Sähköinen säädöskokoelma: 2014

759/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.9.2014
758/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n kumoamisesta, 24.9.2014
757/2014 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 24.9.2014
756/2014 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 ja 42 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
755/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 24.9.2014
754/2014 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta, 24.9.2014
753/2014 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 2 luvun 17 ja 21 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
752/2014 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain muuttamisesta, 24.9.2014
751/2014 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, 24.9.2014
750/2014 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 24.9.2014
749/2014 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta, 24.9.2014
748/2014 Suomeksi På svenska
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
747/2014 Suomeksi På svenska
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
746/2014 Suomeksi På svenska
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
745/2014 Suomeksi På svenska
Laki puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain muuttamisesta, 24.9.2014
744/2014 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain 16 §:n 3 momentin kumoamisesta, 24.9.2014
743/2014 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
742/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
741/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
740/2014 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain 105 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
739/2014 Suomeksi På svenska
Laki Pelastusopistosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
738/2014 Suomeksi På svenska
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
737/2014 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
736/2014 Suomeksi På svenska
Laki panostajalain muuttamisesta, 24.9.2014
735/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 24.9.2014
734/2014 Suomeksi På svenska
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
733/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta, 24.9.2014
732/2014 Suomeksi På svenska
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
731/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta, 24.9.2014
730/2014 Suomeksi På svenska
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 24.9.2014
729/2014 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, 24.9.2014
728/2014 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetun lain muuttamisesta, 24.9.2014
727/2014 Suomeksi På svenska
Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain muuttamisesta, 24.9.2014
726/2014 Suomeksi På svenska
Turvallisuusselvityslaki , 24.9.2014
725/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015, 18.9.2014
724/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus raivotaudin vastustamisesta, 18.9.2014
723/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 16.9.2014
722/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan puolustusvirastolle ja sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta, 16.9.2014
721/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamisesta, 15.9.2014
720/2014 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla, 15.9.2014
719/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta, 12.9.2014
718/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2014 annetun sisäministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 11.9.2014
717/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.9.2014
716/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi, 8.9.2014
715/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta, 8.9.2014
714/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.9.2014
713/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta, 8.9.2014
712/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus titaanidioksidia tuottavien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista, 8.9.2014
711/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.9.2014
710/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.9.2014
709/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 5.9.2014
708/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 3.9.2014
707/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuoden 2014 kiinteistöverotuksen päättymisestä, 1.9.2014
706/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kemikaalineuvottelukunnasta, 1.9.2014
705/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.9.2014
704/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.9.2014
703/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.9.2014
702/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulosta, 1.9.2014
701/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 29.8.2014
700/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 29.8.2014
699/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista, 29.8.2014
698/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, 29.8.2014
697/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä, 29.8.2014
696/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista, 29.8.2014
695/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.8.2014
694/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.8.2014
693/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.8.2014
692/2014 Suomeksi På svenska
Laki Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 27.8.2014
691/2014 Suomeksi På svenska
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 27.8.2014
690/2014 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 27.8.2014
689/2014 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 27.8.2014
688/2014 Suomeksi På svenska
Laki vesilain 11 luvun 1 §:n muuttamisesta, 27.8.2014
687/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta, 27.8.2014
686/2014 Suomeksi På svenska
Laki maakaasumarkkinalain 6 luvun 5 §:n muuttamisesta, 27.8.2014
685/2014 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain 14 ja 17 §:n muuttamisesta, 27.8.2014
684/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä, 27.8.2014
683/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta, 27.8.2014
682/2014 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 27.8.2014
681/2014 Suomeksi På svenska
Laki vesihuoltolain muuttamisesta, 27.8.2014
680/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi, 26.8.2014
679/2014 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, 26.8.2014
678/2014 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 26.8.2014
677/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain muuttamisesta, 26.8.2014
676/2014 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 26.8.2014
675/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 26.8.2014
674/2014 Suomeksi På svenska
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 26.8.2014
673/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 26.8.2014
672/2014 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain muuttamisesta, 26.8.2014
671/2014 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun muuttamisesta, 26.8.2014
670/2014 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, 26.8.2014
669/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teeren metsästyksen kieltämisestä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Uudenmaan maakunnissa sekä eräissä Keski-Suomen, Lapin ja Pohjois-Savon maakuntiin kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2014–2015, 25.8.2014
668/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riekon metsästyksen kieltämisestä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa ja eräissä Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2014–2015, 25.8.2014
667/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyn metsästyksen kieltämisestä eräissä Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2014–2015, 25.8.2014
666/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson metsästyksen kieltämisestä Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä eräissä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntiin kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2014–2015, 25.8.2014
665/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 25.8.2014
664/2014 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.8.2014
663/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 19.8.2014
662/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.8.2014
661/2014 Suomeksi På svenska
Laki Etelä-Konneveden kansallispuistosta, 19.8.2014
660/2014 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta, 19.8.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.