Sähköinen säädöskokoelma: 2015

1753/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, 31.12.2015
1752/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta, 31.12.2015
1751/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta, 31.12.2015
1750/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys , 31.12.2015
1749/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista , 31.12.2015
1748/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vankiterveydenhuollon yksikön maksullisista suoritteista, 31.12.2015
1747/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2016, 31.12.2015
1746/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2016 suoritettavasta määrärahasta, 31.12.2015
1745/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016-2017, 31.12.2015
1744/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista, 31.12.2015
1743/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta , 31.12.2015
1742/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1741/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta , 31.12.2015
1740/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 38 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1739/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta, 31.12.2015
1738/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 31.12.2015
1737/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Vankiterveydenhuollon yksiköstä , 31.12.2015
1736/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta, 31.12.2015
1735/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lainsäädännön arviointineuvostosta, 31.12.2015
1734/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016 - 2020, 31.12.2015
1733/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 31.12.2015
1732/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2015
1731/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2016 , 31.12.2015
1730/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 2 a §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1729/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta , 31.12.2015
1726/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys, 31.12.2015
1725/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista, 31.12.2015
1724/2015 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1723/2015 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1722/2015 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja lain liitteen väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2015
1721/2015 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n ja liitteen muuttamisesta, 31.12.2015
1720/2015 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1719/2015 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1718/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta , 31.12.2015
1717/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 31.12.2015
1716/2015 Suomeksi På svenska
Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1715/2015 Suomeksi På svenska
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1714/2015 Suomeksi På svenska
Laki aravarajoituslain muuttamisesta, 31.12.2015
1713/2015 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1712/2015 Suomeksi På svenska
Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista , 31.12.2015
1711/2015 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain 42 ja 75 §:n muuttamisesta , 31.12.2015
1710/2015 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta , 31.12.2015
1709/2015 Suomeksi På svenska
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta , 31.12.2015
1708/2015 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1707/2015 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta, 31.12.2015
1706/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1705/2015 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1704/2015 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1703/2015 Suomeksi På svenska
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1702/2015 Suomeksi På svenska
Laki yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1701/2015 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta , 31.12.2015
1700/2015 Suomeksi På svenska
Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1699/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta, 31.12.2015
1698/2015 Suomeksi På svenska
Laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1697/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1696/2015 Suomeksi På svenska
Laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta, 31.12.2015
1695/2015 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain kumoamisesta , 31.12.2015
1694/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 31.12.2015
1693/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1692/2015 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1691/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1690/2015 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2015
1689/2015 Suomeksi På svenska
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1688/2015 Suomeksi På svenska
Laki puoluelain muuttamisesta, 31.12.2015
1687/2015 Suomeksi På svenska
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1686/2015 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1685/2015 Suomeksi På svenska
Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1684/2015 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain 58 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1683/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 luvun muuttamisesta, 31.12.2015
1682/2015 Suomeksi På svenska
Laki turvatoimista eduskunnassa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1681/2015 Suomeksi På svenska
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1680/2015 Suomeksi På svenska
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1679/2015 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1678/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1677/2015 Suomeksi På svenska
Laki kolttalain muuttamisesta, 31.12.2015
1676/2015 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1675/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2015
1674/2015 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2015
1673/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta , 31.12.2015
1672/2015 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta , 31.12.2015
1671/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 31.12.2015
1670/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 31.12.2015
1669/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1668/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 126 ja 127 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1667/2015 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 31.12.2015
1666/2015 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1665/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta, 31.12.2015
1664/2015 Suomeksi På svenska
Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1663/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, 31.12.2015
1662/2015 Suomeksi På svenska
Laki elatustukilain 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1661/2015 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain muuttamisesta, 31.12.2015
1660/2015 Suomeksi På svenska
Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta, 31.12.2015
1659/2015 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1658/2015 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 31.12.2015
1657/2015 Suomeksi På svenska
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2015
1656/2015 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1655/2015 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2015
1654/2015 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 31.12.2015
1653/2015 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1652/2015 Suomeksi På svenska
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.