Sähköinen säädöskokoelma: 2014

559/2014 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain 71 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
558/2014 Suomeksi På svenska
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain muuttamisesta, 9.7.2014
557/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
556/2014 Suomeksi På svenska
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
555/2014 Suomeksi På svenska
Laki maa-aineslain 5 a §:n muuttamisesta, 9.7.2014
554/2014 Suomeksi På svenska
Laki kemikaalilain 5 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
553/2014 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta, 9.7.2014
552/2014 Suomeksi På svenska
Laki merensuojelulain 2 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
551/2014 Suomeksi På svenska
Laki geenitekniikkalain 23 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
550/2014 Suomeksi På svenska
Laki maastoliikennelain 30 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
549/2014 Suomeksi På svenska
Laki vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
548/2014 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
547/2014 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 134 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
546/2014 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 5 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
545/2014 Suomeksi På svenska
Laki hautaustoimilain 17 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
544/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
543/2014 Suomeksi På svenska
Laki lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
542/2014 Suomeksi På svenska
Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
541/2014 Suomeksi På svenska
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
540/2014 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
539/2014 Suomeksi På svenska
Laki huumausainelain 28 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
538/2014 Suomeksi På svenska
Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
537/2014 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
536/2014 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain 87 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
535/2014 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
534/2014 Suomeksi På svenska
Laki jäteverolain 3 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
533/2014 Suomeksi På svenska
Laki päästökauppalain muuttamisesta, 9.7.2014
532/2014 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 48 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
531/2014 Suomeksi På svenska
Laki vesilain muuttamisesta, 9.7.2014
530/2014 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain 3 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
529/2014 Suomeksi På svenska
Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 9.7.2014
528/2014 Suomeksi På svenska
Laki jätelain muuttamisesta, 9.7.2014
527/2014 Suomeksi På svenska
Ympäristönsuojelulaki , 9.7.2014
526/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 8.7.2014
525/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 8.7.2014
524/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 13 d §:n muuttamisesta, 8.7.2014
523/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.7.2014
522/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2014 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.7.2014
521/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 20 §:n 2 momentin voimaantulosta, 8.7.2014
520/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista, 7.7.2014
519/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, 7.7.2014
518/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä, 7.7.2014
517/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 3.7.2014
516/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus merityösopimuslaissa tarkoitettujen eräiden rahamäärien tarkistamisesta, 3.7.2014
515/2014 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain muuttamisesta, 3.7.2014
514/2014 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 3.7.2014
513/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 2.7.2014
512/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 2.7.2014
511/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 22 §:n muuttamisesta, 2.7.2014
510/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille, 2.7.2014
509/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta, 2.7.2014
508/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn kumppanuus-ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 2.7.2014
507/2014 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 2.7.2014
506/2014 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta, 2.7.2014
505/2014 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 2.7.2014
504/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeino-ministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.7.2014
503/2014 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain muuttamisesta, 1.7.2014
502/2014 Suomeksi På svenska
Laki rehulain muuttamisesta, 1.7.2014
501/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, 1.7.2014
500/2014 Suomeksi På svenska
Laki tullilain muuttamisesta, 1.7.2014
499/2014 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteiden I ja II muuttamisesta, 30.6.2014
498/2014 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain 169 §:n muuttamisesta, 30.6.2014
497/2014 Suomeksi På svenska
Laki standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta, 30.6.2014
496/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta, 30.6.2014
495/2014 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta, 30.6.2014
494/2014 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus eräiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla, 30.6.2014
493/2014 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 30.6.2014
492/2014 Suomeksi På svenska
Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta, 30.6.2014
491/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta, 30.6.2014
490/2014 Suomeksi På svenska
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta, 30.6.2014
489/2014 Suomeksi På svenska
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta, 30.6.2014
488/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 30.6.2014
487/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta, 30.6.2014
486/2014 Suomeksi På svenska
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta, 30.6.2014
485/2014 Suomeksi På svenska
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta, 30.6.2014
484/2014 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 30.6.2014
483/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 30.6.2014
482/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta, 30.6.2014
481/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.6.2014
480/2014 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta, 27.6.2014
479/2014 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 26.6.2014
478/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 26.6.2014
477/2014 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista, 25.6.2014
476/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta, 25.6.2014
475/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, 25.6.2014
474/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista, 25.6.2014
473/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2014–2015, 24.6.2014
472/2014 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 24.6.2014
471/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus mittauslaitteista, 24.6.2014
470/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista, 24.6.2014
469/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2014/2015 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta, 24.6.2014
468/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 24.6.2014
467/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 § :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 24.6.2014
466/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 24.6.2014
465/2014 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista, 23.6.2014
464/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 8 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta, 23.6.2014
463/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 23.6.2014
462/2014 Suomeksi På svenska
Vuoden 2014 lisätalousarvio , 23.6.2014
461/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 19.6.2014
460/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.6.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.