Sähköinen säädöskokoelma: 2015

751/2015 Suomeksi På svenska
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta, 17.6.2015
750/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
749/2015 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
748/2015 Suomeksi På svenska
Laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta, 17.6.2015
747/2015 Suomeksi På svenska
Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
746/2015 Suomeksi På svenska
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
745/2015 Suomeksi På svenska
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
744/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
743/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
742/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, 17.6.2015
741/2015 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuustutkintalain 40 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
740/2015 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 19 luvun 10 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
739/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
738/2015 Suomeksi På svenska
Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 25 a §:n muuttamisesta, 17.6.2015
737/2015 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain muuttamisesta, 17.6.2015
736/2015 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain muuttamisesta, 17.6.2015
735/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 c ja 15 luvun muuttamisesta, 17.6.2015
734/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyydestä, 17.6.2015
733/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, 17.6.2015
732/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, 17.6.2015
731/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 a luvun muuttamisesta, 17.6.2015
730/2015 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 17.6.2015
729/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös kunnan osan siirtämisestä Kuopion kaupungista Rautavaaran kuntaan , 16.6.2015
728/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös kunnan osan siirtämisestä Vihdin kunnasta Espoon kaupunkiin, 16.6.2015
727/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämisestä perustamalla uusi Lahden kaupunki, 16.6.2015
726/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Säkylän ja Köyliön kuntien yhdistymisestä, 16.6.2015
725/2015 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 16.6.2015
724/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 16.6.2015
723/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 16.6.2015
722/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.6.2015
721/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.6.2015
720/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 15.6.2015
719/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, 15.6.2015
718/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Liikennevirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 15.6.2015
717/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 15.6.2015
716/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta, 15.6.2015
715/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2015/2016 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta , 15.6.2015
714/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta, 15.6.2015
713/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta, 15.6.2015
712/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta, 15.6.2015
711/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 10 §:n muuttamisesta, 15.6.2015
710/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.6.2015
709/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.6.2015
708/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.6.2015
707/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 12.6.2015
706/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.6.2015
705/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.6.2015
704/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 11.6.2015
703/2015 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta, 11.6.2015
702/2015 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta , 10.6.2015
701/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 9.6.2015
700/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 5.6.2015
699/2015 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta, 3.6.2015
698/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 2.6.2015
697/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 1.6.2015
696/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 1.6.2015
695/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista, 1.6.2015
694/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.6.2015
693/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 1.6.2015
692/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta, 1.6.2015
691/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 1.6.2015
690/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden kirjanpidon tietoverkkotoimikunnasta, 1.6.2015
689/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta, 1.6.2015
688/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista, 29.5.2015
687/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista, 29.5.2015
686/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.5.2015
685/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta, 29.5.2015
684/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista, 28.5.2015
683/2015 Suomeksi På svenska
Laki perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta, 28.5.2015
682/2015 Suomeksi På svenska
Laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta, 28.5.2015
681/2015 Suomeksi På svenska
Laki pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 28.5.2015
680/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta, 28.5.2015
679/2015 Suomeksi På svenska
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta, 28.5.2015
678/2015 Suomeksi På svenska
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta, 28.5.2015
677/2015 Suomeksi På svenska
Laki säteilylain muuttamisesta, 28.5.2015
676/2015 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain muuttamisesta, 28.5.2015
675/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 28.5.2015
674/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 28.5.2015
673/2015 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta, 28.5.2015
672/2015 Suomeksi På svenska
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 28.5.2015
671/2015 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 28.5.2015
670/2015 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, 28.5.2015
669/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikosuhrimaksusta, 28.5.2015
668/2015 Suomeksi På svenska
Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 28.5.2015
667/2015 Suomeksi På svenska
Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 28.5.2015
666/2015 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain 95 j ja 95 k §:n muuttamisesta, 28.5.2015
665/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöön-panosta annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta, 28.5.2015
664/2015 Suomeksi På svenska
Laki isyyslain 53 §:n muuttamisesta, 28.5.2015
663/2015 Suomeksi På svenska
Laki adoptiolain muuttamisesta, 28.5.2015
662/2015 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta, 28.5.2015
661/2015 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain muuttamisesta, 28.5.2015
660/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 28.5.2015
659/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta, 28.5.2015
658/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, 28.5.2015
657/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä, 27.5.2015
656/2015 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
655/2015 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain muuttamisesta, 27.5.2015
654/2015 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 27.5.2015
653/2015 Suomeksi På svenska
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 91 §:n muuttamisesta, 27.5.2015
652/2015 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 46 g §:n muuttamisesta, 27.5.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.