Sähköinen säädöskokoelma: 2015

451/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.4.2015
450/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus ryhmärakennuttamisasiakirjoista, 21.4.2015
449/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 21.4.2015
448/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen VII liitteen muutosten voimaansaattamisesta, 21.4.2015
447/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista, 21.4.2015
446/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta, 21.4.2015
445/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.4.2015
444/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta, 21.4.2015
443/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.4.2015
442/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta, 21.4.2015
441/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.4.2015
440/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 20.4.2015
439/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa, 20.4.2015
438/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta kylvösiementuotannossa, 20.4.2015
437/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 20.4.2015
436/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 20.4.2015
435/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun asetuksen 10 §:n 8 momentin ja 11 §:n 1 momentin muuttamisesta, 17.4.2015
434/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus 70 rauhan vuotta Euroopassa -juhlarahasta, 17.4.2015
433/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta jaettavista lentoliikenteen päästöoikeuksista, 17.4.2015
432/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta ja todentamisesta, 17.4.2015
431/2015 Suomeksi På svenska
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttami-sesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräystenvoimaansaattamisesta, 17.4.2015
430/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, 17.4.2015
429/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeusapulain 3 §:n muuttamisesta, 17.4.2015
428/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 17.4.2015
427/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräille kansainvälisille elimille Suomessa annettavasta virka-avusta sekä sellaisten elinten toimivallasta annetun lain muuttamisesta, 17.4.2015
426/2015 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, 17.4.2015
425/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 17.4.2015
424/2015 Suomeksi På svenska
Laki maa-aineslain muuttamisesta, 17.4.2015
423/2015 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 17.4.2015
422/2015 Suomeksi På svenska
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta, 16.4.2015
421/2015 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 2 luvun 23 §:n muuttamisesta, 16.4.2015
420/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 66 a §:n muuttamisesta, 16.4.2015
419/2015 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, 16.4.2015
418/2015 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 2 luvun 18 §:n muuttamisesta, 16.4.2015
417/2015 Suomeksi På svenska
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 16.4.2015
416/2015 Suomeksi På svenska
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 16.4.2015
415/2015 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 24 §:n muuttamisesta, 16.4.2015
414/2015 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:n kumoamisesta, 16.4.2015
413/2015 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta, 16.4.2015
412/2015 Suomeksi På svenska
Laki kielilain muuttamisesta, 16.4.2015
411/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuntarakennelain muuttamisesta, 16.4.2015
410/2015 Suomeksi På svenska
Kuntalaki, 16.4.2015
409/2015 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisuuslain 19 a §:n muuttamisesta, 15.4.2015
408/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren 2 luvun 24 §:n muuttamisesta, 15.4.2015
407/2015 Suomeksi På svenska
Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta, 15.4.2015
406/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 15.4.2015
405/2015 Suomeksi På svenska
Laki  viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 15.4.2015
404/2015 Suomeksi På svenska
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain muuttamisesta, 15.4.2015
403/2015 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 4 luvun 6 §:n ja 21 luvun 2 §:n muuttamisesta, 15.4.2015
402/2015 Suomeksi På svenska
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 15.4.2015
401/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 15.4.2015
400/2015 Suomeksi På svenska
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta, 15.4.2015
399/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 15.4.2015
398/2015 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta, 15.4.2015
397/2015 Suomeksi På svenska
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta, 15.4.2015
396/2015 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n muuttamisesta, 15.4.2015
395/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 15.4.2015
394/2015 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, 15.4.2015
393/2015 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 15.4.2015
392/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hunajasta, 14.4.2015
391/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista annetun oikeusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
390/2015 Suomeksi På svenska
Liikuntalaki  , 14.4.2015
389/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 14.4.2015
388/2015 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta, 14.4.2015
387/2015 Suomeksi På svenska
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
386/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun muuttamisesta, 14.4.2015
385/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
384/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
383/2015 Suomeksi På svenska
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
382/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
381/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
380/2015 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, 14.4.2015
379/2015 Suomeksi På svenska
Kalastuslaki  , 14.4.2015
378/2015 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 14.4.2015
377/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
376/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
375/2015 Suomeksi På svenska
Laki naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 14.4.2015
374/2015 Suomeksi På svenska
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta, 14.4.2015
373/2015 Suomeksi På svenska
Laki vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 14.4.2015
372/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
371/2015 Suomeksi På svenska
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
370/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
369/2015 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 6 §:n muuttamisesta, 14.4.2015
368/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 14.4.2015
367/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys, 13.4.2015
366/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 13.4.2015
365/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.4.2015
364/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta, 13.4.2015
363/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta, 13.4.2015
362/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus passeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 13.4.2015
361/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 13.4.2015
360/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 13.4.2015
359/2015 Suomeksi På svenska
Viittomakielilaki  , 13.4.2015
358/2015 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta, 13.4.2015
357/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärän laskemisesta, 10.4.2015
356/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisessa vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastaavuuskorjauksesta, 10.4.2015
355/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta, 10.4.2015
354/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Natura 2000 –verkostoon kuuluvien alueiden luettelosta, 10.4.2015
353/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön muuttamisesta, 8.4.2015
352/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 7.4.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.