Suomeksi På svenska
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys , 18.12.2015
1495/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan raportin muodosta, 18.12.2015
1494/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista, 18.12.2015
1493/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.12.2015
1492/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta, 18.12.2015
1491/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 18.12.2015
1490/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta , 18.12.2015
1489/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista, 18.12.2015
1488/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2015—2016, 17.12.2015
1487/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista meri-mieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta, 17.12.2015
1486/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta, 17.12.2015
1485/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista , 17.12.2015
1484/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2016, 17.12.2015
1483/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 17.12.2015
1482/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta , 17.12.2015
1481/2015 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta , 17.12.2015
1480/2015 Suomeksi På svenska
Eduskunnan kanslian ohjesääntö, 16.12.2015
1479/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 16.12.2015
1478/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.12.2015
1477/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.12.2015
1476/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 16.12.2015
1475/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista vuosina 2016–2018, 16.12.2015
1474/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus isyys- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista, 16.12.2015
1473/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.12.2015
1472/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, 16.12.2015
1471/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymisestä, 16.12.2015
1470/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 ja 44 §:n muuttamisesta , 16.12.2015
1469/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta, 16.12.2015
1468/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnasta, 16.12.2015
1467/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen ammatillisen kuntoutuksen kustannuksien korvaamisesta, 16.12.2015
1466/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä, 16.12.2015
1465/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 16.12.2015
1464/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 16.12.2015
1463/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nimiasetuksen 6 §:n muuttamisesta, 16.12.2015
1462/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 15.12.2015
1461/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 15.12.2015
1460/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista, 15.12.2015
1459/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta, 15.12.2015
1458/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 15.12.2015
1457/2015 Suomeksi På svenska
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 15.12.2015
1456/2015 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta, 15.12.2015
1455/2015 Suomeksi På svenska
Tuomioistuinmaksulaki, 15.12.2015
1454/2015 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 15.12.2015
1453/2015 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta, 15.12.2015
1452/2015 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta, 15.12.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.