Sähköinen säädöskokoelma: 2014

859/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä, 6.11.2014
858/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta, 6.11.2014
857/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 6.11.2014
856/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 5.11.2014
855/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 5.11.2014
854/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa, 4.11.2014
853/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 4.11.2014
852/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4.11.2014
851/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n voimaantulosta, 4.11.2014
850/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.11.2014
849/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.11.2014
848/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 3.11.2014
847/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 3.11.2014
846/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus orpoteosten käyttämisestä, 28.10.2014
845/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.10.2014
844/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 28.10.2014
843/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta, 27.10.2014
842/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 27.10.2014
841/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.10.2014
840/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 27.10.2014
839/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta, 24.10.2014
838/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 24.10.2014
837/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 24.10.2014
836/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittämisen yhteistyöstä Laosin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 24.10.2014
835/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta, 22.10.2014
834/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus  elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, 22.10.2014
833/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden maksullisista suoritteista, 21.10.2014
832/2014 Suomeksi På svenska
Laki EU-ympäristömerkistä, 21.10.2014
831/2014 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 21.10.2014
830/2014 Suomeksi På svenska
Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 21.10.2014
829/2014 Suomeksi På svenska
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta, 21.10.2014
828/2014 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakuuslain muuttamisesta, 21.10.2014
827/2014 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 21.10.2014
826/2014 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 21.10.2014
825/2014 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 21.10.2014
824/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, 21.10.2014
823/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 21.10.2014
822/2014 Suomeksi På svenska
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 21.10.2014
821/2014 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 21.10.2014
820/2014 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain 1 luvun 1 §:n ja 2 luvun 3 §:n muuttamisesta, 21.10.2014
819/2014 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta, 21.10.2014
818/2014 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain muuttamisesta, 21.10.2014
817/2014 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta, 21.10.2014
816/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 ja 25 §:n muuttamisesta, 20.10.2014
815/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n muuttamisesta, 20.10.2014
814/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 20.10.2014
813/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 16.10.2014
812/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tuomioistuimen hylättyjä syytteitä koskevan ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta, 16.10.2014
811/2014 Suomeksi På svenska
Vuoden 2014 II lisätalousarvio, 14.10.2014
810/2014 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta , 13.10.2014
809/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n 17 kohdan kumoamisesta, 13.10.2014
808/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 13.10.2014
807/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 13.10.2014
806/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta, 13.10.2014
805/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta, 13.10.2014
804/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 13.10.2014
803/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 13.10.2014
802/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista, 13.10.2014
801/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta, 13.10.2014
800/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 13.10.2014
799/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 13.10.2014
798/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2013 verotuksen päättymisestä, 9.10.2014
797/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Emil Wikström -juhlarahasta, 8.10.2014
796/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen yksittäishyväksyjien jatkokoulutuksesta ja kokeista, 7.10.2014
795/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta, 7.10.2014
794/2014 Suomeksi På svenska
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 7.10.2014
793/2014 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta, 7.10.2014
792/2014 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 6.10.2014
791/2014 Suomeksi På svenska
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 ja 24 §:n muuttamisesta, 6.10.2014
790/2014 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta, 6.10.2014
789/2014 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain 5 a §:n muuttamisesta, 6.10.2014
788/2014 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 6.10.2014
787/2014 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 6.10.2014
786/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus loppuvuoden 2013 tulvavahinkojen korvaamisesta, 3.10.2014
785/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.10.2014
784/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 3.10.2014
783/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisessä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.9.2014
782/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, 30.9.2014
781/2014 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista, 30.9.2014
780/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättävälle hevoseläimen spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista, 30.9.2014
779/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 13 §:n muuttamisesta, 30.9.2014
778/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 30.9.2014
777/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2014, 30.9.2014
776/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 30.9.2014
775/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menettelystä eläimen kiinniottamisessa, säilyttämisessä ja lopettamisessa annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 30.9.2014
774/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.9.2014
773/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 30.9.2014
772/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.9.2014
771/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten eläinten suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä, 26.9.2014
770/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yh-teisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.9.2014
769/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun lasku-perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.9.2014
768/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta, 26.9.2014
767/2014 Suomeksi På svenska
Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä annetun lain 6 §:n kumoamisesta, 26.9.2014
766/2014 Suomeksi På svenska
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta, 26.9.2014
765/2014 Suomeksi På svenska
Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 26.9.2014
764/2014 Suomeksi På svenska
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 26.9.2014
763/2014 Suomeksi På svenska
Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain muuttamisesta, 26.9.2014
762/2014 Suomeksi På svenska
Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi, 26.9.2014
761/2014 Suomeksi På svenska
Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä, 26.9.2014
760/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.9.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.