Sähköinen säädöskokoelma: 2015

651/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
650/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
649/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 27.5.2015
648/2015 Suomeksi På svenska
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
647/2015 Suomeksi På svenska
Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
646/2015 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
645/2015 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
644/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain muutta-misesta, 27.5.2015
643/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
642/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
641/2015 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun 56 ja 57 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
640/2015 Suomeksi På svenska
Laki tullilain eräiden säännösten kumoamisesta, 27.5.2015
639/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa, 27.5.2015
638/2015 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 27.5.2015
637/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
636/2015 Suomeksi På svenska
Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
635/2015 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 4 ja 103 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
634/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
633/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
632/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta, 27.5.2015
631/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
630/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 12 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
629/2015 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 11 luvun 8 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
628/2015 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta, 27.5.2015
627/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 27.5.2015
626/2015 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta, 27.5.2015
625/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
624/2015 Suomeksi På svenska
Laki tullilain muuttamisesta, 27.5.2015
623/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Tullissa, 27.5.2015
622/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriö asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista, 26.5.2015
621/2015 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsäta-lousministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.5.2015
620/2015 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.5.2015
619/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26.5.2015
618/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta, 26.5.2015
617/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 26.5.2015
616/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriasetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta, 26.5.2015
615/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta, 26.5.2015
614/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26.5.2015
613/2015 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa, 26.5.2015
612/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta , 25.5.2015
611/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta, 25.5.2015
610/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 25.5.2015
609/2015 Suomeksi På svenska
Ilmastolaki , 25.5.2015
608/2015 Suomeksi På svenska
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, 25.5.2015
607/2015 Suomeksi På svenska
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, 25.5.2015
606/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 2015/735 Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 748/2014 kumoamisesta, 22.5.2015
605/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Opetussektoriohjelman tukemisesta Mosambikin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 22.5.2015
604/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.5.2015
603/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta, 21.5.2015
602/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 21.5.2015
601/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen 12 §:n 5 momentin kumoamisesta, 21.5.2015
600/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.5.2015
599/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen urheilu vuoden 2015 juhlarahoista, 20.5.2015
598/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 20.5.2015
597/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 19.5.2015
596/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta, 19.5.2015
595/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta, 19.5.2015
594/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta, 19.5.2015
593/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimaantulosta, 19.5.2015
592/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta , 18.5.2015
591/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2013—2022 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 18.5.2015
590/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 20 §:n kumoamisesta , 15.5.2015
589/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laiva-apteekista, 15.5.2015
588/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavien hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, 13.5.2015
587/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekoroista, 12.5.2015
586/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekoroista, 12.5.2015
585/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 12.5.2015
584/2015 Suomeksi På svenska
Laki laiva-apteekista, 12.5.2015
583/2015 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain 33 §:n muuttamisesta, 12.5.2015
582/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 12.5.2015
581/2015 Suomeksi På svenska
Laki opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta, 12.5.2015
580/2015 Suomeksi På svenska
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta, 12.5.2015
579/2015 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta, 12.5.2015
578/2015 Suomeksi På svenska
Laki voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lainnimikkeen muuttamisesta, 12.5.2015
577/2015 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 12.5.2015
576/2015 Suomeksi På svenska
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta, 12.5.2015
575/2015 Suomeksi På svenska
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 12 §:n muuttamisesta, 12.5.2015
574/2015 Suomeksi På svenska
Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain muuttamisesta, 12.5.2015
573/2015 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 12.5.2015
572/2015 Suomeksi På svenska
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, 12.5.2015
571/2015 Suomeksi På svenska
Laki markkinaoikeudesta annetun lain muuttamisesta, 12.5.2015
570/2015 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, 12.5.2015
569/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta, 12.5.2015
568/2015 Suomeksi På svenska
Laki hovioikeuslain muuttamisesta, 12.5.2015
567/2015 Suomeksi På svenska
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta, 12.5.2015
566/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 12.5.2015
565/2015 Suomeksi På svenska
Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä, 12.5.2015
564/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 12.5.2015
563/2015 Suomeksi På svenska
Laki vaalilain muuttamisesta, 12.5.2015
562/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.5.2015
561/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta, 11.5.2015
560/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien hakuajan alkamisesta, 11.5.2015
559/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.5.2015
558/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta, 11.5.2015
557/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Varastokirjastosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 8.5.2015
556/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilan asunto-olojen parantamisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 5.5.2015
555/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta , 5.5.2015
554/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 5.5.2015
553/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus säätiörekisteristä, 5.5.2015
552/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 5.5.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.