Sähköinen säädöskokoelma: 2015

251/2015 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 70 b ja 133 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
250/2015 Suomeksi På svenska
Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista, 25.3.2015
249/2015 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain 5 a ja 7 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
248/2015 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
247/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 25.3.2015
246/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 25.3.2015
245/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin voimakeinoista sekä kulkuneuvon pysäyttämisestä, 24.3.2015
244/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 24.3.2015
243/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta, 24.3.2015
242/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta, 24.3.2015
241/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta, 24.3.2015
240/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta, 24.3.2015
239/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2015, 24.3.2015
238/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta, 24.3.2015
237/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta, 24.3.2015
236/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta, 24.3.2015
235/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta, 24.3.2015
234/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta, 24.3.2015
233/2015 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak-suista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 24.3.2015
232/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta, 24.3.2015
231/2015 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 19 luvun 4 §:n muuttamisesta, 24.3.2015
230/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, 24.3.2015
229/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 16 luvun 9 a §:n muuttamisesta, 24.3.2015
228/2015 Suomeksi På svenska
Laki lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta, 24.3.2015
227/2015 Suomeksi På svenska
Laki yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta, 24.3.2015
226/2015 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta, 24.3.2015
225/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.3.2015
224/2015 Suomeksi På svenska
Vuoden 2015 lisätalousarvio, 20.3.2015
223/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 17.3.2015
222/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 17.3.2015
221/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 17.3.2015
220/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus  eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 17.3.2015
219/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2015 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 17.3.2015
218/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta suunnittelijoista ja suunnitelmista annetun ympäristöministeriön asetuksen kumoamisesta, 16.3.2015
217/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakentamisen valvonnasta ja teknisestä tarkastuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen kumoamisesta, 16.3.2015
216/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä, 16.3.2015
215/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, 16.3.2015
214/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä, 16.3.2015
213/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä, 16.3.2015
212/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.3.2015
211/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 16.3.2015
210/2015 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 11.3.2015
209/2015 Suomeksi På svenska
Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta, 11.3.2015
208/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mehiläisten esikotelomädän vastustamisesta, 10.3.2015
207/2015 Suomeksi På svenska
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta, 10.3.2015
206/2015 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Kroatian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 10.3.2015
205/2015 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 10.3.2015
204/2015 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 10.3.2015
203/2015 Suomeksi På svenska
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 10.3.2015
202/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 10.3.2015
201/2015 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain 37 b §:n muuttamisesta, 10.3.2015
200/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta, 10.3.2015
199/2015 Suomeksi På svenska
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta, 10.3.2015
198/2015 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 10.3.2015
197/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta, 10.3.2015
196/2015 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, 10.3.2015
195/2015 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain muuttamisesta, 10.3.2015
194/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 10.3.2015
193/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 10.3.2015
192/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 10.3.2015
191/2015 Suomeksi På svenska
Laki asuntokauppalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta, 10.3.2015
190/2015 Suomeksi På svenska
Ryhmärakennuttamislaki, 10.3.2015
189/2015 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 10.3.2015
188/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta, 9.3.2015
187/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lainväliaikaisesta soveltamisesta, 9.3.2015
186/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 1 momentin kumoamisesta, 9.3.2015
185/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.3.2015
184/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.3.2015
183/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 9.3.2015
182/2015 Suomeksi På svenska
Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 9.3.2015
181/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta, 9.3.2015
180/2015 Suomeksi På svenska
Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, 9.3.2015
179/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta, 9.3.2015
178/2015 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain 88 c §:n muuttamisesta, 9.3.2015
177/2015 Suomeksi På svenska
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta, 9.3.2015
176/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta, 9.3.2015
175/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta, 9.3.2015
174/2015 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 9.3.2015
173/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla, 6.3.2015
172/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös FATCA-sopimukseen perustuvasta tiedonantovelvollisuudesta, 5.3.2015
171/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista, 5.3.2015
170/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista, 3.3.2015
169/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta, 3.3.2015
168/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnon opetussektorille Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 3.3.2015
167/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä tehtyyn pöytäkirjaan tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta, 2.3.2015
166/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 2.3.2015
165/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 2.3.2015
164/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.2.2015
163/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.2.2015
162/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä, 27.2.2015
161/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT-EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti ja rahoitustuen myöntämisestä merentakaisille maille ja alueille tehdyn sisäisen sopimuksen voimaansaattamisesta, 27.2.2015
160/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta, 27.2.2015
159/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 26.2.2015
158/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen sisu -juhlarahasta, 26.2.2015
157/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan vastustamisesta, 25.2.2015
156/2015 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain muuttamisesta, 25.2.2015
155/2015 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 25.2.2015
154/2015 Suomeksi På svenska
Laki verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 25.2.2015
153/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 24.2.2015
152/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista, 24.2.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.